Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 65 стандартни страници, съдържа таблици, графични елементи, карти, бележки под линия, диаграми, има литература, липсва съдържание
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Увод

Трансгранично сътрудничество
Cross-border cooperation

Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество e регионална програма за трансгранично сътрудничество между две страни, едната членка на ЕС, а другата, граничеща със страна от ЕС.

За България програма ФАР-ТГС обхваща съвместни проекти с Гърция (като съседна страна – член на ЕС) и е насочена към проекти в областта на инфраструктурата, транспорта, енергетиката, далекосъобщенията и околната среда.  При избора на проектите по програма ФАР-ТГС се обръща внимание на сходството им с националната ФАР програма в България и със съфинансирането от други международни финансови институции.

Основните цели на програма ФАР – ТГС са: да се осъществи сътрудничество между граничните райони на страните от централна и източна Европа и Европейския съюз и да спомогне на тези региони преодолеят специфичните си проблеми, произтичащи от относителната им изолираност в националната икономика да се преодолеят проблемите, свързани опазването на околната среда; да се насърчи създаването и развитието на мрежи за сътрудничество между двете страни на границата и изграждане на връзки между тези структури и по-широките структури на Европейския съюз. Чрез програмата за ТГС не само се подпомагат посочените региони, а и се стимулира развитието на страната като цяло, както и интеграцията с ЕС.

Позовавайки се на новия програмен период 2007-2013 г. и оперативната трансгранична програма Гърция-България, TREK Consulting SA е изготвила и УО на Гърция и МРРБ на България и е разпределен, въпросник, за да се проучи приложимостта и лихви на гръцки и български потенциални бенефициенти за подаване на предложения за проекти по тематичните области, които са били идентифицирани от Съвместната работна група на програмата. Съответните оценки събират обратна информация, която се използва за формулиране на стратегическата рамка, на приоритетните оси и области на действие на новата Оперативна програма. Оценките са анализирани.

Резултатите от анкетата бяха формулирани по такъв начин, че да се събира информация по отношение на класирането на съответните тематични области от гледна точка на интереса на потенциалните бенефициенти (част А на въпросник) и данни за евентуални съвместни проектни предложения, които биха могли да бъдат изпратени във всекаи тематичен сектор за трансграничния район (част Б). За всичко от проекта се записват идеи, кратко описание и идентификация на проекта (от гледна точка на проектната документация, партньорство и т.н.).

Въпросникът бе изпратен на гръцки и български до потенциални бенефициенти от допустимите региони на Гърция-България на трансграничната програма.

Глава първа: Cross-border cooperation (ТГС)

Гърция – България 2007-2013 година. Програмата е важна програма за "Европейско териториално сътрудничество" на програмния период 2007 – 2013 година, като се има предвид последното, включването на България е като нова държава-членка в Европейския съюз през 2007 година. Европейското териториално сътрудничество е предложена от Европейската комисия като част от пакета реформи на политиката на сближаване за 2007 година, насочени към засилване на сътрудничеството с цел насърчаване на балансирано и устойчиво развитие на територията на европейско пространство.

За този обхват, настоящият програмен документ, който е бил формулиран за програмата има за цел да отговори на предизвикателствата пред себе си, с възможностите и трудностите на целевия район и да предоставят средства за преодоляване на пречките, породени от икономическото и социалното развитие.
Допустимите области на програмата се състои от 7 области на гръцката страна (Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес) и 4 области на българската страна (Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково), с площ на 40 202 km2 и 2 812 236 жители. Първият проект на програмата бе представен на Генерална дирекция "Регионална политика" през месец март.
Програмния документ е формулирана, в съответствие с Регламент
№ 1080/2006 и 1083/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие, всички съответни законодателни актове на ЕФРР и Структурните фондове на национално законодателство, и в съответствие с директива на
ЕС 2001/42/ЕО. Аналитичното описание на стратегическия обхват на програмния документ, неговите конкретни цели, приоритетни оси и т.н. е описано по-долу.

 

-------------------------------

 

 

Електронен обмен на данни

За целите на членове 66 и 67 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, Управляващият орган на Оперативната програма се актуализира от компютърна система, създадена от Комисията (SFC 2007) за обмен на всички данни, свързани с оперативната програма, в съответствие с изискванията на членове 39, 40, 41 и 42 от Регламент (ЕО) 1828/2006.

Управляващият орган на ОП трябва също да гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводни записи за всяка операция по Оперативната програма, и данните за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка са събрани в съответствие с член 60 (в) от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

За тази цел в контекста на описанието на системите за управление и контрол, описание на системата трябва да бъдат представени пред Комисията, в съответствие с член 71 (1) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, по същия начин, и в член 21, на Регламент (ЕО) 1828/2006, както и в ал. 6 от приложение XII от Регламент (ЕО) 1828/2006.

Съществуващата система за управление на информацията, създадена за нуждите на програмния период, в Министерството на икономиката и финансите, трябва да са достатъчни за поръчка с тази цел.

Системата за управление на информацията може да покрие нуждите на събиране и записване на данни, свързани с функциите на одитиращия орган и сертифициращия орган на програмата, както и подпомагане на органите, ангажирани с тяхното задължение на електронния обмен на данни с Комисията.

Партньорство

Член 11 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда, че целите на фондовете се осъществяват в рамките на тясно сътрудничество, наричано "партньорство между Комисията и държавите-членки и между държавите-членки и заинтересованите страни" (компетентните национални, регионални и местни власти, икономическите и социалните партньори, всеки друг подходящ орган, представляващи гражданското общество, екологични партньори, неправителствени организации и органите, отговорни за насърчаването на равенството между мъжете и жените).

Насърчаване на равенството между половете и спазване на принципа на недискриминация

Съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, държавите-членки, участващи в програмата и Комисията гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на джендър перспектива, се насърчава по време на различните етапи на прилагането на фондовете.

Държавите-членки и на Комисията предприема необходимите стъпки, за да се предотвратят всякакви дискриминации, основани на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

По-специално, достъпът на хората с увреждания е един от критериите, които трябва да се спазват при определянето на операциите, съфинансирани от фондовете, както и да бъдат взети под внимание по време на различните етапи на изпълнение.Използвана литература


1.    ВДС Консулт: „Агенция за консултантски и бизнес услуги и фирмена сигурност”
2.    Въз основа на правилото за гъвкавост, предвидени в член 21 (1) от ЕФРР регламент, област Кавала / Гърция (NUTS III), за да бъдат включени в програма Гърция - България 2007-2013 г. като съседна зона с общите разходи на проекта, предприети в тази област не над 20% от общите разходи по програмата. 2007-2013 г. като съседна зона с общите разходи на проекта, предприети в тази област не над 20% от общите разходи по програмата.
3.    Източник: „http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/EU_location_BUL.png
4.    Защитени природни зони според „Асоцияцията на градската околна среда и човешки ресурси "Пантеон университет”, Атина
5.    ЮНЕСКО HTwww.unesco.org; Министерствона Околната среда Гърция: www.minenvi.gr;
6.    Община Кърджали: www.kardjali.bg
7.    http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm.
8.    Урбанизация и Градска структура според Института за градската околна среда и човешки ресурси "Пантеон университет, Атина
9.    Министерство на развитието, Гърция: www.ypan.gr
10.    Централна банка на България; Организация по телекомуникации, Гърция


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.