Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство Проблеми при отчитане на разходите и формирането на себестойността в „Мегахим” АД – гр Русе


Дипломна работа, 76 стандартни страници, съдържа таблици, формули, диаграми, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение_______________________________________________________3

Глава първа

Теоретико-методологическа постановка относно икономическата същност на разходите и себестойността_____________________________5

1. Мнения и постановки относно същността, структурата и видовете себестойност_____________________________________________________5

2. Разходите и факторите, влияещи върху тях_________________________10

2.1. Класификация на разходите ____________________________________10

2.2 Производствените условия и бази за разпределение на разходите _____13

2.3. Схеми и етапи при изследване на разходите_______________________17

3. Варианти за калкулиране на себестойността, системи и методи_____24

4. Фактори, влияещи върху себестойността и цената ___________________34

Глава втора

Изследване и оценка на разходите в "Мегахим” АД гр.Русе__________38

1. Технико-икономическа характеристика на фирмата и влиянието й върху разходите__________________________________________________38

2. Установяване на влияещи фактори при и определяне цените на изделията за определен период ________________________________________________47

2.1. Особености при определяне на разходите за основната дейност ______47

2.2 Факторен анализ на разходите за единица продукция _______________58

3. Изводи и препоръки относно разгледаната проблематика_____________68

Заключение ____________________________________________________73

Използвана литература__________________________________________76

Приложения____________________________________________________77

ВЪВЕДЕНИЕ

Един от важните и актуални въпроси за счетоводната теория и практика е отчитането на производствените разходи и формирането на себестойността на продукцията. В съвременните икономически условия счетоводните специалисти насочват вниманието си към прогресивните методики, пречупвайки ги през призмата на специфичните проблеми, в рамките на отделната стопанска единица.

Информацията, получавана в хода на отчитането и обобщаването на разходите е база за определяне оптималните размери на концентрация и специализация на производството, за внедряването на нова високопроизводителна техника, за взаимозамяна на материали, за износ на продукция, за участие в интеграционни мероприятия с други държави. Това създава интерес към въпросите на разходното калкулиране и тяхното практико - приложно изследване. В тази връзка в настоящата разработка са представени основни моменти от отчитането на разходите и формирането на себестойността на продукцията в предприятие "Мегахим" АД гр.Русе.

Приетата в дружеството управленска и производствена структура имат съществено значение за организацията на счетоводната отчетност. Счетоводният процес, свързан с отчитането на разходите за основната дейност и калкулирането и анализа на себестойността на продукцията е в съответствие със спецификата на химическото производство и в тази връзка е обект на настоящото изследване.

Спазвайки логическия подход при изясняване на подобна проблематика приоритетно са разгледани теоретичните аспекти на понятието "себестойност", системите и методите за калкулиране, както и реда и методиките за обобщаване на разходите, свързани с дейността на предприятията, ценообразуващите фактори, представени в различни разрези. Вторият основен момент в темата е практическата реализация на научните достижения в конкретното промишлено предприятие "Мегахим" АД гр. Русе.

Целта на разработката е представяне на практико-приложната интерпретация на теоретико-методологическите постановки, свързани с калкулацията на производствените разходи. Това от своя страна налага решаването на следните задачи:

Да се изясни съдържанието и структурата на понятието

"себестойност";

Да се направи обзор на класификациите на разходите;

Да се представят различни становища относно видовете себестойност, системите и методите за калкулация;

Да се направи обзор на факторите, влияещи върху себестойността и цената;

Да се предложат ред и методики за обобщаване на разходите за
дейността и формиране на себестойността на продукцията;

Да се изяснят особеностите на организацията и технологията на производство на химическата продукция и влиянието им върху отчетността на разходите и на готовата продукция;

Да се представи организацията за наблюдение на разходите по икономически елементи и разходите за дейността в базовото предприятие;

Да се изясни последователността при формиране на себестойността на полуфабрикатите и готовата продукция в "МЕГАХИМ" АД;

Да се дадат препоръки относно разглежданата проблематика.


ГЛАВА ПЪРВА

 

Теоретико- методологическа постановка относно икономическата

същност на разходите и себестойносттa.

1. Мнения и постановки относно същността, структурата и видовете себестойност.

Себестойността е паричен израз на стойността на употребените средства за производство, на стойността на продукта и труда на работниците. Тя изразява направените от дадено предприятие парични разходи за суровини, материали, гориво, енергия, за заплати на персонала, за социално осигуряване и други разходи, свързани с производството и реализацията на дадена продукция.

Себестойността е важно средство за регулиране на производството в предприятията, тя е показател за оценка на стопанската дейност. Правилното й установяване и изменение е в тясна връзка с качеството и ефективността на производството, с материалното стимулиране, защото връзката между себестойност, рентабилност, цена и финанси е пряка и двупосочна. Между себестойност и ефективност на производството съществува зависимост, която произтича от обстоятелството, че снижението на себестойността е основен източник: за увеличаване на печалбата.

Себестойността е основен елемент при определянето на рентабилността на продукцията, която се свързва със съотношението "печалба-себестойност". Снижаването на себестойността при равни други условия на практика означава увеличаване на рентабилността и конкурентоспособността на продуктите на пазара. В тази връзка, може да се счита себестойността за един от най-важните икономически показатели, които отразява съвкупното влияние на всички фактори и на тази основа да се вземат решения за правилното разпределение на капиталовите вложения, за оптимизиране размерите на концентрация и специализация на производството, за внедряване на нова високоефективна техника, за взаимозамяна на материали, за износ на продукция, за участие в интеграционни мероприятия с други държави.

"Себестойност" е икономическата категория с разнообразни дефиниции. В практически аспект може да се определи като съвкупност от разходи, която разкрива колко струва на производителя, производството на неговите продукти и услуги.

Важен въпрос при калкулирането на себестойността винаги е бил кои видове разходи да се включват в тази съвкупност, т.е. какво да бъде съдържанието на категорията - себестойност. В икономическата литература съществуват множество публикации по тази тема, но единство в становищата не се наблюдава. Това е потвърждение на мисълта на българския макроикономист проф. К. Миркович: "Всяка икономическа категория продължава да се обогатява с развитието на науката, тъй като нарастват възможностите й по-дълбоко да прониква в същността на явленията и процесите".[1]

Като "категория на простото възпроизводство" себестойността отразява разходите за производство /съкратена себестойност/, разходите по продажба на продукция /търговска себестойност/, а при включването и на управленските и организационни разходи се формира пълната себестойност. Най-общо съдържанието на пълната себестойност може да бъде:

■ разходи за подготовка и усвояване на производството на изделие;

■ разходи за непосредствено производство /съкратена

себестойност/;

■ разходи за подобряване качеството на продукцията;

■ разходи за подобряване условията на труд;

■ разходи по реализацията и т.н.

Разходите за подготовка и усвояване на новите изделия и усъвършенстваното на старите могат да намерят отражение в себестойността, но не наведнъж, а на части, съобразно срока за усвояване на производството. Този въпрос е уреден по подобен начин в страни като Полша, Унгария и други.

В тясна връзка със съдържанието на себестойността е и нейната структура. Тя се характеризира с дела на разходите в общата сума на себестойността на продукцията /услугите/. Изследването на структурата дава възможност да се разкрият резервите за намаляване на разходите, причините, които водят до изменение на различните групи разходи и общо като цяло на себестойността. За предприятията особено значение има структурата по икономически елементи. Тя дава възможност да се обърне внимание върху онези групи разходи, които имат най голям относителен дял, а следователно са и голям резерв за снижение. Тази структура позволява и определяне характера на производството - материалоемко, трудоемко и т. н.

При определяне структурата на себестойността често пъти в практиката възниква потребност от допълнителна информация. Тя се набира предимно от аналитичната отчетност; което още веднъж доказва значението на организацията на отчитането на разходите в предприятията. В тази връзка Т. Трифонов е подчертал, че "своевременното адаптиране на управлението на разходите и себестойността към настъпващите промени е основна предпоставка за неговата рационалност".[2]

Направеното до момента изложение е опит да се подчертае ролята на себестойността като ефективно средство за ръководене на дейността на предприятията.

Себестойността характеризира различни страни от дейността на предприятията и затова се проявява по различен начин, като различни видове себестойност. В икономическата литература се срещат различни класификационни схеми, но предвид целта на изследването ще бъдат разгледани някои от тях.[3]


----------------------------------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата разработка бяха разгледани теоретико-методологичните основи на отчитането и анализа на производствените разходи и начините за формиране на себестойността, както и тяхното приложение в счетоводната система на отделното предприятие и по специално на "Мегахим" АД град Русе.

Във връзка с поставената цел бяха набелязани някои конкретни задачи, на които в хода на изложението до известна степен бе направен опит да се даде отговор. Изяснена бе структурата и съдържанието на себестойността като икономическа категория, представени бяха виждания относно видовете себестойност и методите за калкулация. Акцент при изследването бе поставен на организацията и технологията и особеностите на химическото производство и влиянието му върху отчитането на производствените разходи и формирането на себестойността и цената на крайния продукт. Това от своя страна даде отговор на редица въпроси, относно провежданата счетоводна политика в базовото предприятие "Мегахим"АД.

Обобщавайки изложеното до момента може да се счита, че поставените задачи са до голяма стенен изпълнени. За по - голяма яснота и прегледност са изведени основните по важни моменти, констатирани при теоретичното и практическо изследване на посочения кръг от въпроси.

Първият извод, до който бе достигнато е че целта на счетоводното отчитане на основната производствена дейност е да се обобщят разходите по цялото производство, както и по отделни видове продукти, произвеждани в стопанската единица и на тази основа да се формира себестойността на продукцията. Осъществяването на тази цел е много важен момент в отчетния процес, особено като се има предвид голямото значение на показателя - себестойност при управлението на производствената дейност в промишлените предприятия.

Себестойността на продукцията, както вече бе отбелязано в изложението може да включва разходи, които се извършват през отделни етапи на технологичния процес /съкратена себестойност/ и разходи по реализацията на продуктите /търговска себестойност/. По тази причина практически е невъзможно да се съставя калкулация на себестойността след всяко извършване на разход за производството и това е наложило в предприятията да се изготвя калкулация в определени моменти и по специално след формиране на съкратената себестойност на продукцията.

Съществен момент от практиката е и този, че освен за готовите изделия при сложните производства, каквото е и производството на "Мегахим" АД, се установяват калкулационни единици и за отделните съставни части - полуфабрикатите от собствено производство. Изборът на калкулационна единица при тях зависи от степента на сложност на изготвянето им и от възприетата мерна единица за отчитане на продукцията в отделните цехове.

В заключение може да се каже, че редът и методиката за отчитане на производствените разходи и изборът на метод за калкулация зависят от технологичните, производствените и организационни особености на конкретното промишлено предприятие.

След направените изводи се налага изразяване и на становище с препоръчителен характер към разглежданата проблематика. То е свързано предимно с практическата реализация на теоретичните постановки в изследваното предприятие "Мегахим"АД. Приоритетно следва да бъде отбелязано, че при по нататъшното организиране на отчетността на основните производствени разходи предприятието би могло да прилага комбинирани методики за обобщаване на разходите, като прилага съвременни софтуерни продукти. Другият пункт, които заслужава внимание е свързан с организацията на отчитане на разходите в такава насока, която да позволява прилагането на съвременните аналитични модели при изследване на динамиката на разходите в хода на дейността и провеждането на гъвкава счетоводна политика.

В обобщение може да се отбележи предвид проведеното изследване, че практиката е значително по-богата на стопански ситуации, които могат да доведат до различни стопански решения, които да се отличават от предлаганите варианти в теорията, но важното е да бъдат спазвани изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в Република България.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Ангелов, Д., М. Маринов, Икономика на предприятието,

Университетско издателство-Икономически университет - Варна, 1995.

2. Личев, И., Б. Атанасов, Д. Серафимова, Управленско

счетоводство, Варна, 1997.

3. Миркович, К., Математическа икономия, Първа част,
Университетско издателство "Стопанство", С, 1991.

4. Пехливанов, В., Курс по цени и ценообразуване, изд. "Галик", С,
1997.

5. Пехливанов, В., В. Василев, Себестойността, С, 1988.

6. Пехливанов, В., Д. Гривеков, Й. Йорданов, Цени и ценова
политика, изд. "Галактика", Варна, 1992.

7. Симеонов, О., Контролинг, изд. Тракия, С, 2001.

8. Трифонов, Т., "Интелектуализацията на производството и нейното
отражение върху структурата на разходите и себестойността на
продукцията", Счетоводство и контрол, 1981, бр.7.

9. Скотт, Д. Синг, Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повишение /пер.с англ./, Прогресс, Москва, 1989.

10. Horngren,Charles. Cost Accounting. А Managerial Emphasis. 5 th ed., Prenrice Hall International, 1982.

11. Закон за счетоводството, ДВ, бр.98, 2001., посл.изм. бр.96, 2004.

12. Данни от предприятие "Мегахим" АД град Русе

13. Държавен вестник


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 474 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.