Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство Отчитане на материалните запаси


Малка дипломна работа, 35 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, има съдържание, но липсва литература
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

I.Обща характеристика на стоково-материалните запаси

II. Отчитане на материалите

III. Отчитане на продукцията

IV. Стоки и амбалаж

Отчитане на стоките

Отчитане стоките на път и на получените стоки без съпроводителни документи

Отчитане на стоките на отговорно пазене

Отчитане на стоките на консигнация

Отчитане на поправка, преработка, дообработка и сортировка на стоките

Отчитане на амбалажа

V.Краткотрайни биологични активи

Счетоводно отчитане на младите животни

Счетоводно отчитане на животните за угояване

Счетоводно отчитане на дребните продуктивни животни, птиците от основните стада и пчелните семейства

VI. Практически пример за отчитане на стоково-материалните запаси


I.Обща характеристика на стоково-материалните запаси

Стоково-материалните запаси са активи:

º държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност;

º намиращи се в процес на производството за такава продажба;

или

º под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Стоково-материалните запаси са краткотрайни активи под формата на:

 • материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;
 • продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;
 • стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;
 • незавършеното производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;
 • разходите за услугите, за които предприятието все още не е признало свързаните с тях приходи;
 • инвестиция в материален запас – материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване;
 • млади животни;
 • животни за угояване;
 • птици;
 • пчелни семейства;
 • животни за експериментални цели;
 • други дребни продуктивни животни;
 • други, предвидени в действащите счетоводни стандарти;

Счетоводните сметки за стоково-материалните запаси са предназначени за отчитане на стопанските операции по придобиване, изразходване, бракуване, обезценяване, както и на възникналите рекламации спрямо доставчиците на тези запаси.

За придобитите по реда на правителствени дарения стоково-материални запаси се приема, че те са придобити по реда на финансиранията на предприятието, а безвъзмездно предадените материални запаси се отчитат като разходи на предприятието. При получени дарения (чийто регламент е Закона за задълженията и договорите) те се отчитат като Други приходи от дейността на предприятието.

За стоково-материалните запаси се организира аналитично отчитане по групи, видове, класове, по местонахождение, по материално отговорни лица (МОЛ) и по други признаци, избрани от предприятието.

Оценката на стоково-материалните запаси се осъществява при придобиването им, по историческата им цена: цена на придобиване, себестойност или справедлива цена. Съгласно Националните счетоводни стандарти: “Стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност, като разликата се отчита като други текущи разходи за дейноста.”

Доставната стойност на стоково-материалните запаси е синоним на тяхната цена на придобиване. Тази стойност представлява сумата на всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното местонахождение и състояние.

Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за завършване на производствения цикъл и разходите, необходими за осъществяване на продажбата.


II. Отчитане на материалите

1.Същност на материалите – материалите са един от трите елемента на производствения процес и участват в него еднократно. Това са бързоликвидни краткотрайни активи, или поне трябва да има стремеж към такава бърза ликвидност, за да не се създава неизползван за дълъг период материален запас, който ангажира оборотни средства и като цяло забавя ликвидноста, отразява се и на финансовото състояние на предприятието.

Рационалното организиране на счетоводното им отчитане налага те да се групират по съответни признаци. От гледна точка на функционалното значение, което имат материалите за създаването продукти на труда, те биват:

­ основни материали – формират субстанцията, вещественото съдържание на продуктите на труда, които се създават в предприятията;

­ спомагателни материали – придават определени качества, свойства (цвят, мирис, вид и т.н.) на основната продукция. Създават нормални условия за функциониране на някои средства на труда, каквото значение имат смазочните масла и материали. Поддържат хигиената и чистотата на персонала в предприятието, каквото предназначение имат миещите и перилните препарати;

­ резервни части – за техническото поддържане на машините, съоръженията, оборудването, транспортните средства и други дълготрайни материални активи;

­ горивни материали – използват се като носители на енергия за технологични, енергетични и общоексплоатационни цели;

­ амбалажни материали – дават вид и обем на съдържанието в тях, осигуряват и подпомагат съхранението и транспортирането на продукцията;

­ други материали – размерът им не е голям и не за толкова значими за дейноста на предприятието. Това са например консумативите и канцеларските материали.

2. Документи фактура, товарителница, платежни документи, карта за отпускане на материални запаси, искане за отпускане на материали, заповед за отпускане на материални ценности за продажба или преработка навън, складова разписка и др.

3. Синтетично и аналитично отчитане

сметка Материали

Тя е основна, активна сметка. Дебитира се при увеличение на материалите, кредитира се при намаляването им.

Подсметки, които могат се открият към нея са:

Основни материали

Спомагателни материали

Резервни части

Горивни материали

Образци, модели, опитни инсталации и други

Амбалажни материали

Материали и стоки на път

Материали за преработка, дообработка и сортировка

Други материали

--------------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Счетоводно отчитане на дребните продуктивни животни, птиците от основните стада и пчелните семейства

Дребните продуктивни животни (основни стада от зайци и зверове), птиците от основните стада, пчелните семейства са специфичен обект на счетоводното отчитане в групата на краткотрайните биологични активи. Те от гледна точка на тяхната икономическа същност са средства на труда и като такива мястото им е в групата на дълготрайните биологични активи. Това че имат кратък продуктивен биологичен живот и малкa стойност, се използва като основание в НСС 41 Селско стопанство и примерния национален сметкоплан те счетоводно да се отчитат в групата на краткотрайните биологични активи. С оглед на това в гр.31 Краткотрайни биологични активи са предвидени следните сметки:

сметка Дребни продуктивни животни

сметка Птици – основни стада

сметка Пчелни семейства

Аналитичното отчитане може да се организира по вид с данни: брой, единична стойност, обща сума.

· Придобоване на животни чрез покупка:

Дт с/ка Дребни продуктивни животни

(Птици – основни стада, Пчелни семейства)

Дт с/ка Начислен данък за покупките

Кт с/ка Доставчици (Каса в лв.)

· Придобиване на животни от собствено производство:

Този начин предприятията използват за поддържане и разширяване на основните стада от зайци и зверове, и на пчелните семейства. Тук има следната особеност – макар новопридобитите животни да са приплоди, те не се отчитат като млади животни, а като вид дребни продуктивни животни.

Дт с/ка Пчелни семейства (Дребни продуктивни животни)

Кт с/ка Разходи за основна дейност

· Безвъзмездно придобити:

Дт с/ка Дребни продуктивни животни

(Птици – основни стада,Пчелни семейства)

Кт с/ка Други приходи от дейността

· Преоценка в края на годината на основание НСС 2, т.11.3.:

Дт с/ка Дребни продуктивни животни

(Птици – основни стада,Пчелни семейства)

Кт с/ка Други приходи от дейността

· Продажба на животни съгласно данъчна фактура:

Дт с/ка Клиенти (Каса в лв.)

Кт с/ка Приходи от продажби на продукция

КТ с/ка Начислен данък за продажбите

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция

Кт с/ка Дребни продуктивни животни

(Птици – основни стада,Пчелни семейства)

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция

Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година

· Намаляване на животните при заболяване в границите на технологично допустимите норми:

Дт с/ка Други разходи

Кт с/ка Дребни продуктивни животни

(Птици – основни стада,Пчелни семейства)

· Когато животните погинат при доказана вина на гледачите:

Дт с/ка Вземания по липси и начети

Кт с/ка Дребни продуктивни животни (Птици – основни стада)

Кт с/ка Ценови разлики по липси и начети

Кт с/ка Начислен данък за продажбите

· Преоценка на наличните животни може да съществува и в посока намаление съгласно НСС 2, т.11.1 и т.11.2.:

Дт с/ка Рзходи от последващи оценки на активи

Кт с/ка Дребни продуктивни животни

(Птици – основни стада,Пчелни семейства)

VI. Практически пример за отчитане на стоково-материалните запаси

В ЕТ “ХиХи” гр. Велико Търново, регистрирано лице по ЗДДС са извършени следните стопански операции във връзка с отчитане на стоково-материалните запаси:

1. Доставени за стоки за 200 лв. по данъчна фактура №1345/04.01.2004 г. Начислен ДДС:

Дт с/ка Доставки 200

Дт с/ка Начислен данък за покупките 40

Кт с/ка Доставчици 240

2. Фактура №1345/04.01.2004 г. изплатена по банков път:

Дт с/ка Доставчици 240

Кт с/ка Разплащателна сметка в лв. 240

3. За транспортирането на стоките платени в брой по опростена фактура 10 лв., съгласно стокова разписка стоките заприходени в склада:

Дт с/ка Доставки 10

Кт с/ка Каса в лв. 10

Дт с/ка Стоки 210

Кт с/ка Доставки 210

4. Доставено брашно по фактура №998/07.01.2004 г.

- брашно 200 кг. X 0.36 лв. 72.00

- ДДС 72 лв. X 20% 14.40

86.40

Дт с/ка Материали “брашно” 72.00

Дт с/ка Начислен данък за покупките 14.40

Кт с/ка Доставчици 86.40

5. На 08.04.2004 г. съгл. Платежно нареждане изплатена сумата по фактура №998:

Дт с/ка Доставчици 86.40

Кт с/ка Разплащателна сметка в лв. 86.40

6. На основание протокол получени безвъзмездно стоки, оценени по справедлива цена за 76 лв. Съгл. справка отчетен резултата от стопанската операция:

Дт с/ка Стоки 76

Кт с/ка Други приходи от дейността 76

Дт с/ка Други приходи от дейността 76

Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година 76

7. На 10.04.2004 г. заприходена продукция на стойност 700 лв. съгл. Складова разписка:

Дт с/ка Продукция 700

Кт с/ка Разходи за основна дейност 700

8. Получени стоки на стойност 100 лв. като апортни вноски:

Дт с/ка Стоки 100

Кт с/ка Вземания по записани дялови вноски 100

9. Продадена продукция за 200 лв.,на отделен ред във фактурата е начислен ДДС. Парите са постъпили в касата на предприятието. Отчетната стойност на продадената продукция е 130лв. За сметка на продажбата са отнесени 10 лв. административни разходи и 24 лв. разходи по продажбата. Отчетен резултата.

Дт с/ка Каса в лв. 240

Кт с/ка Приходи от продажби на продукция 200

Кт с/ка Начислен данък за продажбите 240

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция 130

Кт с/ка Продукция 130

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция 34

Кт с/ка Административни разходи 10

Кт с/ка Разходи по продажба 24

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция 36

Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година 36

10. Получена данъчна фактура №6786 със следното съдържание:

- брашно 100 кг. X 0.33 лв. 33.00

- ДДС 72 лв. X 20% 6.60

36.60

Дт с/ка Материали “брашно” 33.00

Дт с/ка Начислен данък за покупките 6.60

Кт с/ка Доставчици 36.60

11. Вложени в производството 50 кг. брашно. Изписаните материали са оценени по метода “средно претеглена стойност”.

Наличност по с/ка Материали “брашно”: 200 кг. X 0.36 лв.

100 кг. X 0.33 лв.

Средно претеглена стойност: (200x0.36) + (100x0.33)=0.35 лв.

200 + 100

Вложени материали 50 кг. X 0.35 лв. = 17.50 лв.

Дт с/ка Разходи за материали 17.50

Кт с/ка Материали “брашно” 17.50

Дт с/ка Разходи за основна дейност 17.50

Кт с/ка Разходи за материали 17.50

12. Закупени стоки от “Елена” АД по данъчна фактура така:

- кисело мляко 120 бр. X 0.38лв. 45.60

- ДДС 45.60 лв.X 20% 9.12

фактурна стойност: 54.72

- пластмасови каси 10 бр. X 5 лв.

Касите са собственост на “Елена” АД и подлежат на връшане.

Дт с/ка Стоки 45.60

Дт с/ка Начислен данък за покупките 9.12

Кт с/ка Доставчици 54.72

Дт с/ка Чужд инвентарен амбалаж 50

Кт с/ка Други сметки за условни пасиви 50

13. Платено в брой задължението към “Елена” АД. Върнати касите.

Дт с/ка Доставчици 54.72

Кт с/ка Каса в лв. 54.72

Дт с/ка Други сметки за условни пасиви 50

Кт с/ка Чужд инвентарен амбалаж 50

14. Извършена инвентаризация. Съгл. инвентаризационен опис и сравнителна ведомост установено следното:

· Липса на материали за 40 лв. Няма доказана вина на МОЛ:

Дт с/ка Други разходи 40

Кт с/ка Материали 40

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 40

Кт с/ка Други разходи 40

· Излишък на продукция оценена по справедлиза сойност 56 лв.:

Дт с/ка Продукция 56

Кт с/ка Други приходи от дейността 56

Дт с/ка Други приходи от дейността 56

Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година 56

· Липса на стоки за 500 лв. по вина на Иван Михайлов Димов, съставен акт за начет. Справедлива стойност на откраднатите стоки 600 лв. Лицето не признава начета, подаден е съдебен иск. Броени разходи по делото 50 лв. Делото приключено, съдебният иск е признат. Иван Димов внася цялата дължима сума в брой.

Дт с/ка Вземания по липси и начети 720

Кт с/ка Стоки 500

Кт с/ка Ценови разлики по липси и начети 100

Кт с/ка Начислен данък за продажбите 120

Дт с/ка Вземания по съдебни спорове 720

Кт с/ка Вземания по липси и начети 720

Дт с/ка Вземания по съдебни спорове 50

Кт с/ка Каса в лв. 50

Дт с/ка Присъдени вземания 770

Кт с/ка Вземания по съдебни спорове 770

Дт с/ка Каса в лв. 770

Кт с/ка Присъдени вземания 770

Дт с/ка Ценови разлики по липси и начети 100

Кт с/ка Други приходи от дейността 100

Дт с/ка Други приходи от дейността 100

Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година 100

15. Получени 110 кг. брашно за производство на хляб на ишлеме. Цената на 1 кг. брашно е 0.42 лв.

Дт с/ка Чужди материални активи 46.20

Кт с/ка Други сметки за условни пасиви 46.20

16. Предадена безвъзмездно продукция за 160 лв. на дом за сираци с.Стърмен. Съгл. чл.49, ал.1 от Закона за ДДС, стопанската операция се третира като освободена доставка:

Дт с/ка Други разходи 160

Кт с/ка Продукция 160

17. По данъчна фактура №120384 доставени материали за 200 лв.+ДДС,при получаване на доставката установена липса на материали за 60 лв. Изпратено рекламационно писмо за липсващите материали. Доставчика признава рекламация и изпраща липсващите материали. Дт с/ка Материали 140

Дт с/ка Вземания по рекламации 60

Дт с/ка Начислен данък за покупките 40

Кт с/ка Доставчици 240

Дт с/ка Материали 60

Кт с/ка Вземания по рекламации 60

18. Платена фактура №120384 със средства от открития за целта акредитив:

Дт с/ка Доставчици 240

Кт с/ка Акредитиви в лева 240

19.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 837 посетителя и 5 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.