Търсачка

Банер

Каталог Информатика, ИТ Интернет телефония


Дипломна работа, 65 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, програмиране, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание Съдържание..............2 Увод.................4 Глава ърва..........6 Архитектура и основни функции на VoIP сървъра. Стратегия за реализиране на VoIP свързаност. Различни видове мрежови телефонни технологии................6 Същност на IP телефонията ..............6 Превю на една VoIP връзка .............. 1.2 Преобразуване от аналогов в цифров сигнал ...........9 1.3 Алгоритъм за компресиране ................9 1.4 RTP - Real Time Transport Protocol .......9 1.5 RSVP ........................10 1.6 Качество на Услугата (QoS) ........10 1.7 H.323 Сигнален протокол ............11 2. Приспособяване .....................16 2.1 Потребителския пазар ............16 2.2 PSTN и мобилни мрежови доставчици .....17 2.3 Корпоративна употреба ................18 3. Предимства и недостатъци ..............19 3.1 Оперативни разходи ...............19 3.2 Качество на обслужването ............19 3.3 Податливост от спиране на тока .....20 3.4 Защита ........................21 4. Необходим хардуер за изграждането на VoIP мрежа ..21 4.1 Медиа шлюзове .........21 4.2 Медиа шлюз контролери .........23 4.3 IP Мрежа .........24 4.4 Телефонни апарати ..........24 Видове телефонни топологии .....26 6.1 Топология използваща само VoIP шлюз ......26 6.2 Топология използваща само и единствено IP телефонни апарати ...27 6.3 Топология от смесен тип .....27 Глава Втора ...........28 Изграждане на проект използващ Интернет услугата VoIP за преминаване на Икономически Университет Варна към Интернет Телефония .............28 2.1 Подход и план на разработване на проекта .......28 2.2 Необходима техническа част за реализирането на проекта ...29 2.3 Необходима софтуерна част за реализирането на проекта .....32 2.4 Инсталиране и конфигуриране ......33 2.4.1 Инсталиране на операционната система и добавяне на хранилища ...33 2.4.2 Инсталиране и конфигуриране на OpenVPN ....33 2.4.3 Инсталиране на Asterisk .......42 2.4.4 Конфигуриране на Asterisk .....49 2.5 Администриране на Asterisk ......60 Заключение ........61 Използвана литература .....63 Интернет адреси: ........63 Приложение 1 ...........65 Увод Voice Over Internet Protocol (VoIP) представлява актуална и модерна технология, позволяваща пренос на глас посредством използване на широколентова интернет връзка. Благодарение на тази услуга фирмите, които я поддържат, дават възможност на крайните си потребители да осъществяват както градски и междуградски, така и евтини международни разговори с близки и роднини в чужбина. Според актуалните пазарни проучвания на TeleGeography, през последните години международният VoIP трафик нараства значително. За 2011 г. увеличението е с 35 %, като за 2012 г. прогнозите са за нарастване с 38 % (за Източна Европа - с 23 %). Ръстът се дължи основно на увеличеното използване на VoIP телефония в развиващите се страни и донякъде на стабилизирането на цените на услугата. Съществуват два основни начина, по които може да осъществите VoIP обаждане - чрез стационарен телефон (набирайки специален код на вашия оператор или при наличието на специален адаптер) и чрез домашен компютър (разбира се, с интернет връзка и необходимото софтуерно и хардуерно обезпечение). В момента Икономически Университет Варна използва Телефонна централа Alcatel. А във Втори корпус липсва каквато и да било телефонна централа, затова там ще трябва да започнем от нулата и да изградим телефонна мрежа. Но тъй като във Втори корпус има изградена интернет мрежа, може спокойно да използваме VoIP телефонията през нея, понеже едно от предимствата на VoIP е точно това, че гласа преминава през вътрешната интернет мрежа докато стигне до централата, където може да излезе извън пределите на корпуса. Останалите предимства ще разгледаме във втората глава на дипломната работа. Целите, който ще трябва да изпълни дипломната работа са: • Преминаване от старата телефонна централа, обслужваща в момента Икономически Университет Варна в нова, интернет базирана телефонна централа. • Втората цел, която дипломната работа трябва да разгледа е изграждане на телефонна система във Втори корпус на Икономически Университет Варна. • Трета цел е телефонна комуникация между Първи и Втори корпус на Университета. Задачите който трябва да бъдат изпълнени са следните:  Свързване на основната сграда на Икономически университет - Варна и Втори корпус при същия университет, чрез изграждане на Виртуална Частна Мрежа1 (VPN);  Инсталиране и конфигуриране на VoIP Server;  Регистрация на клиентските номера в телефонната централа; Глава Първа Архитектура и основни функции на VoIP сървъра. Стратегия за реализиране на VoIP свързаност. Различни видове мрежови телефонни топологии. Същност на IP телефонията Ай Пи (IP) Телефонията е високотехнологична комуникационна услуга от следващо поколение, предоставяща възможности за провеждане на качествени телефонни разговори на ниска цена, посредством Интернет протокол. Обединява предимствата на традиционната телефонна услуга и на Интернет технологията, за да даде нови и функционални възможности на конкурентна цена. Тази услуга е същата като телефонната услуга, с тази разлика, че гласът се цифровизира и посредством Интернет се пренася до желаното направление като на мястото на пристигане отново се трансформира в глас. Ниските цени, които се предлагат се дължат на по-ниската себестойност за пренасяне на глас през Интернет. Voice over IP, или т.нар. IP телефония, е съвременно средство за неограничени от времето и разстоянието телефонни разговори на много по-ниски цени от досегашните. Това става възможно посредством нова технология, която пренася Вашия глас по Интернет до която точка на света желаете. Цените не се формират на базата на отдалечеността на търсеното направление, а според състоянието на Интернет мрежата там, а това е предпоставка за бъдещото им понижаване. Днес VoIP е популярен термин на пазара. Всъщност съвременната VoIP телефония не би трябвало да се различава по нищо като услуга от класическата POTS2 телефония. За разлика от POTS, VoIP притежава няколко много добри качества, който ще бъдат описани в дипломната работа. Именно поради тях все повече фирми предпочитат да използват VoIP системи за изграждането на техните телефонни централи. Като основен факт, който може да се изтъкне, е че Интернет вече е навсякъде около нас, а VoIP се уповава именно на него. Няма фирма, която да не използва в някаква степен интернет. Точно заради това VoIP става много удобен за използване и същевременно е невидим. ------------------------------------- Заключение Главната цел на разработката беше да бъде изградена интернет телефонна свързаност между Първи корпус на Икономически Университет Варна и Втори корпус при същия университет. За изграждането на тази свързаност трябваше първо да бъде изградена виртуална частна мрежа, която да осигури локален достъп на всички потребители (и от двата корпуса) локално използване на ресурсите на университета (интернет споделяне, сървъри за комуникация на телефонните обаждания и т.н.). В дипломната работа беше разгледано подробно причините за една такава свързаност. Икономическата ползва от използването на интернет за пренасяне на глас е един от крайъгълните камъни, на дипломната работа. Основен стимул за имплементиране на VoIP е възможността за понижаване на разходите. Финансовите отдели на компаниите все по-често поставят под въпрос нуждата от съществуването на две отделни устройства за гласови и мрежови комуникации, две отделни преносни среди и два различни отдела за тяхната поддръжка. В дипломната работа тези две устройства и среди бяха слети в едно като беше показано, че няма загуба на функционалност, а вместо това се спестиха разходи от допълнително хардуерно осигуряване. Една от стъпките при внедряване на IP телефонна система е конфигурирането на мрежовите устройства за предаване на гласови данни и необходимите механизми, осигуряващи качество на услугите. В дипломната работа е разгледана примерна съществуваща мрежова инфраструктура и са представени конфигурациите на няколко типични схеми за междуофисна комуникация. Подробно е описано и показано начина на свързаност между Първи и Втори корпус посредством софтуера OpenVPN, също така е показана и примерна конфигурация на виртуалния сървър. След изграждането на виртуалната мрежа дипломната работа разглежда вече основната си цел и това е VoIP сървърите за управление на обаждания Asterisk. Отново са показани примери, който показват как телефонната централа работи и как може да бъде конфигурирана в зависимост от нуждите на потребителите и на университета. Но както вече споменах, най-важен си остава факта, че с реализирането на един такъв проект и отделянето на средства за изграждането на телефонна свързаност бъдещите такси на университета относно телефонните обаждания значително ще паднат като цена. В дипломната работа никъде не се спомена свързаност между сегашната телефонна система и евентуално новоизградената такава и за това си има причина. Причината е допълнителното оскъпяване от страна на хардуера, чрез който Asterisk централата трябва да бъде включена към досегашната PSTN централа. Освен това друга причина е постепенното преминаване на много фирми към IP телефонията. Бъдещето не е в PSTN мрежите, а в Интернет. Така както фирмите масово вече използват Интернет за извършване на реклама, маркетинг, продажби, разплащане на сметки, така и комуникациите вече са насочени изцяло към Интернет. Ето защо социолози предвиждат премахването на PSTN мрежите (не физическо премахване, а спиране на тяхното използване) и преминаване на към VoIP. Смятам че разработката беше успешна и че успях да постигна предварително поставените цели. Опитът ми като системен администратор с 3 годишен стаж (до написването на дипломната работа) ми позволи да реализирам този проект като единствената разлика от реалната ситуация е че използвах виртуална среда за изграждането на проекта. Но след като резултатите бяха отлични и дори и средата да беше виртуална клиентските машини от който се тестваше проекта си бяха напълно реални, това показва че проекта може да бъде реализиран и на реална машина. Поддръжката на една такава система може спокойно да бъде извършвана от отдела, който поддържа и мрежовата инфраструктура на Икономическия Университет. Системните администратори на университета биха се справили с централата и без допълнителни курсове относно VoIP. Още повече че централата разполага с много допълнителни приставки, който не станаха обект на разглежданата дипломна работа, но тези приставки биха улеснили работата по централата - конфигурирането и администрирането й. Сигурността на телефонната свързаност между двата корпуса беше на второ място по важност в дипломната работа. На няколко места се изтъкнаха причини поради, които някой от настройките не бяха включване и също така именно заради сигурността и конфиденциалността на разговорите между отделите се взе решение логическата свързаност на двете отделни мрежи между първи и втори корпус да бъде посредством виртуална частна мрежа. Използвана литература Интернет адреси: http://bg.wikipedia.org/wiki/DHCP http://bg.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System http://bg.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation http://bg.wikipedia.org/wiki/RTP http://bg.wikipedia.org/wiki/SIP http://bg.wikipedia.org/wiki/Subversion_(софтуер) http://bg.wikipedia.org/wiki/TLS http://bg.wikipedia.org/wiki/WAN http://bg.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi http://bg.wikipedia.org/wiki/Етернет http://bg.wikipedia.org/wiki/Интел http://bg.wikipedia.org/wiki/Интернет_телефония http://bg.wikipedia.org/wiki/Майкрософт http://bg.wikipedia.org/wiki/Мрежови_топологии http://bg.wikipedia.org/wiki/Операционна_система http://bg.wikipedia.org/wiki/Протокол_за_трансфер_на_файлове http://cio.bg/1044_sigurnost__voip__resheniya.2 http://delian.blogspot.com/2007/03/voip.html http://en.wikipedia.org/wiki/H.323 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network http://en.wikipedia.org/wiki/ITU-T http://en.wikipedia.org/wiki/Private_branch_exchange http://en.wikipedia.org/wiki/RAS http://en.wikipedia.org/wiki/RDTSC http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_clock http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_reservation_protocol http://en.wikipedia.org/wiki/Signaling_System_7 http://en.wikipedia.org/wiki/Type_of_service http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP http://en.wikipedia.org/wiki/VoIP_VPN http://iptel.bg/voip.php http://kernel.org/pub/linux/kernel/people/marcelo/linux- 2.4/Documentation/networking/tuntap.txt http://nedelchev.net/Asterisk-VOIP http://orlovmost.net/ip-telephone.html http://plazmaxcomputers.com/product_info.php?manufacturers_id=14&products_id=1251 http://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/206/1/DiplomnaRabotaKBuykliev.pdf http://voip.start.bg http://www.asterisk.org/dahdi http://www.bertolinux.com/voip/english/VoIP-HOWTO-3.html http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/voip_solutions/CAC.html http://www.howtoforge.com/installing-and-configuring-asterisk-1.6-and-postgresql-to- manage-cdr-and-realtime-config-on-debian http://www.stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC0tLS0wMDA2MzAxMDQ0OTE4 http://www.stemo.bg/jsp/bg.do? a=cHJvZHVjdC1DSVNDTy0wMDA2MzAwMTY0OTIyLTAwMDYzMDEwNDQ1ODAtMDAw NjMwMTA0NDkyOA==#n.32.1.5.3 http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk http://www.voip-info.org/wiki/view/STUN

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 652 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.