Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И БИЗНЕСКОМБИНАЦИИТЕ


Дипломна работа, 79 стандартни страници, съдържа таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод 1

Глава първа: Организация и методология на счетоводната отчетност при преобразуването на търговските дружества.

1.1. Правни аспекти на преобразуването на търговски дружества 3

1.1.1. Форми на преобразуване на търговските дружества 3

1.1.1.1. Вливане 3

1.1.1.2. Сливане 4

1.1.1.3. Разделяне чрез придобиване 5

1.1.1.4. Разделяне чрез учредяване 6

1.1.1.5. Отделяне чрез придобиване 7

1.1.1.6. Отделяне чрез учредяване 8

1.1.1.7. Комбинация на разделяне чрез придобиване и разделяне

чрез учредяване, съответно на отделяне чрез придобиване и

оделяне чрез учредяване 9

1.1.1.8. Отделяне на еднолично търговско дружество 10

1.1.1.9. Преобразуване чрез промяна на правната форма 12

1.1.1.10. Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото

върху едноличен собственик 14

1.1.2. Документи на преобразуването на търговските дружества 15

1.1.3. Счетоводно информационно осигуряване на разделянето на търговски дружества 15

1.1.4.Счетоводно информационно осигуряване на вливането на

търговски дружества 29

1.1.5. Данъчна политика при преобразуването на търговските

дружества. 37

Глава втора: Организация и методология на счетоводната отчетност

при бизнескомбинациите 40

2.1.Бизнескомбинации – обща характеристика и същност 40

2.2. Видове бизнескомбинации 41

2.2.1. Бизнескомбинация придобиване 44

2.2.1.1. Бизнескомбинация придобиване общо представяне 44

2.2.1.2. Бизнескомбинация придобиване счетоводно отчитане 47

2.2.1.3. Разграничими активи и пасиви. Търговска репутация. 67

2.2.1.4. Още за отчитане на бизнескомбинации според

МСФО 3-Бизнескомбинации 72

2.2.2.Бизнескомбинация обединяване на участия 87

2.2.2.1.Бизнескомбинация обединяване на участия общо представяне 87

2.2.2.1.Бизнескомбинация обединяване на участия счетоводно отчитане89

Заключение 94

Използвана литература 95

Съдържание 98

Приложения 100


УВОД

Втората половина на 20-ти век е белязана с процеса на засилена икономическа концентрация, която води до възникване на все по-големи и по-големи стопански единици. Най-често като причина за концентрацията се сочат глобализацията на световните пазари, техническия прогрес, нарастване на производителността на труда и съответно конкуренцията на пазара, което налага отделните участници да обединяват усилия и средства, за да оцелеят или за да мултиплицират печалбите си.

Структурата на организационните форми за извършване на търговска дейност съответно се променят в зависимост от актуалната икономическа действителност

Преобразуването на търговски дружества и обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица са творения на практиката , а не имагинерна правно-икономическа форма.

Регламентация на тези процеси в България беше обективирана в нов Закон за счетоводството и съвременен Търговски закон.

С Постановление № 207 от 7.август 2006 г. у нас бяха приети Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на ЕС, в редакцията им към 01.01.2005г., изготвени от Съвета по МСС, с което се въведоха и съвременни правила за счетоводно отчитане.

Настоящият магистърски проект има за цел да покаже равнището на теоретична осигуреност при счетоводното отчитане на преобразуването на търговските дружества и бизнескомбинациите


Глава първа

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

І. Правна характеристика

Правната уредба на преобразуването на търговските дружества се съдържа в глава шестнадесета от Търговския закон /чл. 261 – 265 в/

Преобразуването на търговските дружества е проява на принцип на либерализма в икономиката, съответно на принципа на свободата на договаряне. Изхождайки от този принцип ТЗ предоставя на участниците в едно търговско дружество широки права сам да уреждат и решават въпросите, свързани с образуването и преобразуването на това дружество. Затова уговореното в дружествения договор, съответно устава на дружеството, има предимство пред диспозитивните разпоредби на ТЗ.

Следва да се обърне внимание, че с промените обнародвани в ДВ 58/2003г в сила от 01.01.2004 г. Търговският закон е приведен в пълно съответствие с Първа директива на Съвета 68/151/ ЕИО за съгласуване на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъл на чл.58, ал.2 от Договора за създаване на Европейска икономическа общност за защита интересите на съдружниците и трети лица. Предвид изложеното в глава 16 от закона диспозитивните норми са все по-малко, за сметка на императивните.

Ако потърсим съществения общ елемент във фактическия състав на преобразуването в широк смисъл на думата, ще видим, че във всички случаи на преобразуване най-малко едно съществуващо дружество се прекратява, като юридическо лице от определен вид, но не се ликвидира, а цялата му правна сфера, като съвкупност от правоотношения преминава върху друго юридическо лице. Ако това юридическо лице е нов вид на съществуващо търговско дружество, имаме преобразуване в тесния смисъл на думата, ако то е друго съществуващо дружество, налице е вливане. Най-после, ако две или повече търговски дружества прекратят съществуването си в своя досегашен вид и образуват ново юридическо лице /техен универсален правоприемник/ - става дума за сливане. Няма вливане, ако едното дружество бъде погълнато от другото чрез изкупуване на контролния пакет акции, или доминиращи дялове, щом като не е премахната неговата юридическа персоналност, щом то не е прекратено. Няма сливане и когато няколко дружества се обединяват по реда на глава осемнадесета, раздел І-ви на ТЗ, щом като участниците в картела или консорциума запазват своята юридическа самостоятелност.

Тук е необходимо да се отбележи, че вливането и сливането на търговски дружества като форма на тяхното окрупняване ще бъде допустимо, само ако не противоречи на чл.9 от Закона за защита на конкуренцията т.е ако не води до установяване на монополно положение, ограничаващо свободата на конкуренция или свободното образуване на цените.

Схванато така преобразуването на търговските дружества е начин на прекратяване, при което вместо ликвидация настъпва правоприемство. Търговският закон предоставя мълчаливо съществуването на такова прекратяване без ликвидация, но не е намерил сгода да го определи изрично. Така например според чл.125 , ал.1 от ТЗ участието на едно юридическо лице в дружество с ограничена отговорност се прекратява, когато ЮЛ – съдружник бъде прекратено с ликвидация. От тук следва, че участието не се прекратява, ако ЮЛ е преустановило съществуването си без ликвидация т.е с правоприемство, а според чл.154, ал.1, т.3 от ТЗ един от способите на прекратяване на дружество с ограничена отговорност е сливането или вливането в друго дружество.

Правоотношенията, уредени с Търговския закон като част от гражданското право, не са нищо друго, освен правно признати интереси на равноправни участници в гражданския обмен и по-специално в пазарното стопанство. Както при всички нормативни разпоредби на дружественото право, така и при преобразуването на търговските дружества се държи сметка за две основни групи заинтересовани лица:

§ съдружниците, участниците в дружеството

§ и трети лица, които влизат в правоотношения с тях

Докато съдружниците имат пълна свобода да уредят отношенията си според преценката си, във всички случаи, когато с техните решения се засягат права и интереси на трети лица, преди всичко кредитори, те са длъжни да спазват повелителните правила на закона, създадени в техен интерес. Тези две начала са изразени в разпоредбите на чл.261 – чл.265 в от Търговския закон.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнескомбинациите и преобразуването на търговските дружества са събития с разностранно проявление. Те могат да бъдат осъществени по волята на собствениците на комбиниращите се предприятия или по принуда. Могат да възникнат при обикновени покупко-продажби или при приватизационни сделки. При тях се преплитат множество правни и счетоводни проблеми. Структурирането им съдържа много разнообразни нюанси. Особено сложни се явяват комбинациите на по-големи, корпоративни структури. Сложността произтича и от недостатъчното познаване на тези операции в реални условия.

Независимо от това бизнескомбинациите и преобразуването на търговските дружества са част от новата българска икономическа среда. Тяхното значение и приложение ще нараства с развитието на капиталовия пазар в България, корпоративната култура на българския бизнес, както и предстоящото приемане на страната в Европейската икономическа общност.


Използвана литература :

1. Аверкович, Екатерина, Росица Симеонова, Диана Крумова – Организация и технология на счетоводството в търговските дружества, Свищов 2004

2. Бонев, Живко, Иван Дочев – Бизнескомбинации /счетоводни данъчни и правни аспекти/, ФорКом, София 1999

3. Божков, Васил, Любен Петров, Георги Илиев – Счетоводство част втора, Свищов 2003

4. Божков Васил, Р.Симеонова, Цв. Цветков „Финансово счетоводство” Свищов, А.И. Ценов” 2004

5. Брезоева, Бойка – Новото счетоводно третиране на бизнескомбинациите, Счетоводна политика ,2004г, стр. 8-9

6. Брезоева, Бойка сп. Счетоводна политика бр.3/2004 Счетоводни одиторски термини /речник с тълкувания/

7. Брезоева, Бойка, д.е.с.Новият МСФО 3- бизнескомбинации

8. Бузева, Таня – Отправни пунктове на уредбата на икономическите групи в българското право

9. Велков, Минко – Коментар по прилагане на международните стандарти, Апис, София 2002 г

10. Вълков, Илия Процедури при осъществяване на бизнескомбинацията “Вливане” в-к “Седмичен законник бр.17, 2006г

11. Данъци 2006, Сиби

12. Дамянов, Дамян, Васил Божков – Международни стандарти за финансови отчети /учебно-методическо пособие/, Свищов 2003

13. Директива 83/349/ЕИО, OJ № L 193, 18.7.1983, на български език в: Хопт, К. /Бузева, Т. Европейско дружествено право, София, 1999г., с. 268 и сл./

14. Дочев, Иван – Данъчни аспекти на преобразуването на търговските дружества чрез промяна на правната форма, сп Актив стр. 18-19

15. Дочев, Иван в-к Счетоводна практика бр. 10/2004

16. Дочев Иван сп. Български счетоводител бр. 23/2004 Вливане на търговско дружество

17. Дочев, Иван ,сп. “Български законник”бр. 7/2005г. стр.5-7

18. Дурин, Стоян, Даниела Дурина – Международни счетоводни стандарти коментари и счетоводни решения ,ФорКом, София 2003

19. . Душанов, Иван, Марин Димитров – Курс по счетоводство на предприятието /пето основно преработено и допълнено издание/ Ромина, София 2003

20. Закон за счетоводство ДВ /2002г.

21. Златков, Иван сп. Български счетоводител бр. 20/2004 Преобразуване на предприятия, счетоводни аспекти

22. Златков, Иван Специфични случаи на преобразуване чрез вливане. Счетоводни аспекти, сп. Актив бр.3, 2006г.

23. Златков, Иван сп.Финанси и право бр. 4/2006г. стр 5-9

24. Ланджев, Борис, сп. Български счетоводител бр. 15/2004 Форми на преобразуване на търговските дружества

25. Ланджев, Борис сп. Български счетоводител бр. 22/2004 Вливане на търговски дружества

26. Ланджев, Борис сп. Български счетоводител бр. 11/2004 Сливане на търговски дружества

27. Международни счетоводни стандарти 2001 ФорКом, София 2001

28. Минкова, Ганета и др., Новото данъчно законодателство през 2005 ИК „Труд и право”, София 2005

29. МСФО (IFRS) 3 Бизнескомбинации - www.accountingreform.ru/

30. Найденова, Светлана сп. Български счетоводител бр. 20/2004, Проблеми при прилагането за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

31. Национални счетоводни стандарти – нормативен текст и приложни разяснения, ИК „Труд и право”, София 2002

32. Национални счетоводни стандарти ФорКом, София 2002

33. Николов, Илия, сп. “Български законник” бр.7/2005г

34. Пеева, Маргарита, Вливането е фома на преобразуване на ТД, в-к Консултант Пари бр. 20/2006г.

35. Правно-информационна система Сиела

36. Стефанов, Георги – Търговско право, Абагар, В. Търново 2001

37. Трифонов, Трифон, Корпоративно счетоводство ІІ Бизнескомбинации, Сиела, 99г., стр.30

38. Търговски закон , ДВ 58/2003г.

39. Филипова, Ф, Основи на отчитането на бизнескомбинациите – Делова седмица, бр. 23/2003г. стр. 9

40. Финансы корпорации: теория, методы и практика” Ли, Ч., Дж. Финнерти, (Инфра-М, М., 2000, с. 579)

41. Emmerich/Sonnenschein, Konzernrecht, op. cit., S. 60ff., 82ff.; Schmidt, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München, 1997, S. 943ff. /

42. Forum Europaeum Konzernrecht, op. cit., S. 691ff.; Symposion Ein Konzertrecht für Europa, Bonn, 1999, S. 8f./

43. Gower/Davies, Principles of Modern Company Law, 6th ed., London, 1997, p. 159, 162; Prentice, Das Recht der Gesellschaftsgruppe in Großbritannien, в: Lutter (Hrsg.), Konzernrecht im Ausland, Sonderheft der ZGR, Berlin 1994, S. 93, 94ff.

44. Guyon, Droit des Affaires, tome I, 9 ed., 1996, Tz. 580; същият, Das Recht der Gesellschaftsgruppe in Frankreich, в: Lutter (Hrsg.), Konzernrecht im Ausland, S.78

45. Lutter/Overrath, Das portugiesische Konzernrecht von 1986, в: Lutter (Hrsg.), Konzernrecht im Ausland, op. cit., S.230 /

46. Rojo в: Balzarini/Carcano/Muciarelli (ed.), I gruppi di società, 1996, р. 389, 400; Irujo, Die Rechtslage der Konzerne im spanischen Recht, в: Lutter (Hrsg.), Konzernrecht im Ausland, op. cit., S.247, 254

47. Vanetti, Die Diskussion über die Konzerne und ihre Regelung in Italien, в: Lutter (Hrsg.), Konzernrecht im Ausland, op. cit., S.137

48. Wymeersch (ed.), Groups of Companies in the EEC, Berlin/New York, 1993, p. 20 /

49. .http://www.priwgovernment.bg/cgi-bin/ap09/loader.cgi?k=2 - Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, приета с постановление № 230 от 01.10.2002 г., обн. ДВ бр. 96 ОТ 11.10.2002 г.

50. http://www.pwe.com/ru/rus/ins-sol/issues/ias/news/-Не всички изменения в стандарта са оправдани - интервю с началник отдел методология по МСФО на компанията ОАО „Суал-Холдинг” (Москва) Максим Макаревич, интервюто взел Александър Афанасьев.

51. www.accountingreform.ruПрайсуотърхаусКупърс , МСФО (IFRS) 3 Бизнескомбинации /учебно пособие по МСФО/, Русия, Москва, юни 2004 г.,

52. www.lex.bg – правно информационна страница

53. www.odit.com- счетоводна информационна страница


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 621 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.