Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Мениджмънт Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на “Овергаз Инк” АД


Дипломна работа, 100 стандартни страници, съдържа бележки под линия, схеми, таблици, диаграми, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ 4 ВЪВЕДЕНИЕ 5 ГЛАВА ПЪРВА - ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКА - ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 7 1.1 Същност и роля на мениджмънта на бизнес организацията 7 1.2. Характеристика на бизнес организацията 12 1.3 Определяне на пазара на бизнес организацията 17 1.4. Подходи за управление 19 1.4.1 Функции на управлението – планиране, организилане, ръководене, контролиране 19 1. 4.2 .Стопанснки функции 20 1.4.2.1 Производствен инженеринг 20 1.4.2.2 Иновационен мениджмъннт 21 1.4.2.3 Маркетинг мениджмънт 22 1.4.2.4 Финансов мениджмънт 22 1.5.Подходи за анализ 24 1.5.1 Ситуационен подход 24 1.5.1.1 Вътрешна среда на организацията 26 1.5.1.2 Външна среда на организацията 30 1.5.2 SWOT - анализ 35 1.6. Информационни системи 37 ГЛАВА ВТОРА - ПРАКТИЧЕСКА - АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА “ОВЕРГАЗ.ИНК” АД 41 2.1. Общи сведения за “Овергаз Инк.” АД 41 2.1.1. Форма на регистрация на “Овергаз Инк” АД 43 2.1.2. Предмет на дейност на “Овергаз Инк.” АД 44 2.2. Системен анализ на “Овергаз Инк.” АД 46 2.2.1 Анализ на входовете на Овергаз Инк.” АД 46 2.2.2 Анализ на изходите на “Овергаз Инк.” АД 54 2.3. Ситуационен подход за анализ на “Овергаз Инк.” АД 59 2.3.1 Вътрешна среда на “Овергаз Инк.” АД 59 2.3.1.1 Мисия и цели на “Овергаз Инк.” АД 59 2.3.1.2 Сътрудници на “Овергаз Инк.” АД 61 2.3.1.3 Структура на “Овергаз Инк.” АД 62 2.3.1.4 Технология на “Овергаз Инк.” АД 63 2.3.2 Анализ на външната среда на “Овергаз Инк.” АД 65 2.3.2.1 Анализ на външната среда с пряко въздействие 65 2.3.2.2 Анализ на външната среда с косвено въздействие 72 2.4 SWOT – анализ на „Овергаз Инк.” АД 75 2.4.1 Силни страни 75 2.4.2 Слаби страни 75 2.4.3 Възможности 76 2.4.4 Заплахи 76 ГЛАВА ТРЕТА НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА НА “ОВЕРГАЗ ИНК.” АД 77 3.1. Предложения за усъвършенстване 77 3.1.1. Системи за управление на ефективността 77 3.1.2. SAP ERP (Enterprise Resource Planning) Financial 83 3.1.3. ISO/IEC 27001:2005 - управление на информационната сигурност 87 3.1.4. Корпоративна система за Single Sign-On - v-GO SSO 90 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 93 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: 95 ПРИЛОЖЕНИЯ: 96 РЕЗЮМЕ Дипломната работа е на тема “ Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на “Овергаз.Инк” АД” като съдържа три глави. В първа глава е направен литературен обзор на мениджмънта на организацията. Разгледани са същността, характеристиките и нейните пазари, подходите за управление и начините за анализиране. Акцент е поставен върху информационните системи за управление и сигурността на данните, тъй като в тази област са основните предложения за усъвършенстване на дейността на Овергаз.Инк” АД” . Във втора глава е направен анализ на състоянието и развитието на предприятието. Основната дейност на “Овергаз Инк.”АД е разпределение и продажби на природен газ, както и свързаните с нея маркетинг, инжинеринг и реализация на инвестиционни проекти. Организационната структура на “Овергаз Инк.”АД включва четири направления, в които са обособени дирекции. Общият брой на служителите за 2009 г. е 273. В резултат на направения системен и SWOT анализ са определени областите, при които е необходимо да се реализират предложения за усъвършенстване, с най-голям приоритет, от които е въвеждането на информационни системи за сигурност. В трета глава са направени предложения за усъвършенстване, те са: • Система за управление на ефективността - CPM • SAP ERP • ISO/IEC 27001:2005 • V-GO SSO Разработката съдържа схеми и таблици, както и илюстрации на посочените факти. ВЪВЕДЕНИЕ Основана през 1992 г., Овергаз Инк.” АД е най-голямата частна газова компания в страната. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за българските граждани. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители. Към 31 декември 2009 “Овергаз Инк.”АД притежава мажоритарно дялово участие в 11 дъщерни дружества ( от тях 7 газоразпределителни). От 62 лицензии за цялата страна, дъщерните дружества на “Овергаз Инк.”АД притежават 14 лицензии за разпределение и доставка на природен газ в 51 общини. Дължината на газоразпределителна им мрежа е над 2000 километра. Инвестициите на “Овергаз” до началото на 2010 година надхвърлят 300 милиона лева. “Овергаз Инк.”АД е ориентирана към потребителите, съблюдава принципите на добрите търговски практики и приема пазарните правила, като стимул за развитие. Анализите на агенции за кредитен рейтинг потвърждават отличните пазарни позиции на дружеството и непрекъснатото нарастване на потребителите му. Отличните пазарни резултати на компанията са резултат от преплитането на няколко съществени фактора: голям управленски опит на мениджърския екип, наличие на ясна визия за развитие, прилагане на европейските стандарти в енергийната индустрия и всеобхватна система за управление на човешките ресурси, която включва съвременни технологии за кадрови одит и непрекъсната мотивация и стимулиране на персонала. “Овергаз Инк.”АД осъзнава мястото си на корпоративен гражданин в българското общество и в своята ежедневна дейност осъществява активна социална политика, насочена към образованието, културата, екологията и спорта. През своята петнайсетгодишна дейност компанията е активен участник в процесите на преход на българската икономика. Газовият отрасъл, който е приоритетен за българската енергетика, се формира с активното сътрудничество между Овергаз и енергийните ведомства с нормативни и регулиращи функции. Ценно ноу-хау на компанията е партньорството с правителствата, енергийната администрация и местната власт за осигуряването на алтернативна енергия за българските граждани. ГЛАВА ПЪРВА - ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКА - ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 1.1 Същност и роля на мениджмънта на бизнес организацията Във всяко общество съществуват и функционират множество организации, които образуват икономическата и социалната му среда. Те са социални формирования, позволяващи на хората със съвместни усилия да достигат цели, които самостоятелно не биха могли да достигнат. Основната причина за тяхното съществуване е необходимостта от задоволяване на различните човешки потребности. Съвременното виждане за организациите е, че те са отворени системи, взаимодействащи си с обкръжаващата ги среда. Съставени са от подсистеми, между които също се осъществява активно взаимодействие. Непрекъсната взаимна връзка между подсистемите й и между нея и средата, в която тя функционира, прави организацията динамична и адаптивна към непрекъснатите промени. Основните характеристики на всяка организация, разглеждана като динамична отворена система, са: - взаимодействие с обкръжаващата среда– от нея получава необходимите за осъществяване на дейността си ресурси и изпитва въздействието на различните й елементи (политически, правни, икономически, технологични, демографски и т.н.), а от своя страна организацията осигурява на заобикалящата я среда резултатите от своята дейност (материални продукти, услуги, идеи и др., както и отпадъци и вредни за средата вещества); - синергичен ефект – организацията генерира ефект от типа 2 + 2 = 5, т.е. ефектът от функционирането на организацията е по-голям от сумата на ефектите, които биха създали нейните съставни части, действайки самостоятелно; - динамично равновесие – използвайки ресурсите от обкръжаващата среда, отворената система непрекъснато се стреми да осигури необходимия за оцеляването й вътрешен баланс; - многовариантност на начините за постигане на крайните резултати – желаните крайни резултати могат да бъдат постигнати с използването на различни ресурси, трансформирани с използването на различни средства и процеси; За да функционира успешно, като отворена система, организацията задължително трябва да включва следните пет основни компонента: хора; цели; ресурси; структура; управление. Тези компоненти могат да бъдат групирани по различни начини, но принципната схема на функционирането на организациите е: набавяне от обкръжаващата среда на необходимите ресурси, трансформирането им в краен продукт, който се връща във външната среда (фиг.1.1). Фиг.1.1. Системен модел на организацията Входове на бизнес организацията: ● материални ресурси – обхващат оборудването, материалите, енергията и т.н. Оценката на тези ресурси на бизнес организацията не се заключава само в състоянието на подробен списък с всички видове. Необходимо е да се определи и естеството, на тези ресурси – предназначение, експлотационни характеристики, възраст, състояние, местоположение и т.н. ● човешкиресурси – анализът на човешките ресурси освен определянето на списъчния състав, трябва да даде данни и за разпределението на професионалните умения в бизнес организацията. Освен това трябва да се получат и данни за адаптируемостта на човешките ресурси. ● финансови ресурси – тези анализи трябва да дават данни за източниците от които идват парите и за начините на тяхното използване в процеса на създаване на продукта – придобиване на капитали, управление на паричните потоци, взаимоотношения с длъжници и кредитори, взаимоотношения с източници на капитали – акционери, банки и др. ● нематериални (идеални) ресурси – една от най-често правените грешки при анализа на ресурсите е пренебрегването на нематериалните ресурси. Това са фирмените марки, патентите, знанията, опита, които бизнес организацията притежава. Тези ресурси подобряват не само репутацията на бизнес организацията, но и конкретното и предимство. В редица отрасли, най-вече в сферата на услугите, репутацията има първостепенно значение. • Информационни ресурси - информация за организацията и обкръжаващата я среда Предприятиятя като форма на бизнес организации, могат да се класифицират по различни признаци, но според правната им форма те са: предприятия на едноличен търговец; публично предприятие; предприятие на търговско дружество; държавно предприятие; кооперация. Видовете предприятия според правната им форма са показани на фиг. (1.2.) --------------------------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ За постигане на устойчива конкурентоспособност е от ключово значение спазването на основните принципи на управление. Усъвършенстването на управлението и неговите елементи имат ключова роля в тази насока. В настоящата дипломна работа са разгледани основни за развитието на “Овергаз.Инк”АД фактори. Дейността на “Овергаз Инк.” АД се състои в продажба на природен газ, проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения в България, както и управление на газоразпределителни предприятия (ГрПр), които търгуват с природен газ. В резултат на направения системен и анализ на външната и вътрешната среда на “Овергаз.Инк”АД са установени силни и слаби страни в управлението. Посочени са кои са основни възможности и заплахи от бъдещето му стратегическо развитие. Някои от установените недостатъци на “Овергаз.Инк”АД са свързани с отчетността, консолидирането, бюджетирането, стратегическото планиране и прогнозиране, моделиране на отчети в различни аспекти на бизнеса, ниско ниво на надеждност на използваните пароли и затруднения при смяната им. Това са и основните предложения за усъвършенстване на управлението. В дипломната работа са представени предимствата на Система за управление на ефективността (CPM), SAP ERP, ISO/IEC 27001:2005, V-GO SSO, като е подчертано значението на стандарта ISO/IEC 27001:2005. СРМ системите позволяват не само да се повиши ефективността на финансовите процеси и своевременно да се подготвя отчетността пред регулаторните органи, но и да се намират начини за увеличаване на печалбата. Обърнато е внимание на икономическите ползи и перспективи за развитието и подобряването на дейността на “Овергаз.Инк”АД. След реализиране на предложенията за усъвършенстване се очаква пред “Овергаз.Инк”АД да се открият нови хоризонти и възможности за постигане на устойчива конкурентоспособност и стратегически пазарни позиции. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Благоев В.(2003) Маркетинг, 2-ро изд., С., 2. Велев,М., Управление на маркетинга, „СОФТТРЕЙД” 2005 3. Ганчев, П., Основи на мениджмънта,С.,2006 4. Даков, И., Производствен инженеринг, София, 2003 5. Димитров Й., Финансов мениджмънт, Първа част: Финансово планиране и финансиране на предприятието, „Питагор”, 2004 6. Димков, С., Информационни системи за мениджмънт, София, 1998г. 7. Димков, С., Стратегически мениджмънт, София 2000, с.36 8. Дончев Д., Велев М., Димитров Й., Бизнес икономика, изд.”СОФТТРЕЙД”, 2003 9. Танева, Н., Иновационен мениджмънт, издателство КИНГ, 2006, 2008 10. Списание CIO - бр. 5, 2010 / Технологии и Концепции 11. Списание WORD Брой 03/2008 12. Стефанова, К., Фактори и насоки за проектиране и изграждане на бизнес интелигентни системи 13. Счетоводен баланс на “Овергаз Инк.” АД 31 декември 2009г. 14. Христов, С. (1998) Бизнес мениджмънт, Унив.изд. „Стопанство”,с.89 15. http://bg.wikipedia.org/ 16. http://suis.bg/iso27001.php/ 17. http://www.amrtrbg.com/ 18. http://www.bgcert.com/bg/expert.php?id=768&page=0/ 19. http://www.jekomilev.com/pv_fv_npv.doc/ 20. http://www.overgas.bg/ 21. http://www.snt.bg/news/pressroom/pressreleases/33852.bg.php/

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 550 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.