Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство Отчитане и анализ на примера на предприятие "Крис Транс” ООД


Дипломна работа, 74 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, формули, бележки под линия, счетоводни записвания, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ Увод 4 ПЪРВА ГЛАВА : Характеристика на Финансовия резултат 7 1.1. Същност на Финансовия резултат 7 1.2. Формиране на Финансовия резултат за данъчни цели ( Данъчен финансов резултат ) и установяване на размера на дължимите данъци 10 ВТОРА ГЛАВА : Отчитане и анализ на финансовия резултат 22 2.1. Характеристика на сметките за отчитане на финансовия резултат 22 2.2. Анализ на финансовия резултат 39 ТРЕТА ГЛАВА : Специфика в отчитането и анализа на финансовия резултат в предприятие „ Крис Транс ” ООД ( практико – приложна част ) 49 3.1. Предмет на дейност на предприятие „Крис Транс” ООД 49 3.2. Особености при отчитане на Финансовия резултат в предприятие „Крис Транс” ООД 52 3.3. Анализ на финансовия резултат на предприятие „ КРИС ТРАНС” ООД 60 Заключение 70 Използвана литература 74 Приложения: 1. Счетоводен Баланс към 31.12.2009 година на „Крис Транс”ООД 2. Отчет за приходите и разходите за 2009 година на „Крис Транс”ООД 3.Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 година на „Крис Транс”ООД 4.Отчет за собствения капитал за 2009 година на „Крис Транс”ООД 5. Счетоводен Баланс към 31.12.2008 година на „Крис Транс”ООД 6. Отчет за приходите и разходите за 2008 година на „Крис Транс”ООД 7.Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2008 година на „Крис Транс”ООД 8.Отчет за собствения капитал за 2008 година на „Крис Транс”ООД 9.Обобщена оборотна ведомост на синтетичните сметки с натрупване на „Крис Транс”ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008 година 10.Обобщена оборотна ведомост на синтетичните сметки с натрупване на „Крис Транс”ООД от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 11.Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за Данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, период от 01.01.2008 до 31.12.2008 година 12. Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за Данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, период от 01.01.2008 до 31.12.2008 година УВОД Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. То ги систематизира, обработва, съпоставя и ги свежда до определени показатели, характеризиращи състоянието и тенденциите за развитие на предприятието. Основната форма под, която се поднася счетоводната информация за ползване е годишният счетоводен отчет. Той предоставя в обобщен вид имущественото и финансовото състояние на предприятието и финансовият резултат от неговата дейност за отчетния период. Счетоводният отчет е продукт на целогодишната дейност, по времето на която се обработва счетоводната информация. Съставянето му е заключителен етап от счетоводното отчитане на стопанската дейност на предприятието. Евентуалните грешки и пропуски в текущото отчитане не може да не се отразят на годишното приключване и преди всичко на качествените характеристики на годишните счетоводни отчети. При съставянето на годишните счетоводни отчети важна роля играят реализираните през годината приходи и извършените от предприятието разходи. Тема на настоящата разработка ще бъде финансовия резултат и по конкретно неговото отчитане и анализ. Това е една изключително интересна за разглеждане тема. Финансовият резултат може да се прояви като печалба и като загуба. Печалбата е по-предпочитания краен резултат. Тя стои в основата на създаването на всяко предприятие. Всеки собственик на предприятие, акционер или съдружник се интересува от паричните приходи, който ще получава срещу влагането на лични средства или труд. Това може да се случи само ако предприятието е печелившо, т.е реализиране на положителен финансов резултат от дейността си. Колкото е по – проспериращо и развиващо се предприятието, то толкова по-висока ще е печалбата му, а от там и печалбата на собствениците,акционерите или съдружниците. Естествено не бива да забравяме, че загубата, също е вероятно проявление. Тя е сигнал за предприятието, че то не е добре управлявано и неговите ресурси не са ефективно използвани. Цел номер едно на разглежданата разработка ще бъде финансовия резултат и неговите проявни форми като печалба или загуба. В следващите страници ще разгледаме какви облекчения ни предоставя закона при регистриране на загуба. Как временно, за период от 5 години имаме право да отлагаме данъчните си плащания и по какъв начин при реализиране на печалба, през следващи отчетни периоди да го приспаднем. Става въпрос за постоянните и временните разлики, които възникват в предприятието и тяхното правилно отразяване. Проявление на временните разлики са отсрочените данъчни актививи и пасиви. Те са нежелано средство в българското счетоводство. Голям брой от счетоводителите ги избягват, поради тяхната сложност и често неразбираемост на прилагане. Като цел номер две на разработката можем да оформим отсрочените данъции и възникването на постоянни и временни разлики. Цел номер три: ще разгледаме и основните сметки за отчитане на финансовите резултати. Решенията, които могат да се вземат за разпределение на реализираната печалба: погасяване на непокрита загуба от минали години, образуване на резерви или разпределение под формата на дивидент. Няма да подминем и анализа на финансовия резултат. Това ще бъде цел номер четири. Той е средство за определяне на действителното състояние на предприятието. С помощта на различни показатели и коефициенти се разглеждат различни аспекти от дейността на предприятието. Ще разгледаме основните такива, които бихме могли да изчислим за анализиране на финансовите резултати на определено предприятие. За разработване на практико-приложната част на това изложение ще използваме данни от предприятие „КРИС ТРАНС”ООД със седалище град Бургас, ул. „Македония" № 25, ет.1. Съдружници са : Надя Вечеславова Желева - 80 дяла, по 50(петдесет) лева всеки, поотделно или общо в размер на 4000(четири хиляди ) лева, представляващи 80% от капитала. Тошко Димитров Желев - 20 дяла, по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 1000(хиляда ) лева, представляващи 20% от капитала. Всички поставени по-горе цели ще бъдат разгледани и разяснени и от гледна точка на предприятие „Крис Транс” ООД. Основна дейност на предприятието е търговия с различни видове горива и стоки. Освен това, предприятието извършва транспортни услуги като спомагателна дейност. Предприятието се определя като малко, по смисъла на Закона за счетоводсвото и по-точно чл 22б алинея (1), което му налага придържането към националните счетоводни стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия. За извършване на отчетните си дейности, предприятие „ Крис Транс” ООД се придържа към сметките от националния сметкоплан, като е добавило подробна аналитичност по някой от синтетичните сметки в него. Това са сметките за доставчици, стоки и клиенти. Това способства за по-лесното осъществяване на счетоводния процес и за по-бързото извличане на конкретна информация от сметките , когато такава е необходима. Тема на разглежданата разработка е и анализа на финансовия резултат. Ще реализираме тази цел с помоща на таблици, чрез който ще изготвим анализ на състава и структурата на разходите и приходите на разглежданото предприятие. С помощта на изведените изводи, ще анализираме финансовия резултат за три последователни отчетни периода 2007, 2008 и 2009. След това, с помощта на верижни индекси, ще изчислим няколко коефициента : Рентабилност на паричните потоци, Действителна стойност на предприятието, Коефициент на брутна рентабилност на приходите, Коефициент на доходност на оперативната дейност и Коефициент на нетна рентабилност. От направените изчисления, ще се изведът изводи, с които ще се опитам да определя, на какъв етап от своя жизнен път се намира предприятие „ Крис Транс” ООД и ще дам своите препоръки за по нататъшното му успешно развитие. ПЪРВА ГЛАВА : Характеристика на Финансовия резултат 1.1 Същност на Финансовия резултат Финансовият резултат е обект на счетоводството. Възниква в следствие от дейността на предприятието и служи за определяне на ефективността му. Най-общо, под финансов резултат се разбира разликата между реализираните през периода приходи и извършените разходи. В литературата се срещат различни определения за финансов резултат. Едно такова е „Финансовият резултат е третият структурен елемент на капитала . ’’ Според друг автор : „Финансовите резултати на предприятието са форма на проявление на неговия собствен капитал.” Срещат се и такива който разглеждат финансовия резултат от гледна точка на икономическата изгода : „ Финансовият резултат на предприятието е стойностен израз на получения икономически резултат от осъществяването на определена сделка или дейност за определен отчетен период.” Виждаме , че при различните автори, все пак съществува единомислие. В основата, на което стои разбирането , че Финансовият резултат е елемент на капитала и служи като показател за определяне на ефективността на предприятието. Времето, в което живеем ни дава невероятната възможност да бъдем информирани за всичко. Това, някак, прави нас хората по любопитни за нещата, които се случват. В съвременното глобално общество, чрез едно щракване с компютърната мишка в интернет, ние можем да научим почти всичко, за почти всеки. За това не можем да подминем с лека ръка, все по нарастващия интерес на потребителите към информация. Не бива да се пренебрегва тяхната осведоменост. Точно поради тази причина информацията, която се предоставя във финансовите отчети, трябва да е пълна, ясна, точна, надеждна и конкретна. Интерес за потребителите на информация, представлява и Финансовият резултат на съответния разглеждан обект. Съгласно общите разпоредби на НСФОМСП финансовият резултат (печалба или загуба)е стойностния израз на крайния икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността на предприятието за определен отчетен период. А счетоводната печалба/загуба, е печалбата преди начисляването на разходите за данъци, докато балансовата печалба/загуба се получава след начисляването на разходите за данъци. Финансовият резултат се формира главно от приходите и разходите от обичайна дейност. Върху него оказват пряко влияние финансовите и извънредните приходи, финансовите и извънредните разходи, както и разходите от обезценка и приходите от възстановени загуби от обезценка. Финансовият резултат може да се прояви в две разновидности : печалба или загуба.Когато реализираните приходи надвишават стойността на извършените разходи, финансовият резултат е печалба. Когато реализираните приходи са с по – ниска стойност от сумата на извършените разходи, финансовия резултат е загуба. „От счетоводна гледна точка печалбата е част от собствения капитал на предприятието, а загубата е негов коректив.” Разбираемо е, че печалбата (положителния финансов резултат ) е предпочитан от предприятията. Това се дължи на редица причини. Нека разгледаме някой от тях според доц.д-р Георги Тодоров : ------------------------------------- Заключение Годишното счетоводно приключване е съществен елемент от цялостната счетоводна дейност. То се извършва в края на всеки отчетен период, в нашата страна като един цял отчетен период се приема времето от 1 януари до 31 декември на една календарна година. Елемент на годишното приключване е определянето на финансовия резултат на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба. Разглеждането и определянето на финансовия резултат на предприятието бе поставено като цел номер едно в увода на разработката. Предмет на разлеждане в изложената по горе разработка е предприятие „Крис Транс” ООД. Разглеждаме предприятието на базата на три последователни отчетни периода 2007, 2008 и 2009 година. Финановият резултат в края и на трите години е положителен, тоест предприятието е реализирало печалба. Това говори за едно добро развитие на предприятието. В следствие на реализирания положителен финансов резултат предприятие „ Крис Транс” ООД заделя част от печалбата си за дивиденти на съдружниците. За целта е открита специална банкава сметка, в която се съхранява определената сума. Тя е в размер на 190 хил.лв, след приспадане на задължителния данък върху дивидентите. Съдружниците все още не са изтеглили полагащите им се суми. Освен определяне на финансов резултат на предприятието ние определяме и данъчен финансов резултат. На базата, на който е възможно да възникнат данъчни разлики. Те могат да са постоянни и временни разлики. Временните разлики се делят на облагаеми ( възникват суми, с които облагаемата печалба в бъдещи периоди ще се увеличи) и намаляеми ( суми, с които облагаемият финансов резултат в бъдещи периоди ще се намали. Както е видно временните разлики са суми, с които се коригира облагаемия финансов резултат в бъдещи периоди. Постоянните данъчни разлики от своя страна не се пренасят в друг отчетен период. Те са елемент на текущия данък и на разхода за данък. Облагаемите временни разлики пораждат активи и пасиви по отсрочени данъци. Активите по отсрочени данъци възникват когато в един минал отчетен период, предприятието ни е реализирало загуба и ние не сме си внесли полагащия се данък. СС 12 ни казва, че ние можем да приспаднем този невнесен данък при реализиране на положителен финансов резултат. Срока за този процес е 5 години от годината на реализиране на положителен финансов резултат. Пасивите по отсрочени данъци се признават за всички временни разлики, с някои малки изключения.При данъчна загуба, задълженията по отсрочени данъци се признават само в частта, съответстваща на данъчните временни разлики. С това се опитахме да изясним поставената ни под номер две цел, а именно да изясним отсрочените данъции и възникването на постоянни и временни разлики. Разбира се тази тема не може да бъде изчерпана толкова лесно. Данъчните разлики са един доста сложен компонент на данъчното законодателство и поради тази причина в България не са често прилагани. Предприятие „Крис Транс” ООД не прави изключение. Според мен данъчните разлики са характерни и се прилагат за по голями предприятия, където работят повече хора и се реализира по - голям финансов резултат. Не бива да отминаваме с лека ръка, че за тяхното правилно и точно прилагане е необходим изключително кфалифициран счетоводител. Отчитането на финансовият резултат и счетоводните сметки за това е друга задача, която поставихме в началото на темата. „Крис Транс” ООД се придържа към националния сметкоплан и използва сметки 121 Непокрита загуба от минали години, 122 Неразпределена печалба от минали години и 123 Печалби и загуби от текущата година. При използването на тези сметки няма нищо особено, към тях не се водят някакви по характерни аналитичности. Както вече споменахме по нагоре в разработката единствената особеност, която можм да споменем във връзка с отчетността е по - подробната аналитичност по доставчици, клиенти и стоки, които предприятието закупува. Последната точка, на която се спряхме в разработката е анализа на финансовия резултат на предприятие „Крис Транс” ООД. Анализа придава смисленост на финансовия отчет и е средство за вземане на много управленски решениея. Проследихме изменението на разходите по различни видове през годините и заключихме, че постоянно нарастваши през годините са тези за заплати, осигуровки и амортизации. Положително е намалението на разходите за себестойност на стоки и други продадени активи за периода 2009 година спрямо 2008 година. И значително повишение на разходите за външни услуги, което вероятно се дължи на възлагане на много странични и по незначителни дейности да външни фирми, като по този начин предприятието спестява излишни разходи. В заключение за разлежданите приходи можем да кажем , че най – много приходи предприятието е получавало през 2008 година. През 2009 тази сума намаля, но се повишават приходите от услуги, тъй като „Крис Транс” ООД започва да изпълнява транспортни услуги, като пренася закупениете горива на клиентите си и по този начин включва и транспорта в цената на покупката. При анализиране на финансовия резултат по различни видове дейности с най – висок положителен финансов резултат се откроява 2008 година, а през 2009 година имаме спад на печалбата. Следваща стъпка в извършването на анализа е изчисляването на някой коефициенти. Това са : Рентабилност на паричните потоци, Действителна стойност на предприятието, Коефициент на брутна рентабилност на приходите, Коефициент на доходност на оперативната дейност, Коефициент на нетна рентабилност и Базисна степен на доходност При показателя действителна стойност на предприятието, т.е точно с колко авуари разполага предприятиетонай – добрият резултат и тук е за 2008 година. Положението е същото с показателя за Коефициента на брутна рентабилност на приходите (брутна доходност), Коефициента на доходност на оперативната дейност, Коефициент на нетна рентабилност и Базисна степен на доходност. В заключение от извършения анализ на базата на пресметнатите верижни коефициенти, можем да кажем, че предприятие „ Крис Транс” ООД е подобрило финансовото си положение за 2008 година спрямо 2007 година и леко е занижило темповете си на развитие през 2009 година, спрямо предходната 2008 година. 2008 година е годината с най добри финансови показатели и най – висок положителен финансов резултат. Това може да се дължи на засилването на икономическата криза у нас през 2009 година. Моите препоръки към предприятието за напред са: • Да търси доставчици, които предлагат гориво и другите търгувани от „Крис Транс” ООД стоки на по – ниски цени от настоящите, но на същото качество. • Да възлага всички задължения, които не са пряко свързани с дейността си на външни изпълнители. Като пример тук мога да посоча да се сключи договор с почистваша фирма, която да се грижи за чистотата и хигиената във фирмата, а не управлението да се занимава с това. • Повишаване на приходите от продажба на стоки, чрез атрактивни цени и оферти към клиентите си. Различни видове отстъпки ( за повече закупено количество или за по – кратък период на плащане на цялата или част от дължимата сума) • Развиване на транспортните си услуги, включване на тази услуга към цената на стоката. • Извършване на Финансово счетоводен анализ на получените резултати във фирмата на база на ГФО. Вероятно могат да се дадът още много препоръки за подобряване на финансовото състояние на предприятие „Крис Транс” ООД, но в тази разработка ще се ограничим до тук. В заключение мога да добавя, че предприятие „Крис Транс” ООД е в много добро състояние и според моето скромно мнение се намира в положителен етап от своето развитие. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1. Закон за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ.бр.105 от 22 кекември 2006 г, В сила от 01.01.2007г.посл. изм.ДВ.бр.19 от 8 март 2011г. 2. Закон за счетоводството, обн.ДВ.бр.98 от 16 ноември 2001г.,В сила от 01.01.2002г.,изм.ДВ.бр.19 от 8 март 2011г. 3. СС 1 – Представяне на финансови отчети,обн.ДВ.бр.30 от 7 април 2005г., посл.изм.ДВ.бр.86 от 2007г.,В сила от 01.01.2008г. 4. СС 12 - Данъци от печалбата,обн.ДВ.бр.30 от 7 април 2005г.,В сила от 01.01.2005г.,посл.изм.ДВ.бр.86 от 26 октомври 2007г. 5. МСС 12- Данък върху дохода 6. Божков,В.,К.Василев, Ове за връзката между счетоводство и данъци, сп.Актив,2009г,бр 11 7. Божков, В., Счетоводство, Акад. Изд. Ценов, Свищов, 2004 г. 8. Божков, В., Финансово - счетоводство, изд. „ Абагар ” Велико Търново, Свищов, 2009 г. 9. Бонев,В., Отсрочени данъчни активи при загуба, сп. Счетоводство XXI, 2009г,бр. 10 10. Бонев,В., Отсрочени данъчни активи при загуба, сп. Счетоводство XXI, 2009г,бр. 11 11. Генов, С., Счетоводство на предприятието, изд. „Ик. Геа – Принт”,Варна, 2009г. 12. Гълъбов, М., Анализ на приходите, разходите и финансовия резултата като основа за техния контрол, Счетоводство XXI, 2008 г., бр 7 13. Димитров,С., Счетоводство, София,Унив.изд.Стопанство,2010г 14. Евлогиев,Е., Годишния финансов отчет към 31.12.2010г- Приложима нормативна база; Етапи на изготвянето му; Данъчно облагане, сп.Български законник, 2011г.,бр.1 15. Костова,Н.,Финансово-счетоводен анализ,Варна,”Актив-К”ООД,2010г. 16. Проданов, Г. , Счетоводство на предприятието, изд. „Сиела” , София, 2010 г. 17. Рангелов, Е., Осчетоводяване на данъка върху печалбата и отсрочените данъци за 2008 г., Сп. Експерт, 2009, брой 3 18. Симеонов, И., Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчни временни разлики, Актив, 2009 г. ,бр.2 19. Тодоров,Г.,Финансово - счетоводен анализ на предприятието, Варна,изд.Ик. Геа – Принт, 2008г. 20. Чуков, К.,Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието,София, Ун.изд.Стопанство,2009г. 21. http://www.account-bg 22. http://pravo5.ciela.net

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 772 посетителя и 21 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.