Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект


Дипломна работа, 89 стандартни страници, съдържа таблици, формули, схеми, снимки, графични елементи, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

I. АНОТАЦИЯ В настоящия дипломен проект е реализирана подробна разработка и анализ на автоматична система против загазоване на газифициран битов обект в следната последователност: Във втора точка е направен кратък обзор на развитието на битовото газифициране в международен аспект и в България, ефективността на природния газ и ролята, която оказва като източник на енергия за икономическото развитие на страната ни. Описани са физико-химичните свойства на природния газ. Изложени са примери за аварии причинени при употреба на природен газ и последствията от тях. В трета точка е направен цялостен анализ и проучване на проблема свързан с темата на дипломната работа. Подробно са разработени следните въпроса: Нормативни документи касаещи проблема – посочени са всички нормативни документи и стандарти съществуващи в България, описани са основните елементи на сградната газова инсталация и принципните изисквания предявявани към нея. Проучени са международните изисквания засягащи проблема и са описани някои по важни от тях като по особено внимание е обърнато на съществуващите европейски стандарти и нормативи. Технически средства за изграждане на защитата – подробно и целенасочено е направен анализ на принципна автоматична система за защита и са описани и разработени техническите елементи за изграждане на системата. Съществуващи автоматични системи за газова защита – изложено е описание и технически характеристики на едни от най-съвременните автоматични системи против загазоване произвеждани от водещи фирми. В четвърта точка е разработен идеен проект, в който са включени няколко варианта на проекта и обоснован избор на вариант. В пета точка е направена съществената и цялостната разработка на автоматичната система против загазоване. Разработена е блок-схема на системата, обърнато е внимание на избора на елементи и критериите определящи избора. Изложена е подробна разработка на отделните блокове на системата. Направена е детайлна електрическа схема на защитата. Описана е методика за изпитване и проверка на системата. Във шест и седма точка на дипломния проект са отбелязани предимствата и недостатъците на създадената защита и са направени основни изводи и заключения. II. УВОД Националния енергиен комплекс има значителна роля в развитието на икономиката на страната.Той представлява единна система , в състава на която влизат взаимосвързани подсистеми, разнородни по състав и със специфични особености на функциониране. Главната задача на горивно енергийния комплекс е осигуряване на потребностите на страната с гориво и енергия, което предопределя неговата тясна връзка с темповете и структурата на развитие на страната. Един от най-ефективните енергоносители в горивно енергийния баланс сега и в бъдеще е природния газ. Развитието на световната икономика се характеризира с непрекъснато увеличаване на ръста на производството и потребление на енергия . През последните двадесет и пет години природния газ започна да играе значителна роля в икономиката на отделните страни като важен енергиен източник и ценна химична суровина.Големите му предимства – лесно регулиране на горивния процес, цялостно изгаряне, липса на отпадъци и загуби, предизвикаха бързото нарастване на потреблението и добива на природен газ. Сега природния газ e трети по значение източник на енергия. За отбелязване е , че потреблението на природен газ е в пряка връзка с климатичните и атмосферните условия, за което свидетелства факта, че значителна част от световните запаси се използват за покриване на потребностите за отопление.Следствие на тази тенденция е и изискването за увеличаването на обема на газохранилищата, чието предназначение да регулират неравномерностите на газо-потреблението. В развитите страни на Северна Америка главния консуматор на природен газ е комунално-битовия сектор , където се използват около 50 от общото газо-потребление.В източноевропейските страни , в това число и Русия газът се употребява предимно като технологично и енергийно гориво и като суровина, но през последните години се наблюдава много бързото му навлизане в комунално-битовия сектор. Поради по-ограничените си качества природния газ не се използва като суровина в такива големи мащаби като нефта.Неговото приложение обаче в промишлено развитите страни особено силно се стимулира за осъществяване на различни мероприятия по очистване на околната среда.В това отношение употребата на природния газ , при изгарянето на които се образуват по малко вредни вещества в сравнение с другите изкопаеми горива , допринася за съществено намаляване на замърсяването на въздуха. Разработването на екологически “чисти” технологии въз основа на използване на газ , получен като вторичен ресурс при процеси , които преобразуват други видове изкопаеми горива , би спомогнало не само за намаляване изхвърлянето на замърсителите , но и за създаване на нови възможности за разширяване добива на природен газ. През последните десет години потреблението на природен газ се увеличи във всички страни на света. Търсенето на природен газ нарасна в страните на Северна Америка с 5% , в Западна Европа с 20%, в Япония е 45% и в развиващите се страни със 10%. Добивът на природен газ също се увеличи с около 6,5% в всички страни. В близките години се предвижда търсенето на природен газ да расте, но по-нататък неговия дял в общото потребление на енергоносители в страните на Западна Европа , Северна Америка и Япония вероятно ще се стабилизира. Много от развиващите се страни на Латинска Америка , Азия и Африка включват проектите за разработка на местонаходищата на природен газ в своите програми за социално-икономическо развитие. Достигнатото ниво на потребление на природния газ в сравнение с наличните запаси явно свидетелства за това , че природния газ потенциално заема важно място в перспективните енергийни баланси на редици страни. През последните петнадесет години откритите световни запаси на природен газ нараснаха два пъти , добивът се увеличи с 40% , а потреблението с – 45%. В общия баланс на първични енергийни източници в света делът на природния газ за деветдесетте години е 20% . Нефтът и въглищата заемат съответно 37,8% и 30,7% . Открити световни запаси на природен газ , млрд.м3 Район Запаси (в края на деветдесетте години) Дял в общия обем , % Северна Америка 7970 7,7 Западна Европа 5554 5,4 Източна Европа 41748 40,3 Латинска Америка 6589 6,4 Близкия изток 26203 25,3 Африка 7109 6,9 Азия 8399 8,0 Общо за света 103564 100 Източник: Natural Gas in the World , Cedillas. В резултат на усилията на специалистите по нефта и газа и геологопроучвателите в Северна България бяха проверени значителен брой нефтени газови структури и бяха открити три нефтени , две газокондензатни и едно газо-нефтено находище с промишлено значение, а именно: Тюленовско нефтено находище с газова шапка; Долнодъбнишко нефтено находище ; Чиренско газокондензатно находище ; Горнодъбнишко нефтено находище ; Деветашко газокондензатно находище ; Долнолуковитско газонефтено находище ; На основата на тези находища беше създадена нашата нефтогазова промишленост. Главния консуматор на природен газ у нас е химическата промишленост , където той се използва като суровина за производство на ценни химични продукти : амоняк , серовъглерод , амониев бисулфит , меламин и метенол .При производството на сярна и фосфорна киселина , винилхлорид и поливинилхлорид и други той се употребява като технологично гориво. За същата цел се използва в черната и цветната металургия , в стъкларската промишленост и в предприятията за строителни материали. В енергетиката природния газ се прилага като енергийно гориво в топлофикационни централи главно за производство на топлоенергия в големи гъсто населени градове , което значително допринася за очистване на въздушния басейн. По-съществена е консумацията на природен газ като енергийно гориво в промишлените ТЕЦ , предназначението на които е да снабдяват с технологична пара и електроенергия големи промишлени комплекси. Сумарния енергиен к.п.д.(коефициент за използване на енергийните ресурси от електронагревателните уреди) , като се има използването на газа в електроцентралите за производство на електроенергия , е значително по-нисък от този на газовите нагревателни уреди. Сумарния к.п.д. на електрическия котлон е около 25% , а на газовата печка е около 55% . Следователно всеки 2м3 природен газ , употребяван за производството на електроенергия за битовете уреди , могат да бъдат заменени с 1м3 за директно използване.Поради тази причина у нас се наблюдава тенденция за развитие на предоставянето на природен газ за директно потребление на населението. Природния газ се подава до потребителите най-напред по магистралния газопровод , а след това по промишлените газови мрежи. Магистралния газопровод завършва с газораспределителни станции (ГРС) пред градовете и другите населени места или големи промишлени комбинати. След ГРС са прокарани градски газопроводи , представляващи газоснабдителни мрежи. Тези газопроводи заедно със съоръженията и газо-използващите инсталации образуват газово стопанство на промишлените предприятия и ТЕЦ –потребителите на природен газ. Газовото стопанство е сложна инженерна система и нейната нормална работа е възможна само при квалифицирано обслужване. Във връзка с това се създават специални експлоатационни служби , чиято задача основна задача е осигуряване на непрекъснато и безопасно подаване на газ на потребителите. Газопроводната мрежа на град , населен пункт или промишлен обект представлява система от тръбопроводи и съоръжения , предназначени за транспортиране и разпределение на газа.Основни съоръжения на газовите мрежи са газовите регулиращи пунктове (ГРП), които понижават налягането на газа и го подържат на зададено ниво. Газопроводните мрежи се делят на вътрешни и външни. Всички газопроводи , които влизат в състава на външната газопроводна мрежа на град или район , условно се подразделят на транзитни , разпределителни и отклонения. Транзитните газопроводи транспортират газ от един район на град към друг ,а разпределителните осъществяват подаването на газа непосредствено към потребителите. По отклонения или изводи газът от външните газопроводи постъпва във вътрешните газопроводи на ТЕЦ или промишлени предприятия. В зависимост от максималното работно налягане газопроводите се делят на следните категории:  с ниско налягане - не повече от 0,005 МРа;  със средно налягане – до 0,3 МРа;  с високо налягане – от 0,3 до 0,6 МРа;  с много високо налягане – от 0,6 до 1,2 МРа; Газопроводите с ниско налягане служат за газоснабдяване на жилищни домове, обществени сгради , комунално-битови предприятия и промишлени предприятия с малък разход на газ (50 – 150м3/h). Газопроводите със средно и високо налягане (до 0,6 МРа) чрез газорегулиращи пунктове (ГРП) захранват разпределителните газопроводи с ниско налягане, промишлените и големите комунални предприятия. Газ с налягане , по-високо от 0,6 МРа , се използва в газопроводи към големи промишлени предприятия , чиито технологични процеси изискват използване на газ с високо налягане , т.е. до 1,2 МРа. Газовите регулиращи пунктове са важен елемент от газопроводните мрежи. Основното им предназначение е да понижават налягането и да го подържат постоянно независимо от времето и разхода на газ. ----------------------------- VII. Изводи и заключения Енергийната консумация на населението се влияе силно от климатичните особености на отделните страни, от жизнения стандарт и от личните навици. В Германия и в Унгария разходите на енергия в домакинствата съставляват съществена част от общото енергопотребление. Обезпечаването и предоставянето на енергия за домакинствата е значима социално-политическа задача, но същевременно и проблем с голямо икономическо отражение. За битовите потребители, за в бъдеще като енергоносители се очертават само висококачествените, облагородени такива: електроенергия, битови течни отоплителни горива и природен газ, а за районите с голяма концентрация на консуматори – и дистанционното топлоснабдяване. Значението на електроенергията за битовите консуматори нараства непрекъснато. Въглеводородите, и по специално природния газ запазват важното си място при задоволяване на топлинното енергопотрпление – затова трябва да му се отдаде необходимото внимание. В повечето развити страни, държавната енергийна политика подържа по-нататъшно изграждане на жилищното (битово) газоснабдяване. Бързото разгръщане в тази област, обаче, е възпрепятствано от множество проблеми. Един от основните проблеми е осигуряването на сигурност и защита на населението и недопускането на възникване на аварийни ситуации. В този смисъл разработването на защити в тази област ще играят важна роля в запазването на човешкия живот и имуществото, допринасяйки за създаването на едно по-високо ниво на сигурност и комфорт. VIII. Използвана литература 1. Смирнов В. Автоматика и пожарна безопасност на технологичните процеси” М 1974г. 2. Навацки А. “Производственая и пожарная автоматика” част I и II ВПТШ, М 1985г. 3. Наредба №2 за ПСТН-1994г. 4. Наредба №21 за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации. ДВ, бр. 27 и 28, 1978г. 5. Наредба №3 за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ. ДВ, бр.24 от 1985 г. 6. Реферативный журнал. Пожарная охрана, 1989г. 7. Cullis C.F. and Firth J.G. “ Detection and Measurement of Hazardous Gases” 8. Шишков Атанас И., Електроника, София, “Техника”, 1984 год. 9. Дановски П.П., Димчев М.И., Съобщителна автоматика и телемеханика , София, “Техника”, 1979 год. 10. Security Sense, Vol.1, 1997 год. СЪДЪРЖАНИЕ I. АНОТАЦИЯ 1 II. УВОД 3 III. ПРОУЧВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 14 3.1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ КАСАЕЩИ ПРОБЛЕМА 14 a/ Нормативни изисквания и стандарти съществуващи в България 14 б/ Международни изисквания и стандарти 29 3.2. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАИТАТА 39 3.3. СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОВА ЗАЩИТА 49 IV. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ 55 4.1. ВАРИАНТИ НА ПРОЕКТА 55 4.2. ИЗБОР НА ВАРИАНТ 60 V. РАЗРАБОТКА НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАГАЗОВАНЕ НА ГАЗИФИЦИРАН БИТОВ ОБЕКТ 61 5.1. БЛОК-СХЕМА 61 5.2. ИЗБОР НА ЕЛЕМЕНТИ 62 5.3. РАЗРАБОТКА НА ОТДЕЛНИТЕ БЛОКОВЕ 67 VI. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА СЪЗДАДЕНАТА ЗАЩИТА 86 VII. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 87 IX. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 88

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 575 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.