Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Туризъм БИЗНЕС ПЛАН НА ХОТЕЛ „СПЛЕНДИД” – ВАРНА


Дипломна работа, 103 страници по-големи от стандартните, съдържа снимки, таблици, графични елементи, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание Въведение...................3 Резюме......................5 1. Мисия и общи цели на фирмата................7 2. Кратко описание на бизнеса..................8 3. Анализ на макросредата – PESTEL анализ..............................11 4.Анализ на индустрията – Петте конкурентни сили на Майкъл Портър............14 5. Анализ на микросредата – клиенти, доставчици, конкуренти, маркетингови посредници, контактни аудитории........22 6. Анализ на вътрешната среда................30 6.1. Разположение на хотела.................30 6.2. Целеви пазари и стратегии за позициониране...................31 6.3. Продукт – продуктов микс, жизнен цикъл на продукта.....35 6.4. Цени и ценообразуване....................46 6.5. Комуникационен микс......................51 6.6. Канали за разпределение..................54 6.7. Човешки ресурси..........................55 6.8. Финансов анализ на дейността на хотела...........................59 7. SWOT анализ................................63 8. Цели и задачи – кратко- и дългосрочни..................................66 9. Бъдещи стратегически възможности – целеви пазари, позициониране, маркетинг микс, стратегии за човешките ресурси и финансите..........68 10. Планове за действие................73 10.1. Маркетинг........................73 10.2. Оперативна дейност...............73 10.3. Човешки ресурси..................76 10.4. Финансов план – отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричния поток, финансови коефициенти............................80 11. Оценка и контрол на предлаганите стратегии......................87 Заключение ...................94 Приложения....................97 Използвана литература........100 Въведение Новото хилядолетие вече е факт заедно с всички възможности, предизвикателства и въпроси, които поставя. Безспорно една от проблематиките на новото време е туризмът - разглеждан като явление, водещ отрасъл в икономиката на редица страни или като неизчерпаем източник на приходи при наличието на необходимите условия за неговото развитие. Той стимулира инвестициите в инфраструктурата, осигурява приходи в държавните и общински бюджети, разкрива нови работни места, създава приятелски между културни връзки и като цяло допринася за подобряване на условията на живот на местното население. Отварянето на географските граници за всеки и като индивидуален турист и като член на Световното общество търсещ новото и непознатото, различното, далечното и оригиналното, е още една предпоставка за това да разглеждаме туризма не само като начин за задоволяване на вторични потребности, но най-вече като на машина за сбъдване на мечти. Вечното желание за пътуване и опознаване на нови светове, днес, поставено в рамките в реалните условия за неговото постигане, придобива грандиозни размери. Един поглед назад във времето красноречиво ни доказва, че на туризмът може да се гледа като на жив организъм, който с все по-бързи темпове се разраства, стига да намери почва за своето еволюционно развитие. Съвременните технологии, добрите специалисти и разбира се природните и антропогенните ресурси оформиха образа му такъв, какъвто го виждаме и днес. Той ни се представя под различни форми - можете да го видите как ви наблюдава от крайпътното рекламно пано, как ви подканя от страниците на ежедневниците, да го почувствате в самолета, колата, влака или да му се отдадете като за момент напуснете границите на всекидневието. Туризмът е същество, което диша и расте, за да задоволи ново зараждащите се идеи и потребности. Ето защо той бе определен от специалистите като ,,феноменът” на ХХ век. Същевременно, ако не е планиран и управляван отговорно, туризмът може да оказва неблагоприятни културни, екологични и социални въздействия. Планирането на туристическата дейност трябва да е не само на макрониво, но и на ниво отделна туристическа единица. Всеки туристически обект следва да преценява промените във външната среда и на тази база да взима решения по отношение на бъдещето си поведение спрямо средата. Разрастването, новите щрихи към понятийният апарат в туризма намират отражение и у нас. На пръв поглед, на този етап от развитието на тази сфера, която няма аналог с друга индустрия, страната разполага със задоволителен капацитет за настаняване на чуждестранните си гости, както и с квалифициран персонал за тяхното обслужване. Въпреки това, приходите от този сектор в икономиката не са толкова, колкото е заложеният потенциал в тази насока. Настоящият проект е насочен към анализ на дейността на туристическа единица - бутиков хотел Сплендид - град Варна. Обектът предлага хотелиерски продукт, като задачите на анализа са да се намерят начини и да се изготви програма за повишаване на качеството и конкурентоспособността на този продукт. Резюме Хотелът е основен представител на класическото хотелиерство. Той е най-масовото и най-представителното заведение за пребиваване. Най – общо казано, хотелът предоставя комплексен продукт с високо равнище на комфорт. Етимологически думата “хотел” е от френски и първоначално е обозначавала “резиденция на аристократите, а също и място с важни обществени функции”. Съвременното си звучене и употреба в другите езици придобива през ХІХ век по време на първия етап на масовото развитие на хотелите. Най- силно развитие като брой и форми на предлагане, хотелите познават в края на 50-те и през 60-те години на ХХ век. То съвпада с масовизацията на туристическия поток в Европа и породените социално-икономически последици от това явление. Възникването и бързото развитие на съвременните заведения за пребиваване прогресивно намаляват темповете на нарастване на хотелите като успешно ги конкурират и им отнемат част от завоюваната клиентела, без да ги изместват като основен вид. Краткият исторически преглед на развитието на хотелите в Европа и България, показва че след своето възникване и масово разпространяване те се настаняват трайно на хотелиерския пазар, съответно на туристическия, завоюват стабилни позиции и постоянна клиентела. Създаденото и утвърденото реноме на хотела, като място за пребиваване и отдих се дължи на богатия исторически опит на хотелите, на най-добрите национални традиции в обслужването, които те отразяват, и на непрекъснатото усъвършенстване и обогатяване на предлагането. За популярността на хотелите не по - малко значение има комплексният им характер, свързан с удовлетворяване както на двете основни човешки потребности, така и на ред допълнителни. Световната туристическа организация също активно участва в опитите да се дефинира хотелът като най-разпространен вид. Основните характеристики на заведението, което може да се нарече хотел, според Световната туристическа организация следните: o да разполага най-малко с 10 стаи; o да има строга стандартизация на санитарно- хигиенните възли както за гостите, така и за персонала; o цялата суперструктура (екстериор и интериор) да отговаря на категорията на хотела; o персоналът да притежава необходимата за конкретното работно място и категория на обекта квалификация утвърдена от националната туристическа организация; o всеки хотел да предлага необходимия комфорт, задължителен за дадената му категория; o всеки хотел да разполага с необходимите съоръжения за безопасност (според разпоредбите в отделната страна); o всеки хотел да има условия за оказване на първа медицинска помощ като специално оборудване се налага само при определени случаи. Предмет на настоящата работа са начините, средствата, пътищата и методите за повишаване на качеството на обслужване в хотелски комплекс и оттам и цялостно усъвършенстване на хотелиерския продукт. Обект на разработката е хотел Сплендид - град Варна. Хотелът провежда своята маркетингова политика по няколко основни направления: • продажба на туристическия продукт чрез български и чужди туроператори; • вътрешния пазар е ориентиран към организиране на мероприятия, за които се предлагат специални намаления според количеството туродни; • продажба на пакети за почивки, обвързани с традиционни и официални празници в България. За разпространения на продукта се използва не само туроператорската фирма, но и реклама в печатни издания и радиостанции, интернет. 1. Мисия и общи цели на фирмата Основната бизнес мисия на хотела е да задоволява туристическите потребности на своите клиенти чрез предоставянето на пакет туристически услуги с по-висока потребителска стойност, отговарящ на потребителските изисквания – комплексност, баланс “качество-цена”, внедряване на съвременни технологии за обслужване, като се използва ефективно и екологосъобразно туристическият ресурс. Общите цели могат да се дефинират по следния начин: o Икономическа рентабилност и ефективност от стопанската дейност; o Социално стабилизиране, усъвършенстване на човешките ресурси чрез обучение, направление на кариерата и управление на качеството на трудовия живот, и засилване на мотивацията на работещите в хотела; o Акцент върху повишаване на качеството на предоставяните услуги; o Увеличаване на относителния дял на постъпленията от продажби на услуги. o Добиване на известност на фирмената марка o Осигуряване на 90% от приходите от чужденци o Комплексно обслужване на посетителите при високо качество, съобразено с националните стандарти; o Участие на международни туристически борси с цел диверсифициране каналите на разпределение; o Увеличение на категорията в пет-годишен срок; o Осигуряване на безпроблемно пребиваване с висока степен на комфорт и създаване на максимална възможност за почивка и възстановяване. Реализирането на тези цели ще се осъществява чрез: • използване на пълния потенциал от ресурси; • рационална ценова политика по отношение на пазарните сегменти; • оформяне на качествен цикъл услуги 2. Кратко описание на бизнеса Хотел Сплендид се намира в сърцето на град Варна, близо до Катедралния храм „Св. Успение Богородично” – символът на града. Хотел Сплендид е перлата в короната на морската царица Варна – класически, елегантен и стилен. 100-годишната разкошна сграда беше напълно реновирана за официалното откриване на хотела през 2005г. Хотел Сплендид предлага изключителна комбинация от удобства и ретро лукс за почивка или бизнес пътуване. Сградата е удобно разположена в самия център на града и е близко до финансови институции, пешеходната зона, Операта и Театъра на град Варна. Първокласен сервиз и приятелското отношение на персонала ще допринесе за приятния престой на туристите във Варна. Хотелът разполага с 18 двойни и единични стаи, 4 студиа и 4 апартамента. Всички стаи са очарователни и индивидуално декорирани, със спалня или с две отделни легла. Студиата са просторни помещения с удобен кът за сядане. Всички стаи са с прекрасен изглед към Катедралата и градския център. ------------------------------------ Заключение Темата за качеството на туристическите услуги извежда на преден план един приоритетен въпрос на нашето туристическо развитие – въпроса за предлагане на международния пазар на висококачествен туристически продукт, предназначен за нови целеви сегменти. Както всяка търговска дейност, така и търговията с туристически услуги и стоки може да бъде успешна, само ако почива на достатъчни познания за чуждестранните туристически пазари, за тяхното състояние, изисквания и необходимост. Само тогава е възможно да се сведат до минимум рисковете от вземане на неправилни решения. Привличането на по-голям брой туристи и реализиране на приходи от туристическата дейност изискват целенасочена рекламна политика и поредица от иновационни мероприятия за обновление на предлагания туристически продукт. Проучването на чуждестранните пазари има за задача да открие съществуващите явни и скрити възможности за привличане на добра клиентела, чрез изграждане на правилна пазарна политика. Като цяло, за хотел Сплендид, може да се каже, че обслужването в хотела е на високо ниво. Администраторите и портиерите са задължени да владеят руски, немски или английски език, което неминуемо улеснява обслужването и повишава неговото качество. Доказателство за добрата организация на работата е факта, че около 20% от гостите на хотела са непрекъснати гости всяка година, т.е. тази част от клиентелата се характеризира с лоялност и постоянство в потребяването на предлаганите услуги. Естествено, при пристигането на тези гости в стаите им се поставят букет цветя, поздравителна картичка, бутилка вино, дребни подаръци. Като плюс се отчета факта, че е заделен процент от капацитета на хотела за приемане и настаняване на индивидуални туристи - той варира между 5% през високия сезон и 20% през ниския сезон. Недостатък е, че ръководството не разработва график за откриването и закриването на хотела и по този начин се затруднява планирането на продажбите и комплектоването на персонала. Друг недостатък е по-бавното извършване на операциите регистриране и настаняване при пристигането на големи групи. Единствено дежурния администратор се занимава с тази дейност и не получава никаква помощ от управителя на хотела или от отдел “туристическо обслужване”. От анализа на работата му се наблюдава едно пълно съвместяване функциите на резерватор, касиер, телефонист, старши администратор и администратор в една длъжност. Мисля, че това е недопустимо поради факта, че работата на съответния служител се натоварва много, влошавайки качеството на обслужване от негова страна. Според мен трябва да се потърси по-оптимално и функционално разпределение на работниците от “преден офис”. Мениджмънта на човешки ресурси и по точно операциите набор, подбор и оценка на професионалната пригодност също не е на необходимото ниво. За да може да се избере най-подходящия кандидат за вакантно работно място и за да се оцени неговата пригодност, е абсолютно задължително наличието на длъжностна характеристика. В хотел Сплендид характеристиките не отговарят на утвърдените национални стандарти. Освен това оценката за професионалната пригодност на кандидатите при събеседването с управителя се поставя субективно. Известно е, че въвеждането на новите служители се прави с цел те да се адаптират и привикнат по-лесно към новата работна среда, а с него всъщност и започва обучението на новопостъпилите. Обучението за тях в хотела е недостатъчно, а оттам - неефективно. Периодът им за въвеждане и социализация почти липсва. Отговорностите и задълженията се обясняват “в движение” и това създава предпоставки за стресова среда, допускане на грешки и затруднява работата на останалите колеги в смяната. Още през първия работен ден мениджърът на хотела запознава устно новия служител главно с технически аспекти от работата, прочита срещу подпис правилата за противопожарна охрана и безопасност на труда и това е всичко. Устната информация обаче е известно, че е най-нетрайна - човек запомня само 20% от това, което чува. За да се избегне лошото въвеждащо обучение, играещо ролята на демотиватор, като препоръка може да се предложи мениджърът на хотела да състави предварително цялостна програма за въвеждане на нови служители и пакет с необходими материали, за да могат новоназначените да ги разучат и да бъдат подготвени за работата си. Също би било добре да се провежда активно симулативно обучение за отработване на адекватно поведение от страна на персонала при пожар, производствени аварии, природни бедствия. В заключение може да се каже, че като цяло, хотел Сплендид има реалните възможности да се развие като носител на относително добри условия за развитие на успешна туристическа дейност. Прилагането на такава би подпомогнало ориентиране на продажбите към перспективни и широки пазарни сегменти, повишаване ефективността на туристическия продукт и неговата доходност. В перспектива е възможно хотелският комплекс да се утвърди като лидер в избраните сегменти чрез качеството на предлагания туристически продукт. Това ще позволи постепенното формиране на по-високи цени с оглед изградената и относително постоянна клиентела, която е по-малко чувствителна към стойността и качеството на услугите, имайки предвид престижа и известността му. --------------------------------- Използвана литература 1. Ракаджийска, С. – „Маркетинг в туризма”, Варна, 2002г. 2. Котлър, Филип – „Управление на маркетинга”, София, 2000г. 3. Рафаилова, Галя – „Маркетинг в туризма”, Варна, 2001г. 4. Куцаров, Георги – “Хотелиерство и ресторантьорство”, Бургас, 2001г. 5. Колин, Питър – “Хотелиерство, туризъм и кетъринг”, Пловдив, 2003г. 6. Трендафилов, Кръстьо – “Организация и технология на туристическото обслужване”, Варна, 2002г. 7. Янев, Розалин – “Технология на обслужването в хотела”, Варна, 2001г. 8. Дъбева, Таня – “Хотелиерство и ресторантьорство”, Варна, 1998г. 9. Трудове на различни университети – “Развитие на заведенията за пребиваване по българските земи”. 10. Закон за туризма 11. Програма за устойчиво развитие на туризма в община Варна, 2007 – 2013, (Допълнено издание към 11 януари 2008 година), Вн., 2007 12. Предоставени рекламни брошури, материали и допълнителна информация от ръководството на хотел Сплендид 13. www.intournet.biz 14. www.bulgariantourism.com 15. www.members.tripod.com 16. www.bhra-bg.org 17. www.planexhotels.com

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2695 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.