Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА НА ПАНОРАМА “ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877г” гр Плевен


Дипломна работа, 86 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, формули, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Анотация Настоящият дипломен проект е разработен на тема: Противопожарна защита на Панорама “Плевенска епопея 1877год.” Направена е оценка на противопожарното състояние на обекта и оценка състоянието на организацията на пожарната безопасност в обекта. Извършена е проверка на архитектурно-строителната част съгласно изискванията на пожарната безопасност, като в нея влизат: проверка на генералната планировка, проверка на вътрешната планировка, проверка пожароустойчивостта на конструкциите и проверка димозащитата. Проверка на евакуацията е извършена в отделна глава. Проверка е извършена и на части: отопление и вентилация с проверовъчно изчисление на вентилационната инсталация за зала “Панорама”, електрическата инсталация, противопожарно водоснабдяване, противопожарна техника и автоматика с проверовъчно изчисляване на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации. Направени са изводи за несъответствията и пропуските в проектното и фактическото състояние на обекта. На база на данните от проверките са направени препоръки за отстраняване на констатираните несъответствия в съответствие с изискванията на нормативните документи. Изчислени са силите и средствата необходими за гасене на пожар в Панорама “Плевенска Епопея 1877год.” гр. Плевен и е съставен план за гасене на пожара. Дипломният проект се състой от шест глави, 85 страници и графична част съдържаща 8 чертежа. Увод Плевенска област е разположена в Централната част на Северна България, върху площ от 4334,8 кв.км., с население около 375 500 жители, което живее в 13 града и 105 села, групирани в 10 общини. Областният град е Плевен с население около 130 000 жители [5]. Разположен е на 163 m надморска височина [6]. Поради местоположението си, край град Плевен са водени едни от решителните битки във война между Османската империя и Русия. Именно това е причината на територията на града да се изградят множество музеи в знак на признателност към загиналите за свободата на България воини. Панорама “Плевенска Епопея 1877год” е построена по случай 100 год. от освобождението на Плевен и представлява уникално не само за времето си архитектурно и културно съоръжение, в което по неповторим начин са пресъздадени събитията случили се в гр.Плевен по време на войната. Идейният проект е на българите арх. Иво Петров и арх. Пл. Цачева, като в изграждането участват и още четирима руски архитекти. Строежът започва през м.февруари1977год., а напълно завършения музей е открит на 10.ХІІ.1977год. Характерно за всички картини в музея, е че са рисувани на място след поставяне на платната на местата им. Несъмнено едно от най-важните неща е обезопасяването на сградата в пожарно отношение. За тази цел още при идейните проекти се включва “Государственым проектным институтом “Спецавтоматика” ” гр. Ростов на Дон, който проектира и разработва пожарогасителната инсталация с въглероден двуокис и пожароизвестителна инсталация ПДУ-3. За създаване на комфорт на посетителите и за запазване на картините е изградена климатична инсталация, проектирана от ИВПГТ-Бургас. Настоящата разработка на дипломния проект има за цел да се анализира пожарната опасност, да се направи проверка на архитектурно - строителната, отоплително - вентилационната, електрическата инсталационна част, противопожарната автоматика, създаване на условия за успешна евакуация и на противопожарното водоснабдяване с изискванията на пожарната безопасност, да се посочат техническите решения за отстраняване на констатирани несъответствия и да се състави оперативен план за гасене на пожар в Панорама “Плевенска Епопея 1877год” гр.Плевен. ГЛАВА ПЪРВА Оценка състоянието на организацията на пожарната безопасност на Панорама “Плевенска Епопея 1877г.” 1.Характеристика на противопожарното състояние Панорама “Плевенска Епопея 1877год” гр.Плевен е уникална историческа и архитектурна забележителност на град Плевен. Сградата е разположена на най-високата точка на града на 191 метра надморска височина с обща застроена площ 2122 m2, от І-ва степен на пожароустойчивост и категория на производство по пожароустойчивост е “В” ( съгласно чл. 404 от Наредба № 2 ПСТН ). Сградата на Панорама “Плевенска Епопея 1877год” представлява стомонобетонна конструкция, като залите в нея са свързани помежду си с коридорна система без врати между тях. Сградата условно може да се раздели на две части: картинна (изложбена) част и част за обслужващите съоръжения. В изложбената част са разположени Уводна зала; зала ”Панорама”; малка лекционна зала; зала “Диорама”; Заключителна зала; Зимна градина; ”Киносалон”; Административни канцеларии; магазин за сувенири и читалня. Във всяка една от залите са разположени картини с различни размери, като най-голямото платно е в зала “Панорама” и неговите размери са 115m дължина и 15m височина. Киносалона е разположен на втория етаж и до него си стига по две независими едно от друго стълбища, а за резервен евакуационен път може да се използва и изхода през малката лекционна зала. Киносалона е с 131 седящи места. Прожекционната кабина е отделена от салона със стена с Pf=5h 30 min. Обслужващите съоръжения са разположени под кота ±000 . На кота –352 са разположени пожарогасителната инсталация, акумулаторното помещение, помещение за ел. табла, работилница. На кота -594 са разположени климатичната и вентилационна инсталация, реставрационна работилница, командни табла и фондохранилища. Отоплението на сградата е водно помпено за помещенията на кота ±000 и под нея, а помещенията фоайе, зала ”Панорама”, зала ”Диорама”, Заключителна зала; Зимна градина и ”Киносалон” се климатизират (виж Глава Четвърта т. 1). Панорама “Плевенска Епопея 1877год” е оборудвана с пожароизвестителна инсталация FS 5032 , произведена от УниПОС-Плевен. Централата е с 32 лъча, от които ефективно се използват 30 лъча, а два са в резерв. Подробното разпределение на лъчите и описание на използваните датчици е дадено в Глава Четвърта т.4.1. В сградата е изградена пожарогасителна инсталация с гасителен агент въглероден двуокис. Инсталацията е руско производство, тип БЕА, използваща като гасително вещество СО2 за обемно и локолно- обемно пожарогасене. Гасителния агент СО2 е подбран с цел да се намалят загубите при евентуален пожар и да се запазят уникалните картини и исторически предмети. Гасителната инсталация се състои от 364 бутилки по 40 l СО2 при 150 atm разделени на 40 секции за отделните помещения и зали. Подробното описание на ПГИ е дадено в Глава Четвърта т.4.2. Външното противопожарно водоснабдяване е от един противопожарен хидрант – тупиков. Вътрешното противопожарно водоснабдяване се осигурява от 9 броя вътрешни противопожарни кранове разположени на отделните нива (Глава Четвърта т.3) 1.1. Организация на пожарната безопасност на обекта От противопожарна гледна точка Панорама “Плевенска Епопея 1877год” е пожароопасен обект. В администрацията на обекта има длъжностно лице което се грижи за изпълнението на възникналите технически и организациони въпроси по осигуряване на пожарната безопасност. С екскурзоводите и персонала редовно се провеждат теоретични и практични занятия, съгласно тематичния план за обучение. Определени са и лица които да оказват помощ при пристигането на противопожарните автомобили в случай на пожар. Упражнява се контрол за спазване на противопожарните правила и се провежда агитационно разяснителна дейност за спазване изискванията за ПАБ. Панорама “Плевенска Епопея 1877год.” гр.Плевен има изготвено досие, което се води редовно и отговаря на нормативните изисквания. Няма неизпълнени мероприятия от проведените пожаро-технически обследвания. До настоящия момент на територията на Панорама “Плевенска Епопея 1877год” гр.Плевен не са регистрирани пожари. Възниквали са лъжливи сработвания на ПИИ и ПГИ, при които има пострадали граждани. Елементите характеризиращи организацията за осигуряване противопожарната безопасност на обекта са отразени в Таблица 1 Таблица 1.1 От изложеното в тази глава и данните от Таблица №1 се вижда, че е необходимо изготвяне на планове за евакуация и поставянето им на видни места в киносалона и другите места, където посетителите се задържат по-дълго време и имат възможност да се запознаят с тях. Извод: Организацията за осигуряване противопожарната безопасност на обекта несъответства на нормативните изисквания. ГЛАВА ВТОРА Проверка съответствието на проектните материали и фактическото състояние на обекта с изискванията на пожарната безопасност 1. Анализ на пожарната опасност на използваните вещества и материали. 1.1. Физико-химични и пожароопасни свойства на използваните суровини и готова продукция Дървесина – средна скорост на изгаряне 0,84 kg.mm2/min. Температура при пожар ~ 910°С. Влажност 8,7%; калоричност 4853 kcal/kg. Материалът е горим; показател на горимост над 2,1. Температура на възпламеняване - 241°С. Температура на самовъзпламеняване - 397°С. Температура на самонагряване - 120°С. Температура на тлеене - 305°С Ленен плат – използван за всички платна в сградата. Обработен е с пожарозащитен състав преди доставянето му в България. Линейна скорост на разпространение на горенето 3,0m/min. Температура на възпламеняване - 236°С. Температура на самовъзпламеняване - 453°С. При горенето се отделят предимно СО,СО2 и циановодород. Ленено маслена боя – използвана е за изрисуване на платната. Линейна скорост на разпространение на горенето по боята 2,12m/min. Температура на възпламеняване - 286°С. При горенето се отделят предимно СО и СО2 Пенополиуретан (дунапрен) - изготвен на основата на синтетични полимери. При горене се разпространява със скорост на пламъка 4 – 5 mm/min и отделя голямо количество дим. Лесно се запалва от кратковременно действие на малокалоричен източник. При горенето се образуват сажди и смолообразна течност с тъмен цвят. Един кубичен метър изгаря за около 30÷40 секунди, активно горене. Концентрацията на циановодород в продукта на разлагане на пенополиуретана зависи от коефициента на излишък на въздух – α и варира в интервала 520 mg/m3 ÷ 260 mg/m3. Смъртоносната концентрация за циановодорода е 20 ml/m3, а допустимата концентрация е 0,3 mg/m3. Фреон 22 - CHClF2, безцветен газ със слаб мириз , доловим при съдържание във въздуха над 20% об.; 4,2 пъти по-тежък от въздуха не е отровен но при съдържание над 30% об. действа задушаващо поради недостиг на кислород. Не се разтваря във вода, но е неограничено разтворим в масла. Неутрален към металите, силно агресивен към гума и каучук. Лесно подвижен, прониква през незначителни неплътности. 2. Проверка на архитектурно-строителната част 2.1. Архитектурно строителна характеристика на Панорама “Плевенска Епопея 1877г.” гр.Плевен. Сградата на Панорама “Плевенска Епопея 1877г.” гр.Плевен представлява стомонобетонна конструкция при коята основата завършва под формата на “Т” образна носеща конструкция, която служи за основа на “П”образните самоносещи стени елементи. Сградата е с кръгла форма и има вид на пресечен конус. Диаметъра в основата на сградата е 52m, а височината на сградата е 28 m и още 5,82 m под кота ±000. Частта от сградата, където са разположени музейните експонати и картините е без естествено осветление и вентилация. Поради спецификата на сградата залите и коридорите не са отделени едни от други. Стълбищата са приобщени към останалата част на сградата. Помещенията разположени под кота ±000 са с естествено осветление и вентилация. Ограждащите стени са стоманобетонни и тухлени. Носещите елементи на сградата са стоманобетонни колони. В надземната част, която е на три нива, са разположени Уводна зала; зала “Диорама”; зала ”Панорама”; Заключителна зала; Зимна градина; ”Киносалон”; Административни канцеларии; магазин за сувенири и читалня. В подземната част са разположени: климатичната инсталация, пожарогасителната инсталация, акумулаторното помещение, помещение за ел. табла, абонатна станция, работилница, реставрационна работилница и фондохранилища. Фасадната част на сградата е изпълнена с фасадни панели от олекотен бетон, придаващи й естетически вид. За подова настилка са използвани мраморни плочи с дебелина 40 mm, върху които в залите: Понорама, Диорама и Заключителната зала в последствие са поставени текстилни покрития – горими. Подовото покритиие на Лекционната зала (киносалон) е от дървен паркет а за облицовка на стените са използвани дървени плоскости. Пътищата за евакуация са от стоманобетон с негоримо покритие – мраморни плочи. ---------------------------------------- VІ. Задължения на длъжностните лица от щаба Ръководителят на пожарогасене е длъжен: 1. Да провери изключено ли е ел.захранването и ако не е да направи организация за неговото изключване. 2. Да организира и извърши евакуацията на зрителите от залите и киносалона за възможно най-кратко, като вземе мерки за предотвратяване на паниката. 3.Да извърши евакуацията най-напред на хората от кинолекционна зала и зала “Панорама” като следи за проходимостта на пътищата за евакуация. 4. Разделя пожара на бойни участъци. І-ви боен участък – през входен вестибюл за гасене на гардеробната от източната й страна (пожарникари №2 и 4 от 1-ви ППА).Построяване на шлангова линия за защита на административните помещения (пожарникари №2 и 4 от 2-ри ППА) ІІ-ри боен участък – през входен вестибюл за гасене на гардеробната от западната й страна - изходно фоайе (пожарникари №1 и 3 от 1-ви ППА). Построяване на шлангова линия за защита на повилиона за сувенири (пожарникари №1 и 3 от 2-ри ППА) ІІІ-ти боен участък – за евакуация на посетителите от киноликционна зала (пожарникари №1,2,3 и 4 от 4-ти ППА) ІV-ти боен участък – за евакуация на посетителите от зала “Панорама”(пожарникари №1 и 2 от 3-ти ППА) V-ти боен участък – за евакуация на посетителите от зала “Диорама”(пожарникари №3 и 4 от 3-ти ППА) 5. Определя главното направление за действие на ПП подразделения. 6. Поддържа връзка с диспечера и подава информация за пожара. 7. Иска събиране на личния състав който е на повикване. 8. Лично се убеждава, че пожара е изгасен и са евакуирани всички хора от сградата. Началник щаб за пожарогасене 1.Да изучи оперативната обстановка и действията на съсредоточените сили и средства; 2.Да събира, обобщава и анализира резултатите от разузнаването на пожара относно хода на пожарогасенето. 3.Да организира евакуация на имуществото и неговата охрана. 4.Да събира сведения и доказателства относно причините за възникване на пожара. 5.Да координира действията на всички участващи в ликвидирането на произшествието 6.Да организира безопасността на участващите в пожарогасителните, аварийно-спасителните и евакуационни действия. 7. Да организира и контролира изпълнението на дадените разпореждания от РПГ. Началник ТИЛ 1.Да провери състоянието на водоизточниците. 2.Да изясни наличността и необходимостта от гасителни средства и да осигури доставянето им на мястото на пожара. 3.Да поиска повишаване на налягането във водопроводната мрежа. 4.Да замени повредената ПП техника. 5.Да изпълнява разпорежданията на РПГ и на началник щаба по материално техническото и свързочно обезпечаване на оперативните действия. 6.Да ръководи и организира работата по тиловото обезпечаване. Началник техника на безопасност 1.Да изясни опасностите за личния състав по време на пожарогасене и евакуация, да обърне внимание на конструктивните особености на сградата и да предупреди личния състав за евентуалната опасност от подаване на въглероден двуокис от ПГИ. 2.Да води на отчет хората, действащи в зоната на пожара. 3.Да проверява състоянието на ВДА и да организира доставката и подмяната на бутилките. 4.Да контролира и изисква строго спазване на изискванията по ТБ от личния състав 5. Да обезпечи медицинското обслужване на участващите в пожарогасенето и евакуираните хора. Оперативен план за гасене на Гардеробна Използвана литература 1. Наредба № 2 (ПСТН). Издание на Българска строителна камера, София 1994 год. 2. Наредба за противопожарна охрана на театрално-зрителните и културно-просветните обекти, творчиските производствените и други ателиета към тях, София 1991год. 3. Наредба № 3 за Пожарна безопасност на обектите в експлоатация, София, 1997г. 4. Димитров, Ст., Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради, София 1993. 5. Българска енциклопедия, БАН КК”Труд” София 2002год. 6. Къртов Р., Ръководство за решаване на задачи по ПБВОИ, “Огнеборец” ЕООД, София 1999год. 7. Технически характеристики на УниПОС ООД гр. Плевен 8. Бенчев Р., Пожароизвестителни инсталации. София 1989год. 9. Техническа документация Панорама “Плевенска Епопея 1877год” гр.Плевен 1977год. 10. Иванов, В., Крапчев, Б., Отопление,вентилация и климатична техника. ДИ “Техника”, София 1978год. 11. Алексеев, П., Бубин, Н., Машини и апарати за пожарогасене. ДИ ”Техника”, София 1974год. 12. Вълчанов, Д., Пожарна профилактика в строителството, София 1972год. 13. Правилник за устройво на елетрическите уредби 14. Демидов, П., Противопожарна тактика, Първа част, РИО, София 1973год. 15. Пожарная безопасностъ музеев, картинных галерей, выставок и памятников культуры. Стройиздат , Москва 1981год. 16. Указания за разработване на оперативни планове за гасене на пожари, София, 1984г. 17. Наредба № І-117 за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно спасителна дейност, София 15.05.2003г. 18. Закон за устройство на територията , София 22.07.2003г. 19. БДС ISO 8421-2 Защита на строежите срещу пожар,София 2000г. 20. БДС ISO 8421-5 Защита на строежите срещу пожар, Управление на дима, София 2000г. 21. БДС ISO 8421-6 Защита на строежите срещу пожар, Евакуация и средства за евакуация, София 2000г. 22. БДС ISO 6790 Графични символи за планове за защита срещу пожар, София С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Анотация . 2 стр. Увод ....... 3 стр. ГЛАВА ПЪРВА .... 4 стр. 1.Характеристика на противопожарното състояние .... 4 стр. 1.1. Организация на пожарната безопасност на обекта ..... 5 стр. ГЛАВА ВТОРА ... 8 стр. 1. Анализ на пожарната опасност на използваните вещества и материали 8 стр. 1.1. Физико-химични и пожароопасни свойства на използваните суровини и готова продукция ..... 8 стр. 2. Проверка на архитектурно-строителната част ................................ 9 стр 2.1. Архитектурно строителна характеристика на Панорама “Плевенска Епопея 1877г.” гр.Плевен ................................................ 9 стр. 2.2 Проверка на генералната планировка ............................................ 10 стр. 2.3. Проверка на вътрешна планировка ............................................... 12 стр. 2.3.1. Проверка на разделението на противопожарни сектори ........ 14 стр. 2.3.1.1. Проверка по изчислителен път .............................................. 14 стр. 2.3.1.2. Проверка по нормативен път ................................................... 16 стр. 2.3.1.3. Проверка с (ПСТН) за отделяне на помещенията и функционалните процеси един от друг ............................................... 16 стр. 2.4. Проверка на пожароустойчивостта на конструкциите ................ 19 стр. 2.5 Проверка на димозащитата .... 23 стр. ГЛАВА ТРЕТА – Проверна на част евакуация ....26 стр. 1. Общи положения ........26 стр. 1.2 Фактори увеличаващи опасността за посетителите в Панорама “Плевенска Епопея 1877год” гр.Плевен ....27 стр. 2. Проверка за осигуряването на безопасна евакуация ...................... 29 стр. 2.1. Проверка спазване на изискванията на Наредба №2 ПСТН за осигуряване на безопасна евакуация ..29 стр. 2.2. Определяне допустимото и фактическото време за евакуация .. 32 стр. 2.2.1. По Наредба №2 ПСТН ...... 32 стр. 2.2.2. Чрез изчисления ...... 32 стр. А. Определяме допустимото време за евакуация от киносалона ...... 32 стр. Б.Изчислително определяне на фактическата продължителност на евакуация от Кинолекционна зала и зала “Панорама” ...34 стр. Б.1. По дължина на евакуационния път – l ... 34 стр. Б.2. Определяне фактическото време за евакуация по интензивност на движението - q ...37 стр. Б.3. Определяне фактическото време за евакуация по пропускателна способност на изходите ...40 стр. Б.4. Сравняване на фактичиските времена за евакуация .....41 стр. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ...... 43 стр. 1. Проверка на част “Отопление и вентилация” .... 43 стр. 1.1. Отопление ....... 43 стр. 1.1.1. Проверка за съответствието на част отопление с нормативните изисквания ..................................................................... 43 стр. 1.2. Вентилация ... 44 стр. 1.2.1 Проверка съответствието с Наредба №2 (ПСТН) ...................... 47 стр. 1.2.2. Проверовъчно изчисляване на вентилационната инсталация в зала Панорама ..48 стр. 1.2.2.1. Проверовъчно изчисляване на приточната вентилационна инсталация в зала Панорама ................................................................. 48 стр. 1.2.2.2. Проверовъчно изчисляване на смукателната вентилационната инсталация в зала Панорама ......51 стр. 2. Проверка на част “Електрически инсталации и уредби” ............... 54 стр. 2.1 Характеристика на ел. захранването в Панорама “Плевенска Епопея 1877год.” .....54 стр. 2.2. Проверката за съответствие с Наредба №2 (ПСТН) .................... 56 стр. 3. Проверка на част “Противопожарно водоснабдяване” .................. 58 стр. 3.1. Проверката за съответствието на ПП водоснабдяване с изискванията на Наредба №2 (ПСТН) ...58 стр. 4. Проверка на част “Противопожарна техника и автоматика” ........ 59 стр. 4.1. Пожароизвестителна инсталация ..... 60 стр. 4.1.1. Проверовъчно изчисление на АПИИ ...61 стр. 4.1.2. Извод от проверовъчното изчисление на ПИИ ....65 стр. 4.2. Пожарогасителна инсталация ...... 65 стр. 4.2.1. Общи сведения ...... 65 стр. 4.2.1. Проверовъчно изчисление на АПГИ ..... 67 стр. 4.2.2. Общи сведения и принцип на работа на АПГИ с въглероден двуокис ...69 стр. 4.3. Проверка за съответствие с нормативните изисквания на противопожарната техника и автоматика ...70 стр. ГЛАВА ПЕТА .. 72 стр. 1. Изводи за несъответствия и пропуски в проектирането и фактическото състояние …72 стр. 2. Организационни и технико-конструктивни мероприятия за отстраняване на несъответствията .....73 стр. ГЛАВА ШЕСТА ..... 75 стр. Оперативен План за гасене на пожар в Панорама “Плевенска Епопея 1877год” гр. Плевен ..75 стр. Използвана литература ......... 83 стр. Съдържание ....84 стр.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 466 посетителя и 4 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.