Търсачка

Банер

Каталог Европейска интеграция ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА – РОЛЯ И ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА


Дипломна работа, 55 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

- С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е -

Увод.........4

Глава първа

ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА БАНКИТЕ

1.Произход и същност на банките .....5

2.Дефиниране на понятието банка .....5

3.Видове банки .....6

Глава втора

ЕЦБ – ИСТОРИЧЕСКО ВЪЗНИКВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПИ. ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ...8

1.Исторически преглед .. 8

2. Етапи на възникване ... 8

3. Организация на ЕЦБ, Европейската система от национални банки и Евросистема  ....9

3.1.Организация на ЕЦБ ....9

3.2.Организация на Европейската система от национални банки ..10

3.3.Организация на Евросистемата ...11

4. Принципи на Евросистемата ........12

5.Органи за вземане на решения в ЕЦБ ..14

5.1.Управителен съвет ....14

5.2.Изпълнителен съвет ...14

5.3.Генерален съвет .......15

6. Комитети на Евросистемата (Европейската система от ЦБ) ..16

Глава трета

ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ – ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЕЦБ. СТРАТЕГИЯ И ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕЦБ. ДИНАМИКА НА ПАРИТЕ В ОБРЪЩЕНИЕ .18

1. Ценова стабилност – основна цел на ЕЦБ. Същност и ползи ...18

2. Стратегия на паричната политика на ЕЦБ ... 19

3.Инструменти на паричната политика ...21

3.1. Операции на открития пазар .. 21

3.2.Ликвидни улеснения .. 22

3.3. Минимални задължителни резерви ..22

3.4. Банкноти и монети ..22

Глава четвърта

ЕЦБ – РОЛЯ И ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА. СТАТИСТИКА НА ЕЦБ ..24

1. Функции на финансовите системи ..24

2. Роля на ЕЦБ ...25

3. Институционална рамка на ЕС за финансова стабилност ...27

3.1. Предложения за промени в европейския финансов надзор 27

3.2. Предотвратяване на кризи ...28

3.3.Управление и преодоляване на кризи ...29

4. Ролята на Евросистемата ...30

5. Перспективи на Eврозоната през 2012г. ...30

5.1. Нов курс към решаване на кризата в Eврозоната ...31

5.2. Ефект на кризата върху състоянието на иконимиката в Еврозона ..34

5.3. Понижение на кредитния рейтинг в Eврозоната ..38
5.4 Финансовата стабилност на ЕС ..40

5.5. Гърция отново на сцената .46

6. Рискът от спад на европейската икономика остава на дневен ред пред ЕЦБ ....48

6. Статистика на ЕЦБ .. 50

Заключение........52

Използвана литература 54- У В О Д –

В рамките на ЕС няколко държави решават да приемат единна валута – еврото и прехвърлят правомощията в областта на паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ), която си сътрудничи с националните централни банки на страните от Евросистемата.

Участващите в този паричен съюз държави образуват силно интегрирана икономика, известна като еврозона. В рамките на еврозоната единната валута гарантира прозрачност на цените, което означава, че те са лесно съпоставими. Това повишава конкурентноспособността като улеснява намирането на най-изгоден доставчик на определен продукт или услуга. Единната валута премахва и риска от валутни колебания, което улеснява трансграничните инвестиции и търговията в еврозоната.

Обединяването на различни страни с различни традиции и постигането на сътрудничество между тях е смело начинание. За реализирането на тази цел Европа създаде различни институции, последната от които е ЕЦБ.

Създаването на банките се свързва с появата на стоково-паричните отношения.Парите възникват още през древността като следствие на развитието на икономическите отношения. Постепенно парите се превръщат във важна и незаменима част от обществения живот. Проблемите на парите и банките представляват една от най-важните и интересни области на икономическата наука. Причината в това е защото в ежедневието на хората непрекъснато се извършват банкови операции.

Парите и банковите операции,свързани с тях по много канали оказват влияние върху хората. Ежедневно средствата за масова информация информират за дейността на правителството и Централната банка.През последните години гражданите на страните,чиито икономики са в преход от централизирано към пазарно стопанство,усетиха важността на паричното обръщение и банковите операции непосредствено върху личните си бюджети. Фалирането на немалък брой банки показа на данъкоплатците,че паричното обръщение има свои закони, за които трябва да се познават.

Целта на тази дипломна работа е да се определи ролята на Европейската централна банка, а също и ролята на ценовата стабилност, която се явяява основната цел на Евросистемата; да се изясни стратегиятя на паричната политика на ЕЦБ; да се разгледат някои тенденции в динамиката на парите в обръщение; да се разяснят перспективите на еврозоната през 2023г.

ГЛАВА І

ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА БАНКИТЕ. ВИДОВЕ

1. ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА БАНКИТЕ.

В наши дни могат да се намерят редица хипотези за възникаването на банките.За предшественици на банките се считали лихварите и сарафите. Особена черта на лихварите е че тяхната предмет на дейност е обяната на чужди монети срещу местни и даването на пари на заем. (При тези операции лихварите са оперирали със собствен капитал. Сарафите сложили началото на депозитните операции и въз основа на тях извършвали обменни и заемни кредитни операции, т.е те приемали за съхранение чужди пари.

През средните векове дейността на лихварите и сарафите бележи издигания и спадове. Лихварите довели до разорение не един или двама търговци и занаятчии, което оказало влияние върху отношенията на обществото към съсловието на лихварите.

Тласък към банкоподобните отношения дават италианските градове – Рим, Венеция, и Генуа през ХІ век. Там именно се създават първите банкови къщи като се инстуционализират обменните, кредитните и депозитните операции. Социалното и икономическото развитие на обществото през ХVІІ век води до създаване на банки и в други европейски градове, като Амстердам, Хамбург и Лондон. Именно през този период се поставят основите на съвременните банки. Заможните хора занимаващи се с търговия и производство започват да заделят част от капитала си и да извършват с него обменни и заемни операции, т.е на мястото на лихварския и сарафския капитал идва заемния.

2.ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАНКА

В основата за произхода на поятието банка стои значението на „банка” като „маса. Същността е, че на „маси” са се осъществявали първите размени на монети и ценности. От своето създаване до днес банките непрекъснато са развивали своята дейност усъвършенствали извършените операции, а когато практиката и нуждите на клиентите изисквали са въвеждали и нови. Според Закона за банките чл.1, ал.1 банката се определя като акционерно дружество което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.

Известо е, че банките са институции, които оперират предимно със заемни средства, т.е с временно свободните парични средства в обществото, които превръщата в капитал и оперират с този капитал.

Заедно с това банките използват парите и свързаните с тях кредити и ливхи, за да извършат множестмво разнообразни операции като платежни, доверителни, инвестиционни и други.

Чрез тези операции банките имат възможност да въздействат върху целия стопански и обществен живот, което определя и важната им роля в националната икономика на всяка една страна.

Операциите които те извършват мобилизират свободни средства в националното стопанство и ги предоставя на тези, които се нуждаят от тези средства

В заключение може да се каже, че банките могат да бъдат определени като специфични предприятия, търгуващи с особен вид вид стока, извършвайки много и разнообразни операции, чрез които участват активно в управлението на целия обществен и стопански живот.

3.ВИДОВЕ БАНКИ

Делението на банките може да се извършва на основата на различни признаци.

Основни са:

3.1 Според характера на основната им дейност. Имаме следните банки:

- емисионни /централни/

- търговски банки

Основната разлика между тези банки е, че емисионните имат право да емитират пари /т.е. да емитират и пускат в обръщение пари/, търговските да обслужват стопанските обекти и граждани.

Другата разлика между централната и търговската банка е, че главната цел на всяка търговска банка е да реализира печалба докато емисионната банка няма така главна цел. Нейната главна цел е да провежда парично-кредитна политика на държавата;да поддържат стабилността на националната парична единица и на банковата система като цяло;

3.2. Според източника на формиране на собствения капитал. Имаме следните видове банки:

- държавни /функционират с преобладаващо или изцяло държавно участие в собствения капитал,така банка е Насърчителната банка/

- общински /банки на местните органи на власт и имат публично правен характер/

- частни /собствения им капитал е частна собственост, те могат да съществуват като еднолично предприятие или като акционерно дружество/

- кооперативни /собствения им капитал е дялов и се набира от членовета кооператори/.

3.3. Според правната им форма. Банките са: еднолични фирми /това е най-старата банкова форма в света, която съвременните условия губи своето приложение, т.е. едноличната форма на собственост трудно би привлякла чужд паричен капитал, главно поради липсата на достатъчно доверие/, търговски дружества /са дружества на лица и дружества на капитали. Дружествата на лица са много близки до еднолични банки и кооперации.

3.4. Според това дали имат клонове. В този случай имаме два вида банки – банки с клонове и банки без клонове.

 

------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ –

Основните фактори, които стоят зад кризата с държавния дълг и уязвимости, вътрешноприсъщи в еврозоната са частното финансиране и до голяма степен банковия сектор и правителствата, които са свързани помежду си. Постоянно намаляване на правителствен дефицит и дълг, подкрепени от стимулиращи растежа реформи са спешно необходими. Отрицателната обратна връзка между правителство и банковия сектор трябва да се има предвид. Укрепване на икономическото управление и по-дълбоката фискална интеграция на на европейско ниво изисква да се определят правилните стимули и гарантиране на фискална дисциплина. Ключовият въпрос е: как правителствата управляват публичното емитиране на дълг в сегашната криза и каква е ролята на практиките за управление на дълга?

Въпросът може да се разгледа от различни ъгли.

• Финансовата и икономическа криза предизвика суверенна дълговата криза, която се е разпространи в няколко от уязвимите страни в Еврозоната. Основните приоритети на дългови мениджърите са за осигуряване на пазарен достъп и ликвидност, а целта за ограничаване на разходите по заеми става все по-маловажна.

Анализирайки ръзката между управлението на държавния дълг и фискалния уязвимости показва че, дългосрочният падеж по дълг намалява рисковата премзия. Следователно, матуритетната структура на държавния дълг заслужава голямо внимание в анализа на устойчивостта на дълга. В същото време, политиците трябва да престанат с прекомерното съсредоточаване си върху водещите фискални дефицити, тъй като това може да доведе до под-оптимална стратегия, насочена към свеждане до минимум на разходите за лихви в краткосрочен план.

Стратегията за управление на дълга има важна роля за намаляване на фискалните рискове и осигуряване на заемателите застраховка срещу негативни шокове. Ценна информация на последните тенденции и практики в управлението на държавния дълг представени си съдържат в мпиричните доказателства, че структурата на дълга, насочена към по-дълъг остатъчен или средния матуритет и по-ликвидни пазари помагат на страните от Еврозоната, влияе пряко върху спредовете по държавните облигации.

Сегашните високи нива на държавния дълг имат също така и макроикономически последици. Те могат да доведат до ситуация на фискалната господстващо положение и пречат на провеждането на паричната политика. Въпросът е дали и как управлението на дълга може да помогне за предотвратяване на подобни конфликти, докато по-силна координация между фискалната политика и парична политика може да бъде от полза.

Големи лихви по публични и частни дългове извън определен праг са склонни да забавят темпа на ръст на производството. Това от своя страна намалява капацитета за погасяване на дълга. Прекомерно завишеното равнище на дълга, подкопава собствената си устойчивост.

Правителствата на страните в паричния съюз са изправени пред избор между годините на фискална консолидация или бързо преструктуриране на дълга. Те могат да се ръководят от констатацията, че неблагоприятните макроикономически последици от фискалната корекция изглеждат по-малко възможни, при условие, че е налице надеждна стратегия. Както бе посочено на монетизацията официалните заеми прехвърляне на дълг може да бъде разгледано като теоретичен вариант и техните относителни разходи и ползи трябва също да бъдат проучени. Освен това, взаимодействието с банковия сектор като ключова променлива, също трябва за да разгледа. Емпирично е доказано, че европейските политики за решаване на кризи имат засега само частичен успех в намаляването на суверенните рискове което Перспективите за динамиката на държавния дълг на най-развитите страни са очаква да останат нарастващи в близко бъдеще. Като се има предвид новата стандартна рамка за управление на рисковете на държавните облигации, много правителства е вероятно да се сблъскат по-голяма конкуренция от частни емитенти на дълг, особено на срочните пазари.

Промени във Финансовия регламент и нови финансови инструменти във връзка с ново емитираните облигации с ААА рейтинг на европейско ниво, в частност Европейсият Съюз и на Европейския механизъм за финансова стабилност (EFSF). Тази перспектива и многото промени, които следват, тъй като кризата ще създаде нарастващите предизвикателства за суверенни дългови мениджъри и може да предизвика дискусии за тяхното управление.

Разширяването на капацитета на Гаранционния фонд за финансова стабилност ипотенциалната роля на еврооблигациите и връзките между управлението на държавния дълг и паричната политика и банковия сектор представляват ново предизвикателство пред ролята и функциите на Европейската централна банка в условията на криза.


- ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА -

1. БАНКОВИЯТ НАДЗОР В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА – РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, Гл.ас. д-р Елена Ставрова

2. ГЛОБАЛНА ИКОНИМИКА - проф.Ч.Николов, проф. Г.Ганчев, Благоевград 2009

3. МЕЖДУНАРОДНИ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ - проф.Ч. Николов, Благоевград, 2006

4. ЕВРОПВЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ - проф.Ч.Николов, проф. Г.Ганчев, Благоевград, 2010

5. ИНТЕРНЕТ

www.google.bg

www.ecb.int/ecb/html/index.bg.html

News.dir.bg - 19 април 2011

www . ecb.europa .eu

ht tp://www.paymenteconomics.org.

http://www.ecb.int/stats/money/yc/html/index.en.html

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

http://sdw.ecb.europa.eu/

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.Y.V.M30.X.I.U2.2300.Z01.A


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 460 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.