Търсачка

Банер

Каталог Политология, Политика Новите заплахи за европейската сигурност след Студената война и отражението им върху процеса на европейска интеграция. Развитие на Втори и Трети стълб на ЕС.


Малка дипломна работа 63 стандартни страници има литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Въпросът за ролята на ЕС в международната политика от дълго време представлява централен проблем в изследванията на анализаторите на съвременните международни отношения. ЕС притежава изключителен икономически, политически, дори военен потенциал да се превърне във водещ субект на международната сцена, но проблемът се състои в невъзможността той да бъде трансформиран в последователна и активна обща външна политика. Новите, трансгранични заплахи за сигурността оказват неизбежно отражение върху интеграционните процеси в ЕС, като пораждат редица инициативи по посока на по-активната интеграция в сферите на ОВППС и СОПВР на Съюза. В този смисъл, целта на настоящата дипломна работа е да изследва как променилото се разбиране за сигурността рефлектира върху динамиката на развитие на Втори и Трети стълб на ЕС. Стремежът е да се формулират основните постижения и проблеми на интеграционния процес в тези сфери, а на базата на препоръките на Работни групи “Външно действие”, “Отбрана” и “Свобода, сигурност и правосъдие” към Конвента да се направи преглед на перспективите за развитие на ОВППС и СОПВР на ЕС. Обширността и значимостта на проблема не позволява изчерпателното му обхващане в настоящия обем. Представеното изследване е разделено на три основни тематични части, всяка от които анализира ключови за цялостната конструкция и смислова завършеност на проблема процеси. Първа глава е свързана с еволюцията на промяната в разбирането за сигурността след Студената война. Като се представят концепциите на някои изследователи в областта, се очертава една по-широка теоретична рамка за анализ на понятието. Европейската стратегия за сигурност е основният документ, анализиран при разглеждане на ЕС като субект на сигурност, при дефинирането на новите, неконвенционални предизвикателства, пред които е изправен и стратегическите цели за тяхното предотвратяване. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Акцентът на изследването във Втора и Трета глава на дипломната работа е върху начина, по който етническите конфликти, организираната трансгранична престъпност, тероризмът и разпространението на оръжия за масово поразяване влияят върху дневния ред на политиките на ЕС, свързани с въпросите на сигурността – ОВППС (Втори стълб на ЕС) и СОПВР (Трети стълб на ЕС). Проследяват се ключовите етапи при формирането на тези политики и причините за различната динамика на интеграционните процеси в тези сфери. Без да се подценяват несъмнените успехи, се формулират някои групи от проблеми, чието разрешаване би дало нов интеграционен импулс в областта на ОВППС и СОПВР. Настоящото изследване взема под внимание заключителните доклади на три Работни групи към Конвента, чиито препоръки предлагат известни решения на основните проблеми във Втори и Трети стълб. Те са ценни с насоките си за това, как да се развива интеграционния процес в бъдеще, за да се постигне по-голяма ефективност на процеса на вземане на решения, по-висока степен на сигурност за европейските граждани, и как Съюзът да се утвърди като значим външнополитически субект на международната сцена. Основните методи които са използвани в дипломната работа се свеждат до: анализ на редица ключови документи на ЕС, текстове и изказвания на представители на основните европейски политически институции, наблюдение на дебатите и взетите по време на Срещите на върха решения и синтез на постиженията и проблемите в областта на ОВППС и СОПВР. Интересът към анализираната в дипломната работа тема се корени в променената концепция за сигурността след Студената война и ролята на ЕС в съвременните международни отношения. Нито една държава не може да противодейства самостоятелно на новите многообразни, невидими и непредсказуеми заплахи пред сигурността. В този смисъл е важно развитието на една мултилатерална международна система, в която ЕС има своята значима роля.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 535 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.