Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Взaимодействието между публичния и частния сектор в охранителната дейност


Дипломна работа, 80 стандартни страници, съдържа бележки под линия, таблици, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод............................................................................................................................................3

ГЛАВА ПЪРВА

Публичният и частният сектор в охранителната дейност..............................................5

1. Характеристика на охранителната дейност................................................................5

2. Субекти на охранителната дейност в публичния сектор.........................................10

3. Задачи и дейности на субектите на охранителната дейност в публичния сектор.16

4. Субекти на охранителната дейност в частния сектор..............................................27

5. Задачи и дейности на субектите на охранителната дейност в частния сектор.....31

ГЛАВА ВТОРА

Взаимодействие между субектите на охранителната дейност в публичния и частния сектор ..........................38

1.Характеристика на понятието „взаимодействие“ в организационно-управленски аспект. .........................................38

2. Нормативни основания за осъществяване на взаимодействието на субектите на охранителната дейност в публичния сектор ............44

3. Нормативни основания за осъществяване на взаимодействието на субектите на охранителната дейност в частния сектор .........51

4. Изследване на взаимодействието между субектите на охранителната дейност в публичния и частния сектор .................................54

5. Препоръки за подобряване на взаимодействието между субектите на охранителната дейност в публичния и частния сектор ....62

Заключение.............................................................................................................................68

Приложения...........................................................................................................................70

Използвани литературни и информационни източници...............................................77

УВОД

Глобална световна криза пряко се отразява на българската икономика, в това число и на частната индустрия за сигурност. Смекчаването на нейните последици изисква предприемането на антикризисни мерки както от страна на институциите, така и от страна на работодателите.

Една от проявите на кризата е надпреварата в частния сектор за сигурност за предлагане на най-ниски цени. Публични институции и частни клиенти продължават да спестяват от сигурност, включително за отговорни и рискови обекти. Интензифицира се процесът на увеличаване на нелоялната конкуренция в бранша, нараства рискът от разширяване на нерегламентираната дейност и дела на „сивата" икономика на пазара на частните услуги за сигурност. Несъмнено това се отразява негативно на качеството на охранителните услуги. Това нанася значителни вреди за бранша, а също води и до увеличаването на риска за сигурността на клиентите, на гражданите, на обществото.

Намаляването на ефективността от дейността на частния сектор за сигурност в една или друга степен влошава и дейността на общата система за сигурност в държавата. Това е така защото тази обща система за сигурност има за свои основни компоненти съответно публичния и частния сектор за сигурност.

Във връзка с подобряване на ситуацията в сектора за сигурност експерти сочат, че е нужно увеличаване на средствата за инвестиции в инфраструктурата, ограничаване на социалните разходи, по-ефективно усвояване на европейските фондове, прехвърляне на дейности на публичната власт към частни изпълнители, подобряване обслужването на бизнеса, прозрачност на публичните разходи и борба с организираната престъпност. Необходимо е също и подобряване на конкурентната среда в частния сектор за сигурност, като се предприемат допълнителни мерки за осветляване на ”сивия” сектор, за ефективна координация между институциите, отговарящи за контрола по спазване на трудовото и данъчното законодателство, както и на други нормативни актове, свързани с частния сектор за сигурност и разбира се увеличаване на административния капацитет в МВР за контрол на частната охранителна дейност с цел ограничаване на нерегламентирана охрана и на „сивия" сектор в сферата на сигурността.

Подобряване на ситуацията в сектора за сигурност зависи и от качественото усъвършенстване на взаимодействието между публичния и частния сектор за сигурност.

И тъй като дейността на частния сектор за сигурност в условията на криза е затруднена, то проблемите, свързани с на това взаимодействие придобиват значителна актуалност. Затова и темата на дипломната работа е посветена на изучаването на това взаимодействие

Целта на изследването е на основата на анализа на съществуващото положение в сектора на сигурността – и публичния, и частния – и на действащата нормативна база, да се установят проблемите на взаимодействието между двата сектора за сигурност и да се дадат препоръки за тяхното разрешаване.

За постигане на поставената цел е необходимо да се решат следните задачи:

Ø да се направи характеристика на охранителната дейност, осъществявана от публичния и частния сектор за сигурност;

Ø да се изясни понятието “взаимодействие” от организационно-управленска гледна точка;

Ø да се определят субектите, задачите и дейностите на публичния сектор за сигурност;

Ø да се определят субектите, задачите и дейностите на частния сектор за сигурност;

Ø да се уточнят и изведат нормативните основания за осъществяване на взаимодействието от публичния сектор за сигурност;

Ø да се уточнят и изведат нормативните основания за осъществяване на взаимодействието от частния сектор за сигурност;

Ø да се проучи и оцени взаимодействието осъществявано между публичния и частния сектор за сигурност и да се направят препоръки за неговото подобряване.

Съдържанието на дипломната работа има конкретна структура. Обособени като самостоятелни части са увод, две глави, всяка от които с по пет точки и заключение.

За събирането и обработването на необходимата информация се използваха редица общонаучни и частни методи. Сред тях най-голямо внимание се отдели на изучаването на документи, свободната беседа, наблюдението, анализът, синтезът и сравнението.

При разработването на дипломната работа се използваха множество литературни източници, материали от Интернет и нормативни актове. При това акцентът бе поставен върху литературните източници, посветени на дейността на частния сектор за сигурност и на регламентиращата го нормативна уредба.


Глава първа

Публичният и частният сектор в охранителната дейност

1. Характеристика на охранителната дейност

1.1. Охранителната дейност представлява съвкупност от материалноправни норми, които уреждат обществени отношения в сферата на изграждащото се гражданско общество. Тя е допълнение на функцията на правовата държава и е насочена за подпомагане на държавните полицейски структури в борбата им срещу престъпността. Проявява се като част от изграждащото се гражданско общество и би трябвало да е лоялна конкуренция в условията на пазарната икономика. Това е дейност, извършвана с цел защита на определено лице, група лица или обекти. Осъществява се от охранителни екипи, които имат за задача да извършат анализ на обстановката, преценка на степента на риск, възможните начини за нападение и тяхното неутрализиране, избиране на безопасни маршрути за придвижване и др. По своите субекти охранителната дейност се дели на два сектора – публичен и частен.

Разкриването на същността на понятието “частна охранителна дейност” (ЧОД) има значение както за законодателството, така и за лицата, осъществяващи частните охранителни търговски услуги. Ето защо, преди да изясним понятието “ЧОД”, е необходимо да изясним понятието “частна охранителна търговска услуга”. Услугата, извършвана от частните охранителни търговски дружества, е действие в полза на собствениците, които изискват да се охранява имущество, лица, мероприятия, ценни пратки и товари. “Услугата е всяка дейност, която води до удовлетворяване на потребности и желания, свързани с рамяната на стойности, и не води до форма на собственост върху получената стойност в смисъл на придобиване на материален продукт”. Прайд и Феръл[1] смятат, че “Услугата се определя като нематериално демонстриране и продукти, които са резултат от прилагане на човешки и механични услуги към хора ли предмети”. Според други частната охранителна търговска услуга е всяка законно разрешена дейност, свързана със задоволяване на определени потребности и е разрешена чрез лицензиране и регистрация.

В юридическата литература в нашата страна съществуват различни доктринални определения на понятието “ЧОД”. Според проф. Илия Илиев: “ЧОД обособява частните полицаи за охрана и защита на крупни търговски обекти, райони, вили и жилищни домове с определени структури”. Според друг автор, занимаващ се с тези пробелми, доц. Н. Арабаджийски: “ЧОД е съвкупност от превантивни действия по опазване на лица, имущество и обекти от посегателства, като вид търговска услуга за противодействие на престъпността, осъществявана от частни длъжностни лица и разрешена по съответен от закона ред”. В този аспект дейността може да се разглежда като административна.


--------------------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В увода на дипломната работа беше обоснована нейната актуалност, а също така определени целите и задачите й. В разработване на работата беше планирано и програмирано задачите да се разгледат по-пълно, и следователно да се постигне целта. За това способства по-тесния обхват на изучаваните въпроси, тези свързани само със параметрите на взаимодействие между публичния и частния сектор за сигурност. Важно значение в тази насока имаше и проучването на по-широк кръг източници по темата – литературни, нормативни и др.

В глава първа бе направен според мен сполучлив опит да се решат първите три задачи на изследването, а именно:

Ø да се направи характеристика на охранителната дейност, осъществявана от публичния и частния сектор за сигурност;

Ø да се определят субектите, задачите и дейностите на публичния сектор за сигурност;

Ø да се определят субектите, задачите и дейностите на частния сектор за сигурност.

Съдържанието на втора глава даде възможност да се решат следващите задачи на изследването:

Ø да се изясни понятието “взаимодействие” от организационно-управленска гледна точка;

Ø да се уточнят и изведат нормативните основания за осъществяване на взаимодействието от публичния сектор за сигурност;

Ø да се уточнят и изведат нормативните основания за осъществяване на взаимодействието от частния сектор за сигурност;

Ø да се проучи и оцени взаимодействието осъществявано между публичния и частния сектор за сигурност и да се направят препоръки за неговото подобряване.

2. В резултат на проведеното изследване могат да се откроят няколко момента, които имат белезите на приносен характер. На първо място трябва да се посочи оценката на незадоволителното състояние на взаимодействието на публичния и частния сектор за сигурност. Считам, че са очертани и основните насоки (препоръки) за подобряване на съществуващото взаимодействие между публичния и частния сектор за сигурност. Посочените приносни момента са изведени в резултат както на изучаването на теоретични постановки свързани със основни въпроси на проведеното изследване, така и на изучаването на практиката включително, и на основата на анализа на статистическите данни за броя на охранителните обекти в частния сектор за сигурност по видове ЧОД, и ангажираните в него работници на трудов договор.


----------------------------------------------

Използвани литературни, нормативни актове и други информационни източници

І. Литературни източници:

1. Генев, Р. Прилагане на принудителни административни мерки от органите на МВР, С. 1990.

2. Гергинов, А. Неизбежна отбрана и крайна необходимост, С. 2000.

3. Иванов, Хр. Бизнесът частна охранителна дейност, С. 2005.

4. Иванов, Хр.Охранителният бизнес,С.2000.

5. Иванов, Хр., Н. Арабаджийски, Частна охранителна дейност, С. 1997.

6. Иванов. Хр. Полицейски правомощия на служителите на МВР. Сб. Новите правни разпоредби за дейността на МВР – предизвикателствата на реформата. С. 1999.

7. Илиев, Ил. Полиция – устройство и управление. С. 1995.

8. Колев, К., В. Генова Използване на оръжие от полицията. С. 1996.

9. Колектив на АМВР. Опазване на обществения ред І част. С. 2001.

10. Колектив на АМВР. Опазване на обществения ред ІІ част. С. 2001.

11. Пенков,К.Организационно-правен режим на ОД в РБ. С. АМВР-Дисертация, 2005.

12. Попов, П. Охранителна дейност. С. 2008.

13. Тодоров, В. Що е полиция и как да я използваме. С. 1996.

14. Тимчев, Т., Вл. Иванов Използване на оръжие от полицейските органи. С. 2000.

15. Тимчев, Л. Полицейски правомощия, С. 1999.

ІІ. Нормативни актове:

1. Закон за движението по пътищата, Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

2. Закон за защита на класифицираната информация, Обн. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

3. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

4. Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г.

5. Закон за Министерство на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

6. Закон за нормативните актове, обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.

7. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.

8. Закон за частната охранителна дейност, обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

9. Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите - обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., попр., бр. 93 от 14.11.2000 г.

10. Наредба № I-121 от 24 юни 2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари издадена от Министерство на вътрешните работи - обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.

11. Наредба №1-171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции - обн., ДВ, бр. 70 от 10 август 2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2004 г., в сила от 3 август 2004 г.

12. Наредба № Із-1027 от 12 май 2010 г. За организацията и дейността на звената „Общинска полиция” в Република България, обн. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г.

13. Наредба № Н-21 от 9 септември 2009 г. За условията и реда за охрана и/или контрол на охраната от служба „Военна полиция”, обн., ДВ, бр. 106 от 2007 г.; изм., бр. 77 от 2008 г.

14. Правилник за прилагане на Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г.

15. Правилник за прилагане на Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, обн. ДВ. бр.78 от 3 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г.

16. Правилник за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г.

17. Правилник за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция”, обн. ДВ. бр.59 от 28 Юли 2009г.

18. Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост, обн. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г.

19. Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на Република България, обн. ДВ. бр.66 от 14 Август 1992г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.

20. Търговски закон, обн. ДВ. бр.48 от 18 Юни 1991г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г.

ІІІ. Други информационни източници:

 1. http://bnb.bg
 2. http://lex.bg
 3. http://naftso.org/
 4. http://old.duma.bg
 5. http://www.bia-bg.com
 6. http://www.econ.bg
 7. http://www.justice.government.bg
 8. http://www.nafots.com
 9. http://www.nrs.bg
 10. http://www.nsgp.mvr.bg
 11. http://www.security-bg.com
 12. http://www.segabg.com

13. http://www.trud.bg
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 553 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.