Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Публична администрация Анализ на формиране и изразходване на бюджета на община Бобов дол


Дипломна работа, 84 страници стандартни страници, съдържа схеми, таблици, има апарат, част от материала е на руски (не е преведен)
Цена: 1.20лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ Увод…………………………………………………..3 Първа глава Същност на местните бюджети.Необходимост…....6 І. Местно самоуправление и Местни финанси 1. Местно самоуправление ……………………………….……..…... 2. Организация местните финанси ……………………………….…....19 3. Местни органи на управление ……………………….. 4. Общинският бюджет – основно звено на метните финанси ……. ІІ. Формиране на общинския бюджет…...50 1 Правно – организационни изисквания…………..………...50 2 Рамки возможностей Р.Болгарии в периоде 2007 – 2013г………..…..61 3 Специфика на приходите на общинския бюджет на община Бобов дол .…..62 Глава третья Регламентация расходов ………………………………….…....71 1 Финансиране на образованието от общинските бюджети........………..71 2 Финансиране на културните дейности от общинските бюджети ………………..…76 3 Разходи на общинския бюджет на Община Бобов дол. Приоритети………………..…78 Заключение ……………………………………………………..86 Използвана литература ……………………………….....…96 Увод Настоящата дипломна работа разглежда в по-общ план общинския бюджет като основно звено на местните финанси и по-конкрентно проблемите, възникващи в процеса на съставянето и изпълнението на общинския бюджет на примера на Община Бобов дол. Дипломната работа анализира състоянието на бюджета на община Бобов дол в период 2006г. – 2007г. и обобщава начините и средствата при осигуряване на приходите в общинския бюджет и при разходване на средствата от последния. Състоянието на общинските бюджети 2007г.се намира в такава критична точка, че са опасни не само за местната власт, но и за държавната. Резултатите от анализа на общинските бюджети за шестте месеца на тази година показват, че механизмът за разпределение на държавните субсидии не работи; намалението на субсидиите за 2007г. е по- голямо от редукцията на разходните отговорности на общините; общините плащат за последиците от структурната реформа; засилва се декапитализацията на общинските активи; общините нямат финансови ресурси да поддържат местната инфраструктура; разходните отговорности на общините са по- големи от приходите, които получават. Приходите на общините стават все по свити, а разходната част – все по- натоварваща. В перва глава, перва част дипломната работа разглежда местното самоуправление като един от стълбовете на демократичното общество. Изводът от анализа на понятието “Местно самоуправление” е, че същността му е реалната възможност на населението чрез формите на пряката демокрация или чрез непосредствено избраните от него органи да решава въпроси от местно значение. Прави се анализ и оценка на структурата и тенденциите на местните финанси. Представя се съществуващата организация на местните финанси- общински бюджет, извънбюджетни фондове и сметки и общински фирми. Представя се местните органи за управление, а именно: общинския съвет и кмета . Не на последно място се разглежда общинския бюджет като “самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година” Бюджета се представя като разгърната таблица, която включва, очакваните приходи и разпределението на разходите за различни дейности от местна компетенция. Във втора част се разглежда основните принципи и процедури за съставянето, изпълнението и контрола на общинския бюджет, и се описват стъпките, които прави община Бобов дол за реализиране на горепосочените етапи. Всички общини са задължени ежегодно да приемат бюджет по нормативно утвърдена форма и структура. Една от най-значимите функции на местната изпълнителна власт е организацията на бюджетния процес. Това е система от управленски дейности, чрез които се вземат решения за оптимално оползотворяване на обществените ресурси – решения, изискващи задълбочен анализ, ефективност, целенасочена дискусия и публичност. Разработването на бюджета въплъщава политиката на общината, изборът на приоритетите на местното развитие, балансът на интересите на отделните политически сили. Разгледан е въпроса за автономията на общинския бюджет Като се достига до извода, че е неприемливо нито абсолютното единство, нито абсолютната автономия на бюджета. Във втората и третата глава са обхванати проблемите, възникващи в процеса на осигуряване на приходите на общинския бюджет; проблемите при определяне размера и приоритетите на разходите. Отбелязва се, че местните данъци и такси са един от основните елементи, формиращи приходната част на общинския бюджет. За реална база при определяне разходната част на бюджета се определя отчета за изпълнение на бюджета от предходната година. В края на дипломната работа са направени изводи, обобщаващи разглежданите в нея въпроси, с които на преден план се извеждат някои основни моменти от дипломната работа. ПЪРВА ГЛАВА. Същност на местните бюджети. Необходимост. Устройство 1 . Обща информация за бюджети и общински бюджет – основно звено за местните финанси. В условията на ограничени бюджетни ресурси за ръководителя на бюджетното предприятие е много важно да знае кои са изтониците на бюджетни средства, как се разпределят и как се управляват бюджетните ресурси с цел по- ефективното им използване. По доброто управление на бюджетните средства се отразява положително върху дейността на всяка бюджетна организация. Ресурсите рядко са достатъчни, за да се финансират всички дейности, които биха били полезни за обществото. Процесът на съставяне и изпълнение на бюджета има важно място в обвързването на ресурсите с планираните разходи за извършването на определени дейности.Бюджетирането е важен инструмент за управление на бюджетните организации. Всеки ръководител има нужда да разбере финансовата и бюджетна практика с цел да обоснове по- добре бюджетните искания на съответната бюджетна организация и да осигури необходимите ресурси за покриване на планираните бюджетни разходи. С държавния бюджет се определят и предоставят необходимите парини средства за изпълнение на държавните функции и задачи, възложени на различните бюджетни организации. Всяка бюджетна организация от своя страна също планира и съставя бюджета. Държавния бюджет, съгласно разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет, обхраща републиканския бюджет и бюджета на съдебната власт.Републиканският бюджет се състои от централен бюджет, бюджет на държавните органи – министерства и ведомства, и бюджет на Сметната палата. Централния бюджет включва републиканските приходи и разходи, извършени пряко от Министерския съвет или чрез делегирани от него права на министъра на финансите. Основни елементи на бюджета са: - приходи; разходи; трансферите; дефицитът / излишъкът;финансирането Държавният бюджет обхваща приходите и разходите . Те се групират по единната бюджетна класификация, която се утвърждава от министъра на финансите. Приходите биват данъчни и неданъчни и се набират по определен със закоа ред от физически и юридически лица. Данъчните приходи се определят съгласно действащите данъчни закони към момента на влизане в сила на годишния закон за държавните бюджети. В държавния бюджет се включват разходи за издръжка на държавната администрация, отбраната и сигурността, съдебната власт, образованието, здравеопазването, културана, науката, социалните грижи и други разходи, включително за стопанската сфера, както и за изплащането на вътрешния и външния дълг на страната. Взаимоотношението на общински бюджет с республиканския бюджет се осъществява чрез трансфери от централния бюджет,които включва: 1. преотстъпени държавни данъци; 2. обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности; 3. обща изравнителна субсидия за местни дейности; 4. целева субсидия за капиталови разходи, включително и в делегираните от държавата дейности 5. целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнението на национални, регионални и международни програми и проекти, и за съфинансиране по програми и проекти на Европейския съюз; 6.финансови компенсации от държавата( за пътния данък) 7. субсидии 8. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС. Правилното съставяне и стриктното изпълнение на бюджета, в съчетание подходяща политика е от решаващо значение за икономическата стабилност. България като член на ЕС от 2007год. е задължена да прави вноски в бюджета на ЕС, което перо се записва в разходната част на държавния бюджет. Правната регламентация за същността и принципите за съставяне и изпълнение на общинския бюджет е уредена със Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ). С ежегодния Закон за държавния бюджет (ЗДБ), ПМС, писмени указания на МФ и отрасловите министерства са приемат конкретни изисквания и условия, които в рамките на общите принципни постановки могат да се допълват от общинските съвети. В практиката са възприети различни определения за общински бюджет, но най- често той се дефинира като: - документ на политиката, приет от общинския съвет по предложение на кмета; --------------------------------- ИЗВОДИ Местното самоуправление със своите многообразни форми за организиране на обществено необходими дейности в зависимост от интересите и в полза на населението.По силата на този факт, степента на развитие на местнотосамоуправление е важен критерии В связи с этим фактом, степень развития местного самоуправления, важный критерий для демократического устройства каждого государства и децентрализации власти, в нем сила и жизненность местного самоуправления основывается на возможностях в большей части от решений, прямо касающихся населения, принятых избранными и близким людям местных властей или самими избирателями. Один из ключевых вопросов в развитии местного самоуправления, проблеми местных финансов, финансовая децентрализация и самостоятельность общин. Реформа местных финансов осуществляется хаотично. Много нормативных актов, принятых в последние годы не коорденированы, определенные постановления противоречивы. На практике, реформа осуществляется как следствие от реформ в других сферах, а не как взаимносвязанная система от действий, направленных к достижению определенной цели. В этой связи первое, которое необходимо, разработка модели реформы местных финансов, которая будет служить целью и ориентиром для синхронизации изменений в отдельных сферах. Достижение параметров этой модели не может стать сразу, с законодательным актом. Необходим период адаптации, приспособления отдельных элементов реформы. Законодательные изменения должны быть предшествованы действиями направленными на повышение возможностей общин и усилению обучающих программ. Эти действия будут более успешными, если предварительно будет известно, что произойдет или ожидается. Разработка и принятие всеми заинтерисованными сторонами на национальном и местном уровне план по реформам принесет и более целенаправленное регламентирование и проведение предстоящих социальных реформ и обвязывание прав с обязанностями общин. Основная ведущая нить, которая должна следовать плану реформ местных финансов обвязанная переводом полномочий государства общинам с повышением их ответственностей перед местным населением, с увеличением их зависимости от контроля граждан. Предложенные перемены дают альтернативные и возможные решения. Основные предложения направлены на: Повышение полномочий и ответственностей общин в сферах коммунального хозяйства, социальных помощей и охране порядка и безопасности граждан; ясное разграничение объектов и деятельностей в социальной сфере на финансированные и управляемые государством и финансированные и управляемые местными органами. Обеспечение через целевые субсидии на 100% от необходимых финансовых ресурсов по оплате социальных помощей и исполнения других делигированных деятельностей; общинские деятельности и местные ресурсы резко ориентируются к предоставлению публичных услуг, их количество и качество должно соответствовать с предпочитаниями граждан и местным приоритетам; создание автоматического механизма по определению объема средств, которые распределяются под формой общей субсидии. Усиление их уравнительного эффекта через смещение междуобщинских различий по большому счету, налоговый потенциал и потребности от расходов; создание правил по распределению целевых субсидий для инвестиций. Они представлены как дополнительные собственные инвестиционные средства общин, а доля общинского участия увеличивается с уменьшением приоритетов объектов. Реформа местных доходоисточников не должна противоречить общей логике национальной налоговой системы. Предлагаемые перемены приводят к прераспределению доходов от отдельных налогов, не нарушая общего налогового веса. Перемены нацелены на уменьшение налоговой тяжести для получателей трудовых налогов и прибыли хозяйственных субъектов и увеличению имущественных налогов, т.е увеличению налоговой тяжести для собственников. Предвидено большое уменьшение доходов от разделенных налогов и направление их к пополнению Фонда для общих субсидий. Часть от существующих разделенных налогов трансформируются в местные – налог на фирмы, патентный налог, налоги на доходы от наймов и свободных профессий. Общины получают налоговые полномочия, увеличиваются доходы от местных налогов, через увеличение их ставок и введения новых налогов. Общины определяют свободно и без ограничения размеры всех такс, расширяют услуги населению и вводят новые таксы для их финансирования. В доходной и расходной части общинских бюджетов формируются самостоятельные разделы для инвестиций. Общины должны получить право свободно переводить инвестиционные средства с одного финансового года в следующий. Инвестиционные программы и приоритеты общин разработываются с активным участием граждан и в соответствии с их предпопочитаниями. Ограничение 10% от размера привлеченных средств остается, но не по отношению общего размера займа, а по отношению обслуживания долга. Реформа местных финансов должна начаться с созданием ясных правил по распределению доходов из государственных субсидий. Их исполнение должно исключить возможности по обходу законов. Министерство финансов и центральная исполнительная власть должны отказаться от возможностей держат в зависимости общины, располагая и рспределяя дополнительные финансовые ресурсы отдельных общин, не регламентированным способом. Общины со своей стороны, должны понять что государство больше не может принимать их дефициты. Только тогда они прибегнут к способу, использование которого связано с платой более высокой, политической цены – повышение доходов от местных источников. Повышение полномочий общин в этой сфере дает им возможность повысить местные налоги и таксы и ввести новые для финансирования местные услуги. Только таким способом граждане получат чувство связи между платежами их цены и качества желанных услуг, которые им предоставляет община. Нормативные акты, на основе которых составляются, принимаются, исполняются и отчитываются бюджеты следующие: 1. чл.141 Конституции Республики Болгарии 2. Закон о местном самоуправлении и местной администрации 3. Закон о общинских бюджетах 1. Закон о государственном бюджете Республики Болгарии 2. Закон о местных налогах и таксах Общинский бюджет, рассматриваемый как финансовый план, через который балансируются взятые ангажированности и обязанности в рамках финансовых и организационных возможностей, это только часть от целой системы публичного администрирования. Общинский бюджет, основной финансовый документ, отражающий общинские доходы и расходы, средство для управления денежных потоков, связанных с содержанием основных деятельностей общины. Введение валютного борда создает определенные проблемы при осуществлении бюджетных процедур, но в тоже время предполагаются и известные преимущества. В общем проблемы сводятся до: - ограничения возможностей для субсидирования из государственного бюджета, который в прямой зависимости от размера валютных резервов страны и не может быть пополнен через увеличение денежной массы в обращение - необходимостью уменьшения расходов по содержанию общинской деятельности, как и тех для инвестиций. Это со своей стороны, предполагает осуществление сокращения персонала - увеличение безработицы приводит к увеличению размера расходов по социальным помощам. Преимущества финансовой стабилизациии следующие: - наличие устойчивой экономической среды, дающей возможность для реальных прогнозам по доходам и расходам; - повышенная собираемость налогов; - наличие возможностей по долговому финансированию Законом о общинских бюджетах устранены ряд нормативных пустот по отношению законодательного отделения общинского бюджета от государственного бюджета, была регламентирована материя общинского бюджета, процедуры по его составлению, принятию, исполнению и подведению итогов, отвестсвенности соответствующих органов, взаимоотношений общинских бюджетов с центральным бюджетом, управлению и расходованию внебюджетных средств. Определена самостоятельность общинских бюджетов, как и основные принципы, в соответствии с которыми должны осуществляться расходы общинского бюджета, а именно: законность, целесообразность, еффективность, публичность и интересы населения общины. Созданы впервые предпосылки прозрачности общинского бюджета. Он публичен и контролируется населением через общинский совет и определенными законом компентентными органами. Через Закон о общинских бюджетах осуществляется полный обхват и описание видов доходов, которые поступают в общинский бюджет, видов расходов, которые им осуществляются, конкретизацией содержания субсидии и субвенций из республиканского бюджета. Новое здесь предоставляет распоряжение закона, согласно которого при формировании доходной части общинского бюджета, общинский совет определяет поступления от местных такс по видам, определенным законом. На практике, это возможность в будущем представление общинам полномочий самим определять размеры такс по оказанию ими и на их территории публичных услуг. Кроме известных досих пор расходов, подписанных общинами, были подписаны подобные и новые, предусмотренные самой практикой и функционированием общин в условиях базарной экономики. Недостаток подходящих распоряжений до сих пор мешали общинам принимать подобные решения и выделять соответствующие средства, как и создавали условия для атаки со стороны проверяющих органов. С целью создания условий по оздоровлению бюджетной дисциплины, в соответствии с требованиями денежного совета, как и с целью подчеркнуть финансовую самостоятельность общин, последним впервые было разрешено при составлении общинского бюджета, формировать бюджетный дифицит. В общем плане, участники бюджетного процесса жители, общинская администрация и общинский совет. Степень их обязанностей в большей степени зависит от публичности и прозрачности краткосрочных и долгосрочных намерений, определяемых ежегодно общинским бюджетом. Название местных доходов, условное и связано скорее всего с территориальным обхватом по генеририванию доходов и воздействий, сколько от полномочий местных властей. Последние не имеют ни-каких полномочий для определения вида и ставок местных налогов, ограниченые полномочия по определению вида и ставок местных налогов, имеют ограничения полномочий для определения размера некоторых местных такс и полные полномочия по воздействию на доходы от общинской деятельности и хозяйствованию общинского имущества. Здесь могут быть сделаны два существенных вывода: первоый размер местных налогов и такс, нереально низкий и доходы от них относительно отстают от общей динамики общинских доходов и второй, доходы, которые местные власти имеют право определять самостоятельно, относительно уменьшаются, т.е. наблюдается сжатие в зоне взятия независимо от центральных властей решений. Какие полномочия и ответственности общин по отношению формирования отдельных видов расходов так например, общинские советы голосуют размер средств на образование и здравоохранение, в том числе и за зарплаты, но средняя зарплата, количество и структура занятых в этих секторах определяется вне общин, на центральном уравне. Подобное положение и с другими видами расходов. Общины финансируют, но не могут управлять и контролировать способ расходования средств. По этому само переисчисление расходов по секторам в законе, не достаточно и более того не решают существующие проблемы. Какие полномочия и ответственности общин по отношению управления и финансирования отдельных деятельностей. Последние могли быть более ясно структуированные на делегированные; деятельности с разделенной ответственностью и соответственно с конкретизацей вида и обхвата местных компентенций по их финансированию и управлению. Это особенно важно, специально для делегированных деятельностей, которыми община осуществляет государственные в сущности функции и финансирование которых предпочительно должно быть через целевые или компенсирующие переводы из республиканского бюджета. По отношению местных доходов, закон о общинских бюджетах узаконевает существующую практику. В действительности, Народное собрание не может принять хороший закон, без предварительных изменений в Конституции страны, запрещающей предоставление налоговых компентенций общинам. Возможность общин определять вид и размер местных налогов серцевина финансовой децентрализации и пока это не случится в Болгарии понятие “местное самоуправление”, будет использоваться только в условном смысле. Это относится и к ЗМДГ, который на практике может только актуализирововать их размеры. Определение размера отдельных местных налогов и такс в обсолютных суммах, отняло возможность периодичной их актуализации и предопределила маргинальность и относительное уменьшение дел, а значит и значение местных доходов. Важный вопрос, связанный с финансовой децентрализацией, возможность общин планировать и прогнозировать свои доходы. В Законе о общинских бюджетах регламентироване обязанности общины по составлению проектобюджета на базе бюджетных прогнозов. Источники информации: расчеты Министерства финансов по “ожидаемым поступлениям от собственных доходов”, содействие налоговой администрации. К ним нужно добавить “предложения соответствующих министерств по структурным изменениям в их системах”, предложения МФ по объективным критериям, предложения по общинской доли доходов распределенных налогов, решения различных министерств по утверждению целевых субсидий и т.д., всех внешних источников, которые не создают стабильность и прогнозируемость общинских бюджетов. Одна из сфер, в которой наблюдается отставание реформ – публичные финансы и специально местные финансы и их взаимоотношения с государством. Вопреки того, что осуществились определенные перемены – местные бюджеты не являются частью единого государственного бюджета , все еще нельзя сказать, что общины децентрализированы и самоуправительные институции. Реформы в сферах местных финансов могут осуществлятся только одновременными усилиями всех заинтересованных сторон. Перевод полномочий и ответственностей от центральных местным властям имеют две стороны. С одной стороны, стоит политическая воля парламента и правительства, осуществлять реформы в стране и конкретно предпринимать действия в направлении децентрализации власти. С другой строны, возможности и подготовленность общин использовать эффективным и ответственным способом предоставленные им полномочия. Дипломная работа посвещена финансовым аспектам децентрализации. Анализированы проблемы распределения ответственностей по предоставлению публичных услуг, структуры местных расходных ответственностей, источников финансирования общин. Все изменения в местных полномочиях и ответственностях продолжают осуществляться в контексте реформ в других секторах в рамках общей налоговой реформы, социальной помощи, реформ в здравоохранении и образования и т.д. Вырисовыется необходимость, что – бы реформа местных финансов сопровождалась разработкой целостной концепсией, каторая подчеркнет философию перемен и их основную цель. Второй шаг разработка детализированного плана для действий. В нем должны содержаться конкретные действия для достижения цели. Они должны соответствовать как и общему состоянию страны, так и с возможностями общин принять и использовать ответственным и эффективным способом предоставленные им полномочия. Концепция и план для действий были – бы реалистичны, если бы это было общим делом заинтересованных сторон. В их разработке, принятию и исполнению должны участвовать как центральные власти так и общины. Безработица Продолжается уменьшение количества регистрированных, в службах по трудоустройству, безработных лиц и успешное исполнение множества проектов и программ по занятости. Акцент государственнй политики в отношении базара труда, поставлен с целью предупреждения увеличения постоянно безработных и необходимости социальных помощей. Община Бобов дол имеет утвержденный проект по Национальной программе ”по социальной помощи и обеспечению занятости”. Уравень безработицы в общине – 6.04%, регистрированных лизц в БТ – 279. Численность включенных к программе безработных лиц достигает – 20. Количество населенных мест в которых реализуется деятельность проекта – 5, а именно: гр. Бобов дол, с.Мламолова, с.Голямо село, с.Долистово, с.Бабинска река. Объекты в которые будет реализирована Национальная программа: 1.Коммунально-бытовые деятельности – гр.Бобов дол 2.Деятельности длительного характера: – ремонт дворовых пространств детских садов, школ, больниц и других общественных пространств; - ремонт и строительство пешеходных алей /тротуаров/ 3.Поддержка зданий 4.Социальные деятельности: - помощи на дому; - работа с ромской /циганской / общностью; В Общине Бобов дол разработаны и другие проекты с которыми она кандидатствует по усвоению средств ЕС, а именно: 1.По проекту “Красивая Болгария“ ВG01-Улучшение городской среды: - ремонт и обновление общественных зданий – Дом культуры - ремонт и обновление и обеспечение доступа людей с повреждениями /инвалиды / - Читальня “Просвета” 2.Программа по предоставлению безвозмездной финансовй помощи ВG 161Р0001/4.1-01/07 . “Подкрепление по обеспечению подохдящей и рентабильной инфракструктуры, обеспечивающей устойчивое местное развитие” ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1. Колектив. Наръчник за новоизбраните кметове и общински съветници- НСОРБ. София, 2006г., 2008г. 2. Иванов Стефан. Местни финанси–НСОБР София, 2006г. 3.Финанси на общината–РААБЕ АПИС, България, 2006г. 4.Местно самоуправление и местна администрация–РААБЕ. АПИС, България, 2006г. 5.Василева Лиляна. Икономически и финансов анализ и приложението му при управление-София, 2005г. 6.Закон за устройство на държавния бюджет, Обн. ДВ. бр.67/1996г., изм ДВ бр.105/05г. посл. изм. ДВ бр.80/2007г. 7.Закон за държавния бюджет на РБ 2005г., обн., Дв. бр.115/04г. 8.Закон за държавния бюджет РБ 2006г., обн., Дв. бр.105/05г. 9.Закон за общинските бюджети. Обн. ДВ бр.33/24.03.1998г., изм. ДВ бр.105/05г., посл. Изм. ДВ бр.108/07г. 10.Закон за местното самоуправление и местната администрация. Обн. ДВ. бр. 77/1991г. посл. изм и доп. в бр.69/03.08.1999г. 11.Закон за местните данъци и такси, обн. ДВ бр.117/1997г., пос изм. ДВ. бр.105/2005г., пос изм. ДВ бр.110/07г. 12.НСОРБ. Информационен бюлетин, 2008г. 13.Интеринтелект. Експерт, 2006г. 14.Конституция на Р.България–обн. ДВ бр.56/91г. 15.Закон за регионалното развитие–приет от 38-то Народно събрание на 11.03.99г, изм. ДВ бр.24/2006г. 16.Правилник за организацията и дейността на ОбС. 17.Решение на ОбС за увеличение на промилите, данъците и патентите №4/31.01.08г., Протокол №1 18.Наредба за определяне и администратиране на местните такси и цените на услугите в Общината. Решение №5/31.01.08г., Протокол №1 19.Консултативна разработка на Националното сдружение на общините /НСОРБ/ в България, 2008г. 20.Колектив. Българската община. София, 2005г.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 822 посетителя и 23 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.