Търсачка

Банер

Каталог Политология, Политика ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА НАТО И ИЗМЕРЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРИНОС


Дипломна работа, 121 страници малко по-големи от стандартните, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание: Увод 4 Първа Глава НАТО – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 6 1. Възникването на съюза 6 2. Основни задачи, свързани със сигурността 7 Втора Глава ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 11 1. Новата среда за сигурност в Европа 11 1.1 Началото на промените в средата за сигурност 11 1.2 Събитията в края на 80-те години 13 1.3 Ръка за приятелство и сътрудничество 15 1.4 Кризата в Персийския залив 16 2. Създаване на нови институции 18 2.1 Северноатлантическия съвет за сътрудничество (NACC) 18 2.2 Северноатлантическия съвет за сътрудничество (ЕАРC) 19 3. Ролята на обединените въоръжени сили и трансформацията на отбранителната позиция на Съюза 21 4. Инициативата за отбранителните възможности на НАТО 25 5. Ядрените сили на НАТО в новата среда за сигурност 28 5.1 Контрол над ядрените въоръжения 29 5.2 Ролята на останалите ядрени сили на НАТО 30 6. Стратегическата концепция на Съюза 30 7. Нови предизвикателства. Нова стратегическа концепция 36 Трета Глава БЪЛГАРИЯ И НАТО. СЪСТОЯНИЕ И СПОСОБНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС 63 1. Разширяването на НАТО на изток и необходимостта на България от собствена система за национална сигурност 63 2. Ангажименти и отговорности на България 71 3. Хронология на взаимоотношенията между България и НАТО 72 4. България и НАТО днес 82 5. Състояние на Българската армия. Способности 83 5.1 Ресурсна среда на отбраната през 2009 86 5.2 Икономическа ефективност на отбраната 87 5.3 Способности 5.3.1 Сухопътни войски 5.3. 2 Воненновъздушни сили 5.3.3 Военноморски сили 5.3.4 Стратегически транспорт 5.3.5 Технологични, изследователски и развойни проекти 95 95 96 97 99 100 6. Българският принос за международната сигурност и стабилност 102 6.1 Операции и мисии на НАТО 104 6.2 Операции и мисии на ЕС и ООН 106 6.3 Международно сътрудничество 108 Заключение 110 Използвани източници 112 Приложения 115 УВОД Динамичните промени в средата за сигурност в глобален мащаб и свързаните с това интереси на НАТО за привличане на нови държави-членки, разполагащи със стратегическо географско положение, водят до историческо разширение на пакта. Във връзка с изменената среда за сигурност, са налице значителни промени в развитието на отношенията Изток-Запад и международните отношения като цяло. В този смисъл, трябва да се отговори на въпроса къде е мястото на България в тази ситуация и каква е нейната роля? В новата променена обстановка, България се доказа като ценен и надежден партньор в борбата с новите заплахи, като: тероризъм, разпространение на оръжия за масово унищожение, избухване на етнически конфликти и др. Разбира се, в публичното пространство, дебатът за ориентацията на България към НАТО и формулата на нейното присъединяване често е опростяван до чисто военното му измерение или влиянието върху отношенията с Русия. В действителност това е многоаспектен проблем, чиито корени са както в политическата и военната сфера, така и в икономиката, правната система, социалната обстановка, психологическата нагласа на населението и неговия елит. В този смисъл членството в НАТО е голямо предизвикателство за българската политика – вътрешна и външна, и предполага поемане на нови отговорности, но и разкрива нови възможности. Обект на настоящата работа е трансформирането на НАТО след края на Студената война и в началото на 21 век, целящо постигане по-висока степен на сътрудничество и взаимно доверие, което ще е от полза за целия евроатлантически регион, новите заплахи пред Алианса, състоянието и способностите, ресурсната среда и икономическата ефективност на Българската армия след приемането ни за пълноправен член на НАТО и българския принос в този сложен механизъм за произвеждане на сигурност. Друг акцент на настоящата дипломна работа е да представи възникналите промени в средата за сигурност след края на Студената война и ролята на обединените въоръжени сили на страните от Северноатлантическия съюз в тази нова среда, разширяването на НАТО на изток и ангажиментите и отговорностите стоящи пред България като пълноправен член на Алианса. В дипломната работа, се описва настоящото състояние на системата ни за национална сигурност, като се посочват както позитивните промени в нея през последните години, така и проблемите, които й пречат да е на нивото на задачите по обезпечаване на сигурността на страната. Разгледан е приносът на България в осъществяване на износа на сигурност както в, така и извън границите на Алианса. Представена е настоящата стратегическата концепция на НАТО, както и предизвикателствата на 21 век, които ще бъдат засегнати в новата стратегическа концепция на Съюза. От началото на 90-те години съюзниците от НАТО осъществиха големи съкращения на силите си и адаптираха структурата на военното командване на Алианса към новите бъдещи роли и мисии по управление на кризи, умиротворителни и мироопазващи задачи. Тези промени включват процеса на разширяване и преустройството на военните структури на Съюза, свързани с новата им роля по управлението на кризи, мироопазващи и мироподдържащи мисии в евроатлантическата зона; и засилването на ролята на Европа в областта на сигурността. Като част от тези промени, НАТО поддържа практическо партньорство с много страни извън Съюза с цел създаването на по-голяма прозрачност в Европа и евроатлантическата зона, и ограничаване на условията за неразбирателство и недоверие. Несъмнено е, че НАТО гарантира повече сигурност за своите страни-членки – няма държава, която с влизането си в този Съюз да е станала по-несигурна. Напротив, нейната сигурност се е повишила – не само пряко – защото се е сдобила с надеждни партньори, разполагащи с огромен потенциал да я защитят при криза, но и косвено – с факта, че страната е станала част от подобна общност на сигурност и просперитет. Предвид сложността и спецификата на изследването, са прегледани „де визу” над 80 материали от книги и периодични издания, като от тях са включени 20 традиционни източници на информация и 5 интернет ресурси, описани библиографски и по БДС 15935-84 (стандарт за библиографско описание). Дипломната работа съдъжа 114 страници с приложения. Първа Глава НАТО - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 1. Възникването на съюза Изправени пред неотложната необходимост от икономическо възстановяване, през периода между 1945 г. и 1949 г. страните от Западна Европа и техните северноамерикански съюзници следяха със загриженост експанзионистичната политика и методи, прилагани от СССР. След като изпълниха поетите по време на войната задължения за съкращаване и демобилизиране на въоръжените си сили, правителствата на западните страни изпитваха растящо безпокойство, тъй като бе ясно, че съветското ръководство възнамерява да запази непокътната собствената си военна мощ. Нещо повече, прогласените от Комунистическата партия на Съветския съюз идеологически цели недвусмислено сочеха, че само с призиви за зачитане на Устава на ООН и на постигнатите в края на войната международни договорености няма да могат да бъдат гарантирани националният суверенитет и независимостта на демократичните държави, изправени през заплахата от външна агресия или вътрешна диверсия. Тези опасения се подсилваха от налагането на недемократични форми на управление и от потискането на всякаква реална опозиция и на основните човешки и граждански права и свободи в много страни от Централна и Източна Европа, както и на други места по света. Критичната точка бе достигната в резултат на поредица от драматични политически събития в периода между 1947 г. и 1949 г. Сред тях бяха отправянето на преки заплахи за суверенитета на Норвегия, Гърция, Турция и други западноевропейски страни, превратът в Чехословакия през юни 1948 г. и наложената през април същата година незаконна блокада на Берлин. Подписването на Брюкселския договор през март 1948 г. отбеляза решимостта на пет западноевропейски страни – Белгия, Великобритания, Люксембург, Франция и Холандия – да създадат обща система за отбрана и да укрепят отношенията помежду си, за да могат да се противопоставят на идеологически, политически и военни заплахи срещу сигурността им. Последваха преговори със САЩ и Канада за създаване на единен Северноатлантически съюз, основаващ се на гаранции за сигурност и взаимни задължения между Европа и Северна Америка. Подписалите Брюкселския договор държави канят Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Португалия да се присъединят към този процес. Преговорите доведоха до подписването на Вашингтонския договор през април 1949 г. и до установяването на обща система за сигурност, основаваща се на партньорство между 12-те страни. През 1952 г. към договора се присъединяват Гърция и Турция. Федерална република Германия се присъедини към Съюза през 1955 г., а през 1982 г. Испания също стана член на НАТО. Чешката република, Унгария и Полша се присъединиха към НАТО в 1999 г., последваха ги България, Румъния, Литва, Латвия, Естония, Словения и Словакия през 2004 г .Последните новоприсъединили се страни – членки на Алианса са Албания и Хърватия през април 2009 г. Северноатлантическият съюз е създаден на основата на договор между страните-членки, който всяка от тях е подписала в резултат на своя свободен избор, направен след обществен дебат и в съответствие с предвидените парламентарни процедури. Договорът зачита индивидуалните права и международните задължения на своите членове в съответствие с Устава на ООН. Чрез него всяка страна-членка се задължава да участва в споделянето на рисковете и отговорностите, а също и на преимуществата, произтичащи от колективната сигурност, както и да не влиза в никакви други международни споразумения, противоречащи на договора. През по-голямата част от историята си Съюзът е съсредоточил своите усилия върху осигуряването на непосредствена отбрана и сигурност на страните-членки. Днес тази задача продължава да бъде централна за НАТО, но в проблематиката, съставляваща предмет на непосредствено внимание, настъпиха радикални промени. ----------------------------- Заключение Дипломната работа представя трансформирането на НАТО след края на Студената война и в началото на 21 век, новите моменти в развитието на Алианса, състоянието и способностите, ресурсната среда и икономическата ефективност на НАТО. Проследено е състоянието и модернизацията на Българската армия след приемането й за пълноправен член на НАТО , както и българския принос в този сложен механизъм за произвеждане на сигурност. Настоящата работа акцентира върху възникналите промени в средата за сигурност след края на Студената война и ролята на обединените въоръжени сили на страните от Северноатлантическия съюз в тази нова среда, разширяването на НАТО на изток и ангажиментите и отговорностите стоящи пред България като пълноправен член на Алианса. В дипломната работа, се описва настоящото състояние на системата ни за национална сигурност, като се посочват както позитивните промени в нея през последните години, така и проблемите, които й пречат да е на нивото на задачите по обезпечаване на сигурността на страната. Разгледан е приносът на България в осъществяване на износа на сигурност както в, така и извън границите на Алианса. Представена е настоящата стратегическата концепция на НАТО, както и предизвикателствата на 21 век, които ще бъдат засегнати в новата стратегическа концепция на Съюза. НАТО е сигурен източник на надежда, защото от самото си създаване, общата програмa на държавите - учредителки е с положителна насоченост, а именно: за засилване на международната сигурност, защита на свободата и насърчаване на върховенството на закона.Тези цели не зависят от определен противник. Те са трайни и ще оцелеят толкова дълго, колкото НАТО има куража да ги защитава чрез единството на членовете си, храбростта на своите граждани, и чрез свободното изразяване на колективната си воля. Днес НАТО не е само съюз за колективна отбрана, а общност на споделените ценности на демокрацията, зачитането на човешките права и върховенството на закона, която предоставя жизненоважното трансатлантическо измерение на усилията за справяне със съвременните предизвикателства пред сигурността. Алиансът не само надживя края на Студената война, но и се наложи като най-ефективната съвременна организация в сферата на сигурността, чийто членски състав и кръг от партньори постоянно се разширяват. Използвани източници [1]. Баева, Искра. Засиленият диалог [на България] с НАТО - исторически и политически аспекти / Искра Баева. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, ХХV, 1996, N 6, с. 15-19 [2]. Бух, Хайнрих. Перспективи на регионалната сигурност [в Европа] - НАТО, Европейският съюз, Западноевропейският съюз / Хайнрих Бух ; [Прев. от англ. Димитър Минчев]. // В о е н. ж у р н а л, LIX, 1996, N 2, с. 61-66 [3]. Вербрюген, Лео. Оценка на рисковете и управление на кризите [в дейността на НАТО] / Лео Вербрюген ; [Прев. от англ.]. // В о е н. ж у р н а л, LVII, 1994, N 5, с. 142-149 [4]. Дончев, Евгений. Източните маневри за НАТО / Евгений Дончев. // С е г а, II, 1997, N 26, с. 44-46 [5]. Желев, Желю Митев. България и НАТО : Слово на президента пред Атлантическия клуб, апр. 1995 г. / Желю Желев. // Икономика, 1999, N 2, с. 2-4. [6]. Загорский, Андрей. Състояние и перспективи на отношенията на Русия с Европейския съюз и НАТО / Андрей Загорский ; Прев. [от рус.] Красимира Стоянова . // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, XXV, 1996, N 3, с. 25-32. [7]. Иванов, Димитри. НАТО и патката / Димитри Иванов. // С е г а, II, 1997, N 27, с. 40-45. [8]. Инджев, Иво. НАТО разцепи БСП на три лагера / Иво Инджев. // С е г а, 1996, N 5 , с. 20-21. [9]. Как бе превзет Изтокът [от НАТО] / [Прев. от англ.]. // С е г а, II, 1997, N 27, с. 46-47. [10]. Кондаков, Тодор. Разширяването на НАТО и новата система за сигурност в Европа / Тодор Кондаков. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, ХХV, 1996, N 6, с. 24-27. [11]. Основополагащ акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност между НАТО и Руската федерация. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, ХХVI, 1997, N 3, с. 67-78. [12]. Пантев, Пламен. България в НАТО: проблемите на националния интерес / Пламен Пантев. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, ХХVI, 1997, N 2, с. 11-20. [13]. Рангелов, Александър. Евентуални последици от разширението на НАТО на изток / Александър Рангелов. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, ХХV, 1996, N 6, с. 29-38. [14]. Рангелов, Александър. НАТО, Русия, балканските дилеми и българската външна политика / Александър Рангелов. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, ХХVI, 1997, N 2, с. 21-32. [15]. Солана, Хавиер. Новата роля на НАТО в европейската сигурност / Хавиер Солана ; [Прев. от англ.]. // М е ж д у н а р. о т н о ш е н и я, XXV, 1996, N 3, с. 9-11. [16]. Слатински, Николай. Външната политика на България - баланс между НАТО и Русия / Николай Слатински. // Международни отношения, 1996, N 4, с. 79-92. [17]. Слатински, Николай. Тероризмът обрече Русия и НАТО на дружба по неволя / Николай Слатински. // Пари плюс, I, N 48, 22 дек. 2001, с. 20. [18]. Стрезов, Александър. Долу НАТО! Да живее НАТО! / Александър Стрезов. // Е в р о п а 2001, IV, 1997, N 3, с. 14-16. [19]. Тасев, Сергей. Дискусията за бъдещето на НАТО / Сергей Тасев. // В о е н. ж у р н а л, LVII, 1994, N 4, с. 37-43. [20]. Христов, Мартин. СС-23 и НАТО: едно сложно уравнение / Мартин Христов. // С е г а, II, 1997, N 29, с. 12-13. [21]. http://www.mfa.government.bg/-[Официален интернет сайт на Министерство на вътрешните работи на Република България], посетен на 22.05.2010 в 19.43 ч. [22]. http://www.bulgaria-nato.org/-[Интернет сайт с публикации за двустранните отношения България - НАТО], посетен на 28.05.2010 г. в 11.25 ч. [23]. http://www.vn.government.bg/world/stranici/svetat/nato.htm-[Официален интернет сайт на Областна администрация Варна с приложения и доклади за НАТО], посетен на 11.06.2010 г. в 15.26 ч. [24]. http://www.nato.int/docu/other/bg/bulgarian.htm -[Официална страница на НАТО, съдържаща пълнотекстови ресурси на книги и периодични издания, доклади и документи на Алианса], посетен на 08.06.2010 г. в 17.51 ч.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 4074 посетителя и 54 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.