Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 95 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, схеми, бележки под линия, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Съдържание УВОД………..стр.4 I. Преглед на нормативната база в България в областта на автоматизацията.. стр.10 1.Кратка история на националната стандартизация ....стр.10 2.Цели на БИС.........стр.15 3.Задачи на БИС.......стр.16 4.Технически комитети.стр.18 5. Организационна структура...стр.21 II. Същност и предназначение на нормативната база .. стр.23 1. Характеристики на стандартизия ...стр.25 2. Методи на стандартизация ..стр.26 3. Математическа база на стандартизация ....стр.28 4. Функции на стандартите ..стр.29 5. Механизъм на задължителност на стандартите ..стр.31 6. Подходи и видове за стандартизация .стр.32 7. Доброволен характер на стандартите, досъп и цени... стр.36 III. Динамика на промените на нормативната база .............стр.40 1. Основни фактори, влияещи на динамиката на нормативната база...стр.41 2. Разработване на националните стандарти .стр.46 3. Разработване на европейските и международни стандари и ролята на БИС в разработките стр.48 IV.Сравнителен анализ между националните и международни стандарти .стр.52 1. ISO, IEC – кратки сведения, задачи и роли стр.52 2. Международно стандартизирзне – ползи ...стр67 3. Европейска и национална стандартизация.Кратки сведения и задачи на CEN/CENELEC …стр.72 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...стр.84 ПРИЛОЖЕНИЕ ...стр.85 Използвани източници .стр.105 Увод Автоматизацията е едно от направленията на научно-техническия прогрес, използване на саморегулирующи се технически средства, икономико-математически методи и системи за управление, освобождаващи човека от участие в процесите на получаване, преобразование, предаване и използване на енергия, материали или информация, съществено намаляващи степента на това участие или трудоемкостта на изпълняемите операции. Съсдаването на проекти по автоматизация не е еднократен акт, то представлява дълъг процес, който има жизнен цикъл, т.е. изпълнява се във няколко фази. Първата фаза е идейната фаза на проекта. В тази фаза продуктът е само едно име на изделие, като например машина, кран и т.н.. За овеществяване на това име, следва да се изпълни проект на един обект, който ще притежава съотватстващите на името характеристики. Това не е достатъчно. За да може да се осъществи нормативно осигуряване на този проект, проектантът трябва да определи характеристиките на този продукт/изделие/. Втората фаза се нарича техническа фаза, тя се изпълнява, когато инвеститора е удобрил идейната фаза на проектанта. Третата фаза на прoeкта е работната фаза т.е. Производство. На основата на проекта се изработват определен брой екземпляри. Те ще имат реалните характеристки. Проектът трябва да бъде разбран от много хора, тъй като един проектира, втори изпълнява, трети използва крайния резултат. Самият проект представлява система от анализи, обосновки, пресмятания, чертежи, схеми на детайли, доказващи физическа реализируемост и икономическа целесъобразност от изграждането, усъвършенстването, реконструкцията, модернизацията и възстановяване на обект със стопанско и нестопанско предназначение. Т.е. крайният резултат е проект, който представлява подредено множество от документи. Понятието проект за автоматизация обхваща обекта на автоматизация, както и обхвата и функциите на системата за автоматоматизация. Проект за автоматизация може да бъде както самостоятелна зададача, така и относително обособена част от по-широк проект за усъвършенстване на производствената система като цяло. Изборът на проект за автоматизация е свързан с наличието на определени ограничения - например: общи разходи за реализиране на избраното множество капитални вложения, разходите във валута, срока за достигане на поставените цели и минимална икономическа ефективност. Изборът на проект изисква и наличие на определени правила за избор, както и на свързаните с тях критерий за оценка на възможните варианти. Автоматизират се: • производствени процеси; • логистични процеси; • проектиране; • организация, планиране и управление; • научни изследвания; Целта на автоматизацията е повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията, оптимизация на управлението, премахване на човека от производствата, опасни за здравето. Автоматизацията, с изключение на най-простите случаи, изисква комплексен, системен подход към решение на задачите за това решенията на задачите стоящи перед автоматизацията обичайно се наричат системи, като: • система за автоматическо управление; • система за автоматизация на проектни работи; • автоматизирана система за управление на технологически процеси; Автоматизацията е сектор, който се смята за един от основополагащите на икономиките на добре развитите страни. За сектора е характерно: - изключително бързи темпове на развитие; - висока конкуренция на различни нива; - наличие на организации, ангажирани с определени регулативни мерки и контрол по спазване на процедурите при създаване и лицензиране на нови продукти; - съвместни предприятия и проекти, изпълнявани от международни организации; - процеси на коопериране и сътрудничество и пр. Именно заради това, провеждането на последователна политика за издигане равнището на качесвото на автоматизацията е отговорна задача, която стои с особена острота, както пред международните, така и пред регионалните и националните органи. Изграждането на подходяща нормативна база осигурява необходимата информационна, лингвистична, технологична и техническа съвместимост в най-широки граници. Най-подходящите документи формиращи основния състав на тази нормативна база са различните видове стандартизационни документи – стандарти, технически спецификации и нормативно – технически предписания. Стандартът представлява документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постиганена оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства Стандартизационните документи имат следните предимства: • разработват се по общоприета технология, както в международен, така и в национален мащаб при участието на висококвалифицирани специалисти и отчитане мнението на широк кръг потребители; • Актуализират се периодично, което осигурява включването в тях на съвременни качествени показатели, изисквания и др.; • Публикуват се , което улеснява популяризирането им сред заинтересованите и др.; Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. Дейността по стандартизация включва процесите на разработване, одобряване, издаване и прилагане на стандартите, като се спазват общопризнатите основни принципи и правила за работа на стандартизацията. Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори. В условията на развиваща се пазарна икономика и във връзка с членството на България в ЕС дейността по стандартизация играе все по-голяма роля за фирмите, производствените предприятия, научните среди, правителствените и неправителствените организации, лабораториите, органите за сертификация и контрол, като се отчитат значението на стандартите за производството, търговията и услугите, оценяването на съответствието и сертификацията, внедряването на постиженията на науката и техниката и подкрепата на законодателството. Всичко това определя актуалността на избраната тема. Целта на разработката е да се разгледат българската нормативна база на проектите по автоматизация, нейната същност, предназначение и динамика, в сравнителен анализ с тази на международната нормативна база в областта на автоматизацията. Методологията, която се използва е описателен и съпоставителен анализ, там, където това е възможно. Материята е динамична, ето защо, в информационен план, темата е обезпечена преди всичко на базата на интернет – публикации. Темата, също така е и изключително обширна, предвид и обхвата на самите технологии. Ето защо, в разработката се прави опит за кратък анализ, като се счита, че в бъдеще, темата може да бъде разширена чрез съсредоточаване на анализа само в стандарти, които са ориентирани в строго профилирана обла 3.3.1 Преглед на нормативната база в България в областта на автоматизацията У нас, още през 1932 г. са започнали първите опити за унифициране и нормиране, предприети от Министерството на благоустройството. Като резултат от предприетите действия, през месец април 1938 г. е учреден Български институт за норми (БИН) при Търговско- индустриалните камари със седалище Софийската камара. В учредяването вземат участие: Търговско- индустриалната и Инженерно- архитектурната камара, Министерството на обществените сгради и благоустройството, Министерството на търговията, Министерството на войната, Министерството на земеделието, железниците, Българската народна банка, Земеделска банка, Кооперативните банки, Индустриалният, Занаятчийският и др. Съюзи, и други заинтересовани дружества и частни лица. През 1941 г. се образува чрез закон Институт за стопанска рационализация към Министерския съвет, като правоприемник на Българския институт за норми, включвайки и Българската общонародна организация на труда (съществуваща от 1929 г.). Институтът за стопанска рационализация е държавен орган , юридическо лице, но по устав и правилници е автономна институция със самостоятелно управление. Институтът за стопанска рационализация е закрит и с Указ № 907, от 1948 г. е създаден Институтът за рационализация (ИНРА). Той има два основни отдела: - по изобретенията и рационализаторските предложения; - по стандартите. С постановление №163/01.09.1962 на Министерския съвет от 01.01.1963 г. е създаден Институт по стандартизация, мерки и измерителни уреди (ИСМИУ) към Държавния комитет за наука и технически прогрес. Той определя три вида български стандарти – стандарти, отраслови нормали и заводски нормали. Узаконява техния задължителен статут за прилагане и строга йерархия на непротиворечивост. Със следващи изменения на Закона за стандартизацията, дейността по стандартизация се ръководи, организира и координира последователно от: - Комитет по качество, стандартизация и метрология - от 1970 до 1975 г.; - Държавен комитет за стандартизация - от 1975 до 1981 г.; - Главно управление по стандартизация към Държавния комитет за наука и технически прогрес - от 1981 до 1986 г.; - Комитет по качеството - от 1987 до 1991 г.; - Комитет по стандартизация, сертификация и метрология - през 1991 г. и към него се създава Институт по стандартизация и сертификация; - Комитет по стандартизация и метрология (КСМ) - през 1992 г. и с ПМС № 121/03.07.1992 г., към него се създава Български институт по стандартизация, като самостоятелно поделение на КСМ, с основни функции и задачи в областта на стандартизацията които са в съответствие с действащия тогава Закон за стандартизацията от 1964 г. През този период съществува и регионална организация по стандартизация на социалистическите страни – Постоянна комисия по стандартизация (ПМС), към съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Тя е удобрявала регионалните стандарти „СТ на СИВ...”, които(с изменение на закона от 1964год.), пряко са придобивали статут на български държавен стандарт. За това фондът от 16000 стандарта е включвал 5000 „СТ на СИВ...”. След закриването на СИВ през 1992 год. те се запазиха. Днес действащите стандарти на теорията на Република България са 476. След закриването на СИВ, България подписа споразумение за асоцииране към Европейският Съюз, а КСМ стана асоцииран член на CEN/CLC. -------------------------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ Като международна, многоразделна организация по стандартизация, ISO е мрежа от институти за национални стандарти в 147 страни, на принципа един член от страна с Централен Секретариат в Женева, Швейцария, който координира тази система. Това е неправителствена организация: членовете й не са, както в системата на Обединените нации, делегати на национални правителства. Въпреки това, тя има специално място между обществения и частния сектор. Това е така, защото от една страна, много от институтите в нея са част от правителствената структура в страните си или имат мандати в правителствата. От друга, останалите членове работят предимно в частния сектор и са били издигнати от национални сдружения на индустриални асоциации. Затова ISO има възможност да действа като спояваща организация, в която може да бъде постигнато съгласие по решения, засягащи нуждите и на двете страни в бизнеса, както и тези на обществото - на групите от инвеститори като потребителите и купувачите. Освен ISO, съществуват и други организации, чиято роля е да стандартизират процедурите или техническите изисквания към продуктите. В този смисъл, трябва да се добави, че европейските стандарти играят основна роля в изграждането на европейския вътрешен пазар като спомагат да се премахнат техническите пречки при търговията, пречки които са създадени от различията между отделните национални стандарти на страните. Общоприетата, единна употреба на тези стандарти в целия Европейски съюз и Европейската икономическа общност елиминира многообразието от разнородни, национални технически модели и съотнася изискванията за сертификация към тези за тестване/проверка. Стандартите помагат на пазара да се създаде ефективен търговски език и на свързаните с това тестове/проверки и сертификати, на които често се гледа като на начин да се изгради доверие между търговските партньори. Следва да се посочи, че голяма част от международните стандарти в областта на автоматизацията са въведени и хармонизирани у нас. --------------------------- Използвани източници 1. Дамянов Ат., Фирмената интернационализация, Свищов, 1998 2. Костов, Д., Управление на качеството, Пенсофт, С., 2000 3. Спиридонов, Ин., Международни икономически отношения, Свищов, 2001 4. Стефанов, Н., Управление на качеството, Сиела, С., 2002 5. Сандалски Б., “Свободно движение и конкуретноспособност на продуктите в Европейския съюз”, Софттрейд, 2009 6. Койнов Г., Капитално строителство, Наука и изкуство, С.,1980 7. http://www.bbqc.bcci.bg/ 8. http://www.damtn.government.bg/ 9. http://www.iso.org 10. http://www.nab-bas.bg/ 11. http://www.standardsinfo.net 12. http://www.bds-bg.org 13. www.bsi-global.com 14. http://www.sis.se/ 15. http://www.iec.ch/ 16. http://jtc1sc36.org/ 17. http://www.cen.eu 18. http://www.cenelec.eu

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.