Търсачка

Банер

Каталог Право ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Дипломна работа по право, 34 страници малко по-големи от стандартните, съдържа графични елементи, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание Увод……5-6 Субекти на гражданското право и законодателство ………….6-15 Обща характеристика на субектите на гражданското право. Същност на гражданското право Видове гражданско правни субекти Физически лица…….6 -15 Гражданска правоспособност Гражданска дееспособност Деликтоспособност на физическите лица Настойничество, попечителство и патронаж спрямо физическите лица Местожителство на ФЛ Обявяване на физическото лице за отсъстващо или умряло Актове за гражданско състояние Видове актове Правна индивидуализация Юридически лица ……16-28 Цели за създаване на юридическото лице Признаци на ЮЛ Видове ЮЛ Според вида на учредителният акт Според целите Според правното положение на участниците Според отговорността Според броя на учредителите Според момента на придобиване на правоспособността Според националността на учредителите Правосубектност Видове правоспособност Съдържание на правоспособност Средства за индивидуализиране на ЮЛ Система за образуване, реорганизиране и прекратяване на ЮЛ Образуване на ЮЛ Реорганизиране на ЮЛ Прекратяване на ЮЛ Гаранции за правата на кредиторите ЮЛ с нестопанска цел Сдружения Фондации Държавата – специален вид ЮЛ и субект на гражданското право и законодателство …28 Гражданско представителство 28-33 Заключение …33 Използвана литература ……34 Списък на съкращения ЗЛС - Закон за лицата и семейството ФЛ - Физически лица ЮЛ - Юридически лица РБ - Република България ЗЗД – Закон за задълженията и договорите I. Увод 1. Субекти на гражданското право и законодателство. Обща характеристика на субектите на правото Основна грижа на правото винаги е бил човекът. Поради тази причина той активно присъства в правното пространство като субект на правото. I.1 Същност на гражданското право Субекти на гражданското право са лицата, които са признати от нормите на това право за носители /титуляри/ на субективни граждански права и задължения, или които са страни в гражданските правоотношения. За да бъде едно лице субект на граждански права и задължения, то трябва да притежава правно качество, наречено „правосубектност”. Правосубектността е призната от закона и представлява възможността на едно лице да бъде носител на граждански права и задължения. Тя възниква по силата на закона, тъй като той определя кои лица могат да бъдат гражданскоправни субекти. Правосубектността на лицата е предпоставка , за да могат те да участват в гражданските отношения, т.е. да могат да бъдат носители на граждански права и задължения. Ако едно лице няма правосубектност, то не може да поема граждански права и задължения и не би могло да бъде носител /титуляр/ на такива права и задължения. Правосубектността е исторически обусловено правно качество. Съвременното модерно гражданско право признава всички живи човешки същества за субекти на гражданското право. Правосубектността е комплексно правно качество, състоящо се от две части: - Правоспособност - Дееспособност 2. Видове гражданскоправни субекти В българското законодателство /Конституцията, Закона за лицата и семейството, Закона за собствеността, Търговския закон, Закона за кооперациите/ са уредени три вида гражданскоправни субекти /три вида субекти на правото/: 1. Физически лица /граждани/; 2. Юридически лица /организации на гражданите/; 3. Българската държава. Елементи на гажданската правосубектност Гражданската правосубектност включва два основни елемента: правоспособност и дееспособност; • Гражданска правоспособност – това е принципната способност на субектите да имат субективни права и да носят правни задължения. Тя е обща предпоставка за възникване на субективните права, които се проявяват само при определени юридически факти; • Гражданска дееспособност – това е способността на субекта чрез действията си да създава/изменя, прекратява/ граждански права и граждански задължения и да ги изпълнява; • Деликтоспособност – това е годността на физическото лице да носи отговорност за правните си действия, което предполага наличието на определена степен на физическа и психическа зрялост, аналогични с изискванията при дееспособността. II. Физически лица Гражданска правосубектност на физическите лица: Физически лица са всички живи човешки същества, в конституцията на РБ те се наричат „граждани”. Според чл.1 от Закона за лицата и семейството /ЗЛС/ в Република България всяко живородено лице се счита за субект на гажданското право, което придобива правно качество, наречено „правоспособност”. С навършване на 18 години лицето придобива правно качество, наречено „дееспособност”. 1. Гражданска правоспособност се придобива от човека автоматично в момента на неговото раждане и трае до края на живота му.Следователно, всяко живородено дете се счита по посилата на чл. 1 от Закона за лицата и семейството за правоспособно и поради това то може да получава по дарение или по наследство субективни граждански права и задължения. От тук следва, че заченатото преди смъртта на баща си дете се счита за родено и поради това то може да наследи баща си . Това е една правна конструкция, при която едно нещо, което не е станало, по силата на закона се счита за станало. Със смъртта на лицето и невъзможността да съществуват граждански права и задължения, те автоматично преминават върху неговите наследници. Към физическата смърт се отнася и обявяването на смъртта на безизвестно изчезналото лице- това касае лице, изчезнало без известие повече от пет години. Това обявяване става от съда по искане на прокурора или на всяко заинтересовано лице. Правната последица от това действие , е че се прекратява бракът, ако е съществувал такъв, и се открива процедура за приемане или отказ от наследство. От правна гледна точка правния субект престава да съществува, но не и всички негови права и задължения. Гражданската правоспособносто на физическите лица съдържа: • Право да притежават имущество с право на собственост; да го завещават и да го наследяват • Право да се занимават с търговска и друга незабранена от закона дейност; • Да създават юридически лица; • Да сключват всички допустими правни сделки, да участват в задълженията /облигации/ и да носят самостоятелно имуществена отговорност /т.н. деликтоспособност/; • Да избират местожителство; • Да притежават авторски права върху произведения на науката, литературата и изкуството • Да притежават други имуществени и лични неимуществени права; Ограничаване на правоспособността на лицата е възможно само в определени от закона случаи /напр.лишаване на лицето от правото да се занимава с определена професионална дейност като санкция за извършено от него престъпление/. Пълният или частичен отказ на лицето от правоспособност няма юридически последици, с изключение на случаите, които са предвидени в закона; -------------------------------- VI. Заключение В заключение може да се каже, че както физическите, така и юридическите лица притежават правното качество правоспособност и дееспособност. Разликата е в това, че гражданската правоспособност и дееспособност при юридическото лице възниква в момента на неговото създаване. Гражданскоправното положение на ФЛ, характеризиращо се с данни относно име, месец , година и дата на раждане, гражданство , местожителство, пол съответстват в известна степен при индивидуализацията на ЮЛ,включваща наименование на фирмата, седалище, предмет на дейност, регистрационен номер, националност. Българската държава е субект на гражданското право, но тя не е ЮЛ, е политическа организация на българското гражданско общество. И като такава тя е субект на международното публично право и на вътрешното публично право. Използвана литература Джеров, Александър – Гражданско право обща част, ИК „Труд и право” 2012 год. Големинов, Чудомир – Основи на правото, И Тилия-София 1996 Драганска, Златомира и Паунов, Христо - Основи на правото, „Архимед” 2009 Милкова, Димитрина - Общо учение за правото Митков, В. и Рачев Р.-Основи на правото, Варна, 1994 г. Мукова, Людмила - Записки по основи на частното право, София – 2007; Мукова, Людмила - Лекционни материали Павлова, Мария – Гражданско право – обща част, Софи-Р 2002 год. Петров, Георги - Основи на правото, „Архимед” 2009 Рачев, Филип – Гражданско право, Университетско издателство -Стопанство Стоянов, Веселин - Основи на правото, София-1996; Таджер, Витали – Гражданско право РБ 2001 год.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1558 посетителя и 99 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.