Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 68 стандартни страници, съдържа снимки, схеми, графични елементи, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Съдържание Увод………………………………………………........... стр.1 Замърсяване…………………………………………….стр.5 Неорганизирани емисии……………………………….стр.5 Сгуроотвал………………………………………………стр.9 Стоварване на въглища……………………………….стр.18 Складове за варовик…………………………………...стр.19 Системи за контрол…………………………………….стр.20 Опасности за растенията и животните………………стр.22 Пречиствателни съоръжения………………………....стр.35 Електрофилтри…………………………………………стр.47 Сероочистващи инсталации………………………….стр.49 Основни изводи,препоръки,мероприятия………….стр.57 Заключение……………………………………………..стр.63 Приложения…………………………………………….стр.65 Използвана литература……………………………….стр.67 вод Атмосферата представлява газовата обвивка на Земята, която достига на височина до 3000 км. В състава на атмосферата влизат О2 , N, CO2 , водни пари и различни непостоянни газови примеси от естествен или антропогенен произход, като различни химични вещества, прах и микроорганизми. Освен като източник на жизненоважния за дишането О2 , атмосферата се явява и басейн, в който попадналите разнообразни замърсители се разреждат до степен, при която концентрацията им не може да стигне до опасни в глобален мащаб размери. Атмосферният въздух като постоянна газова смес съдържа 78,1 % об. N ; 20,95 % об. О2 ; 0,03 – 0,04 % об. CO2 . Сумата на останалите газове е по-малка от 1 % об. Към тях се отнасят Ar, He, Ne, Kr, Xe, Rn, H2 и О3 . Като постоянни примеси от природен произход се причисляват и някои газообразни продукти, образувани в резултат на редица биологични и химични процеси. Към тях се отнасят NH3, CH4, (NO)x , H2S и др. Това е съставът на сухия незамърсен въздух. В резултат на различните промишлени производства и протичащи в природата процеси (вулканизъм, гниене на органичната материя, разнасяне чрез вятъра на прах и др.) в атмосферата постъпват течни, твърди и газообразни замърсители. За замърсен се счита атмосферният въздух, в който присъстват над определени граници различни газове, пари, микроскопични частици, твърди и течни вещества, които действат отрицателно върху живите организми и влошават условията на живот. В края на 80-те и началото на 90-те години източната половина от картата на Европа бе изпъстрена с т.н. “горещи точки” по отношение на висока замърсеност на въздуха. Те се дължаха на металургичните и химически предприятия, въглищните мини и топлоцентралите, които по онова време бяха доста по-замърсяващи от аналозите им в Западна Европа. Много от тези предприятия изчезнаха, други се модернизираха и тези “горещи точки” все повече се разреждат. Една от най-ярките “горещи точки” на територията на България бе индустриалният регион около Маришкия въглищен басейн, южна България, заради високото съдържание на серни окиси във въздуха там. Няколко десетилетия по-късно, и тази “гореща точка” е на път да изчезне. Заслуга за това има до голяма степен общата политика на ЕС за ограничаване на вредните емисии във въздуха и по-специално т.н. Директива за големите горивни инсталации. При преговорите за присъединяване на страната ни към общността, бяха договорени преходни периоди за привеждане на някои от големите ни ТЕЦ-oве към европейските екологични норми, а останалите трябваше да са в крак с тях още в първата година от присъединяването – 2007-ма. В настоящата дипломна работа ще поставя основните проблеми свързани със замърсяването в региона,какви са резултатите от това и как това влияе върху околната среда. Отразява ли се това върху растенията и животните и най-вече ефекта върху тях.Ще наблегна на представянето на Централата,като в никакъв случай не пропусна неблагоприятния ефект от нея върху околната среда.Ще се опитам да покажа как се справя централата с тези проблеми и какви мерки и отговорности е поела.Като основна и водеща ме цел ще бъде да дам ясна представа на аудиторията,какъв е процента на замърсяване около раьона на ТЕЦ”Марица Изток 2”,освен процентното съотношение ще се опитам да дам своето безпристрастно мнение по отношение на посочените проблеми в екологичен план и да посоча параметри и насоки за тяхното решаване.В процеса на работа стигнах до извода,че най-голямата топлоелектрическа централа на Балканите "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД продължава да работи в посока подобряване екологичното състояние в Старозагорския регион и страната. Изградените сероочистващи инсталации на блокове от 1 и 2, 3 и 4 са с десулфуризация 94 %, а тази на 7 и 8 блокове – с 92%. За да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда и за да оптимизира работата на съоръженията, в дружеството стартираха два мащабни проекта. Целта е да се редуцират вредните емисии на изходящи газове и концентрацията на прах, като емисиите от серен диоксид ще бъдат намалени с над 94%. През миналата година "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД завърши почти изцяло едни от най-големите проекти в българската енергетика – рехабилитацията на блокове от 1 до 6 и изграждането на сероочистващи инсталации за блокове 1, 2, 3 и 4. Изведен от експлоатация бе шести блок, с което започна рехабилитацията на блокове от 5 до 8 и вторият етап от модернизацията на централата. Рехабилитацията на турбините на блокове 5 и 6 са част от т.нар. японски проект. Останалите подобрения са заложени от ръководството на централата и се извършват със собствени финансов и човешки ресурси. Те целят подобряване на мощността на съоръженията от 210 на 230 MW, като за 4 блока реализираната екологично чиста енергия е 60 MW. Вторият етап от модернизацията ще завърши през 2012 г. с пуска на блок 5, който ще заработи със изградена според изискванията на съвременната технология сероочистваща инсталация. Решението за вторият етап от модернизацията произлиза от доказания ефект на рехабилитираните блокове от 1 до 4. Благодарение на рехабилитацията тези блокове повишиха мощността си от 135 на 177 MW, увеличиха своя коефициент на полезно действие и произвеждат повече екологично чиста електроенергия с по-нисък разход на условно гориво. Предвижда се рехабилитацията на блок 6 да завърши в средата на тази година, като той заработи със сероочистващата инсталация на блок 8, който по същото време ще бъде спрян за предстояща реконструкция. Другият мащабен проект, който мениджърският екип на централата реализира, е изграждането на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6. Според първоначалното финансово споразумение проектът трябва да се финансира с 34 млн. евро заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 36 млн. евро по програма ИСПА. Срокът на заемното споразумение с ЕБВР от 30 ноември 2004 г. изтече, без да има усвоени средства по заема. В тази връзка "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД е поела ангажимента да завърши проекта дори със собствени средства. Срокът на изпълнението ще бъде спазен. След одитиране част от средствата, изразваходвани по реализиране на проекта и свързани с мярка ИСПА, ще бъдат възстановени. Опазването на околната среда вече е въпрос от национално и европейско ниво, с който са длъжни да се съобразяват всички производствени предприятия. През 2005 г. министърът на околната среда и водите подписа Комплексно разрешително №50 за "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД. През последните години екологичната дейност бе разработена така, че да се ограничи емитирането на вредни замърсители както във въздуха, водите и почвите, така и от генерирането на отпадъци вследствие основния предмет на дейност. Целта е постоянно подобряване на екологичната обстановка. В "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, която обхваща Система за управление на околната среда, Система за управление на качеството и Система за управление на здравето и безопасността при работа. На 1.01.2010 г. централата получи европейски сертификат с разширен обхват, издаден от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд. Документът удостоверява работата на блокове 1, 2, 3, 4, 7 и 8 със сероочистващи инсталации и разширява обхвата на този от февруари 2009 г. От 26 февруари 2010 г. е в сила преразгледаното и актуализирано Комплексно разрешително №50/2005. С така предприетата политика на мениджърския екип по реализирането на мащабните и важни екологични проекти, последователността на финансово-икономическата политика и повишаване квалификацията на персонала "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД ще бъде най-модерната и екологична топлоцентрала на Балканите. 1.Замърсяване 1.1.Неоргазинизани емисии В централата има обособени 4 площадки за временно съхранение на метални и строителни отпадъци, склад за оловни акумулаторни батерии, маслено стопанство за събиране на отпадни масла, регламентирано място за събиране на пластмаси и хартия. Събирането е непрекъснато, а извозването се извършва съобразно действащия регламент в централата за събиране и извозване на отпадъците, придружени от транспортни карти. По-ритмично се предават отпадъците от черни и цветни метали на лицензирани фирми за претопяване. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД разпола- га с депо за съхранение на твърди, битови,строителни и опасни отпадъци, с Разрешение за Ползване No: СТ-12-33/15.01.2008 г. на ДНСК, отговарящо на изискванията на Наредба No: 8/2004 г. Основен източник на неорганизирани емисии на прах от централата е Сгуроотвала. Провеждат се редица мероприятия за намаляване отвяванията: - покриване с геотекстилно платно втори басейн на Сгуроотвала – Протокол от м.11.2009 г.; - залесяване покрай тръбния магистрален тръбопровод, който отвежда пепелината до насипището, с цел намаляване до минимум запрашаемостта; - изградени растителни пояси по всички коти около Сгуроотвала; Други възможни източници за неорганизирани емисии: Варовиково стопанство – поради факта, че варовика се транспортира с контейнери, процесът на разтоварване е автоматизиран и максимално уплътнен, отвяването на прах по време на транспорта, разтоварването и съхранението му не са регистрирани. При смилане варовикът се смесва с вода и практически не замърсява въздуха с прах. Гипсова инсталация – инсталация за повторно осушаване на гипса не емитира прахообразни вещества. Складът за подсушен гипс е затворено помещение и не допуска отвяване. ------------------------------ аключение „Техниката е нова,управлението е на по-друго равнище,хората са далеч-далеч по-квалифицирани.Главният корпус е като аптека,а при нас навсякъде имаше много,много прах.Тъй че сега трудностите дето,ние ги преодоляхме,са им непознати.Така и трябва да бъде.” Инж.Богдан Шарков/първият директорнаТЕЦ”Марица изток 2”/ ТЕЦ „Марица изток 2” е вече много различен,но пред него все още стоят много въпроси. Централата е водещо предприятие в областта на енергетиката и целта и е да запази тази лидерска позиция. Най-важните задачи, които стоят пред тях са успешното завършване на втория етап от рехабилитацията и изграждането на сероочистваща инсталация за блокове 5 и 6. Ефективността на сероочистващите инсталации в централата е 94 %. Реализирането на проекта ще подобри качеството на въздуха и ще защити здравето на хората. Ръководството на централата следва ангажимента си да запази добра екологичната обстановка не само на регионално, но и на национално ниво И тъй като най-важният потенциал на всяко едно предприятие или фирма са хората, трябва да продължът да работят и в тази насока – да осигурят на работниците и служителите си сигурни работни места и стабилни доходи. Всичко това се постига с цената на много труд и постоянство. Използвана Литература  Стоянов, Н. 2003. Оценка и прогнозиране на замърсяването на подземните води от депа за твърди битови отпадъци. Дисертация, С., МГУ “Св.Иван Рилски”, 215 с.  Изследвания на НИТИ “Минпроект” – “Проучване на възможностите за насипване на пепелината едновременно със земните маси от откривката на рудниците във външните им насипища”. “Минпроект”, София, 1980 г.  Физико-химични и механични показатели на сгурията, пепелината от ТЕЦ “Марица изток 2”. Дирекция за научни изследвания, секция “Опазване на околната среда – лаборатория. Използване на пепели и сгурии от ТЕЦ.  http://bg.wikipedia.org/  ТЕЦ „Марица Изток“ 2 — Най-високите комини в България,2009г.  Т.Божинов Екология и икономика,1993г.  Й.Йорданов, Г.Сирашки,Т.Личев-екология и опазване на околната среда,Свищов,2000г.  О.Оуен,Опазване на природните ресурси ч. I и II,1989г.  Хр.Маринов Биоикономика,Икономическа екология,септември 2010г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.