Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Mалка дипломна работа, 35 стандартни страници, съдържа 1 диаграма, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Съдържание Увод: Глава първа Използване на мултимедията в обучението по физика – седми клас 1.1 Мултимедия –история, определение, характеристики 1.2 Приложение на мултимедията в обучението , характеристика и перспективи 1.3 Интегриране на мултимедията в часовете по физика – обоснована необходимост 1.4 Обща характеристика на възможностите на мултимедииния продукт, компютърната презентация в обучението Глава втора Методически основания за интегриране на мултимедията и POWER POINT в обучението по „Физика” – 7 клас 2.1 Характерни особености и стратегия на обучението 2.2 Личностно и интелектуално радвитие на ученика от 7 клас, като субект на обучението 2.3 Специфика на обучението по физика – целеви, съдържателни и организационни акценти 2.4 Методически варианти за интегриране на мултимедията и в частност компютърните презентации в обучението Резюме: Използвана литература Увод Подрастващите днес имат повишен афинитет към новите технологии и това трябва да се използва като изключително приоритетен начин за мотивиране за учене и провокиране на интерес към обучението по всички учебни предмети. Факт е, че демотивацията вече се е превърнала в съществен проблем на образованието и в причина за нарастващия спад на ефективността му. Преподавателите все по-усилено търсят техники за преодоляване на тези тенденции. Традиционните методи на обучение не всякога съдействат за осъществяването на достатъчно ефективен образователен процес. Децата днес са различни. Навлизането на технологиите във всички сфери на обществения живот неизменно изисква и учителите да променят своите стратегии и техники, да бъдат новатори, да генерират идеи, да реализират качествено ново интерактивно обучение, ориентирано не само към запаметяване на факти и събития, а към изграждане на техники за ефективно учене. Началната компютърна грамотност, придобита в часовете по информационни технологии, може да се превърне в предпоставка за мотивацията на личността за усвояване на знания и умения не само в училище, но и в бъдещия съзнателен живот. Технологиите трябва да се използват като средство за организация, за комуникация, както и за решаване на проблеми по всички предмети от общозадължителната подготовка. Това е важна промяна в подхода и акцент в съвременните педагогически изследвания. Трябва да се обърне внимание и на факта, че през последните години интересът към пълноценното интегриране на ромските ученици в учебния процес нараства все повече, което налага търсене на начини тази интеграция да се осъществи по естествен и нетравмиращ начин. Новите технологии са неизменна част от обществения живот и по този начин стават необходими в съвременното обучение. Необходимо е притежаване на знания и умения за използване на компютри в педагогическата практика за решаване на проблеми, свързани с преподаването и ученето, за да се създаде подходяща учебна среда в съответствие със съвременните тенденции в образованието в световен мащаб. Чрез приложението на новите технологии в обучението ученето се реализира чрез опит, акцентира се върху възможностите за овладяване на общи способи за умствена дейност и творческа изява. От учещите се очаква: • да повишат мотивацията си за учене; • да имат широки хоризонти за развитие на творчески ум чрез прилагане на широк спектър от знания и перспективи; • да развиват навици за учене през целия живот. Учениците трябва да бъдат подготвени да използват компютри и други технологии гъвкаво, творчески и с ясна цел; да могат да осмислят това, което ще извършат като поставена задача; да определят как да използват компютъра като част от процеса на осъществяването на тази задача. Индивидуалните компютърни умения придобиват нов смисъл, когато те са интегрирани в рамките на този тип информация за разрешаване на проблемен процес. Цел на преподавателите по ИТ трябва да бъде изработването на истинска култура на използване на информационните технологии, за да могат да се превърнат тези умения във важна част от съвременния обучителен процес. Във века на информационните технологии и комуникации в учебния процес е необходимо да се използват такива форми и методи на работа, които развиват личността и едновременно са интересни за учениците. Представеното тук педагогическо изследване се основава на схващането, че интегрирането на мултимедията в обучението по предметите от задължителната подготовка води до повишаване на мотивацията и ефективността на образователния процес. Цел на изследването е да се въведе и апробира мултимедията в обучението по предмета „Физика и астрономия” в 7 клас – Тематичен дял „От атома до космоса”и да се изследва влиянието му за повишаване на мотивацията за учене и ефективността на образователния процес За реализиране на целта следва решаването на следните основни задачи: 1. Да се анализират възможностите на приложение на мултимедията, в частност Power Point и обучителни филми в обучението в прогимназиален етап на образователната степен. 2. Да се проучат тенденциите и практиките за тяхното успешно интегриране в урочната дейност, предвид протичащите интеграционни процеси в образованието като цяло. 3. Да се предложат методически варианти за интегрирането на мултимедийните презентации в обучението по „физика и астрономия” в 7 клас предвид неговата целева, съдържателна и организационна специфика. Глава първа Използване на мултимедията в обучението по физика – седми клас 1.1 Мултимедия – история, определение, характеристики Развитието на мултимедията е свързано с усъвършенстването на ком-пютъра. Заедно с това се появяват нови направления, които могат да се обединят под наименованието компютърно изкуство. Понятието се из-ползва първоначално по някои видео-арт форуми в света, които започват с представянето на видеоарт и експерименталното видео. През втората половина от миналия век се основават и самостоятелни направления - компютърна графика, анимация, компютърна музика и пр. Започват да се показват новостите на синтеза между изкуството и компютъра. У нас по това време започва да се налага електронната музика. Компютърната графика и анимация поставя началото си през 1989година. Мултимедията е термин, който се използва твърде често напоследък. Мултимедиа (multi – много, media – начини, средства) Вложеният в него смисъл е: съчетаване на повече от една медии, един вид многомерна среда за представяне на информационни обекти. Добавянето на звук или на хипервръзка към информационния продукт понякога е достатъчно за да бъде той класифициран като мултимедиен. Мултимедията представлява своебразна информационна технология, която обединява две или повече от следните основни приложения: • текстова информация, • графика (неподвижни илюстрации), • хипервръзка и интерактивност (възможност за определяне хода на действието от страна на потребителя), • аудио ( звук,говор, музика, шум ) • анимация, цифрово видео (подвижни картини). В най- общ план Мултимедията може да се дефинира като интеграцията на множество медии (аудио, видео, графика, текст, анимация и т.н.) в една единна симбиоза, което води до повече ползи за крайния потребител, отколкото всеки един от медийните елементи могат да осигурят индивидуално. Освен носителите на мултимедийна информация, важен елемент от използването на мултимедията в образованието е мултимедийният компютър. В една мултимедийна компютърна система са интегрирани последователно следните основни компоненти: видео (или web -камера), видеорекордер, тонколонки, LCD -панел, скенер, микрофон, DVD записващо устройство и още много други. Едни от най-разпространените дидактически ресурси това са мултимедийните продукти. ------------------------------- Резюме От посоченото могат да се направят няколко извода: • Съвременните софтуерни и хардуерни възможности на компютрите създават условия за изготвяне на мултимедийни презентации на високо технологично ниво, имайки предвид характерните особености на мултимедията като образователна технология; • Приложението на мултимедийните презентации в обучението по физика и по-конкретно чрез уроците за нови знания е удачно; • От методическа гледна точка, мултимедията може да намери място във всеки структурен компонент на урока за нови знания и уроците за обобщение и затвърдяване; • Вземането на адекватни творчески решения от страна на учителя по физика, свързани с приложението на мултимедийни презентации и обучителни филми в уроците, доказва важната му професионална роля; • Мултимедийното представяне на учебния материал ще даде отлични възможности за качествено преподаване на предмета Физика и астрономия в ОУ, отговарящо на съвременните изисквания на информационното общество. Използвана литература 1. Андреев, М. Процеса на обучението. Дидактика УИ „Св. Климент Охридски” С. 1996г. 2. Димитрова, В. Електронно обучение по физика .Дидактика на обучението по физика 3. Кюлджиева М., Дидактика на физиката в средното училище,Унив. Изд.Епископ Константин Преславски,Шумен,1997. 4. Мултимедийни системи : Същност, пазарни тенденции, приложиние / Стоянка П. Стоянова 5. Приложение на мултимедийни презентации в уроци за нови знания. ст. ас. Георги Коцев СУ “Св. Климент Охридски” 6. Интерактивни методи на обучение. Иван П. Иванов 7. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров 8. http://www.pomagalo.com 9. Книга за учителя „ Физика и астрономия” – 7 клас Издателство Анубис

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.