Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 69 страници малко по-малки от стандартните, съдържа таблици, формули, диаграми, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ....3 ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧЕСКА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА И ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ....9 1.1. КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ФУТБОЛНАТА ИГРА ...9 1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА ФУТБОЛНАТА ИГРА ...14 1.3. ПРОБЛЕМА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ФУТБОЛНАТА ИГРА ЗА РАЗВИВАНЕТО НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЗАНИМАВАЩИТЕ СЕ С ФУТБОЛ .......21 1.4. ФУТБОЛЪТ – СРЕДСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ УЧАЩИТЕ СЕ ..28 ГЛАВА ВТОРА. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ....33 2.1 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ....33 2.2 МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО .....34 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ..37 2.4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО МОДЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УРОЦИТЕ ПО ФУТБОЛ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV И V КЛАС ....38 ГЛАВА ТРЕТА. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ....43 3.1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА ...43 3.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ ...46 ГЛАВА 4. ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ...55 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ...57 ПРИЛОЖЕНИЕ ...59 УВОД „Футболът е съвършенният отборен спорт, който дава основно възпитание, формира характера и борческия дух заедно с уважение и дисциплина” Йозеф Сеп Блатер Една от основните цели на съвременното общество, в това число и на нашето е изграждането на цялостна и многостранна развита личност. Съществен дял за постигането на тези цели има физическото съвършенство и физическата култура на човека, което се обуславя преди всичко от физическото развитие и физическите му способности, т.е. от физическата му дееспособност, основите на които се полагат още в ранна училищна възраст. Редица научни изследвания и наблюдения показват твърде благоприятното влияние на системните спортни занимания върху физическото, функционалното и личностното развитие на учениците. Физическото възпитание и спортните занимания предизвикват съществени преобразования и изменения в цялостния организъм, психиката и съзнанието на учениците - усъвършенстват се биохимичните и биомеханичните свойства на опорно двигателния апарат. Настъпват положителни изменения в дейността на сърдечно-съдовата система, на дихателната и нервната система. Очевидно е, че значително нараства ролята на физическото възпитание и спорта при изграждането на биологичните и личностно-психичните и духовно-нравствените и естетическите компоненти на подрастващото училищно младо поколение. Днес, ежедневните физкултурни и спортни занимания се превръщат в истински уникален социален феномен, който има неизчерпаеми потенциални възможности за цялостното и многостранното хармонично развитие на личността, годна да живее и работи в условията на 21 век в т.нар. постиндустриално, информационно общество, чийто възпитателен идеал е "асоциирания човек". Той трябва да бъде способен бързо и безпроблемно да се приспособява (адаптира) към непрекъснато и ежедневно променящите се условия на обществен и личен живот. У него следва да се формира т.нар. активна адаптация към тези перманентни промени на живота. А както сочат научните изследвания в тази насока огромен е делът на физическото възпитание и спорта. А това е така, защото в съвременното високо развито общество относителният дял на физическия труд и физическите усилия чувствително намаляват или въобще изчезват, което означава редуциране на динамичните функции на човека в резултат на механизацията, автоматизацията, електронизацията и роботизацията в трудово-производствената и обслужващата дейност. Успоредно с намалената двигателна активност констатирана за учащите се, значително се увеличават нервно-психичните натоварвания, които стресират и влошават психическото и въобще здравословното състояние и чувствително намаляват дееспособността и работоспособността на хората и на учащите се естествено. Ликвидирането на неблагоприятните въздействия изисква съответното ефективно противодействие за възстановяване на биологичното и психичното равновесие и комфорт. Най-действеният фактор, който влияе в тази насока, е несъмнено, а това вече е категорично доказано, е физическото възпитание и спортните занимания. Чрез използване на рационалните им средства в дневния и в седмичния режим на ученика се обогатява двигателната активност, необходима за стимулиране както на физическото, така и на общото развитие на ученика, което е обективна закономерност, за поддържане на добро здраве и висока физическа, умствена и психическа работоспособност. С оглед на това, физическото възпитание съдейства за създаване на биологична основа за добра умствена работоспособност и благоприятен психически фон и комфорт на ученика и в същото време повишава адаптационните възможности на организма и психиката към непрекъснато променящите се външни въздействия и влияния от цялостния живот на ученика. Така, че развитието и усъвършенстването на сензомоториката и интелекта като основни съставки на учениковите спортни способности, трябва да се разглеждат като част от цялостния възпитателен процес на подрастващото поколение в училище. Известно е, че физическото възпитание е сложен, противоречив и многостранен педагогически процес, в който конкретно се разрешават в единство разнообразни задачи на физическата култура - развиват се физическите качества бързина, ловкост, гъвкавост, сила, издръжливост; подобрява се дейността на основните жизнени функции - дишане, кръвообращение и др.; постепенно и системно се обогатява двигателната култура, като се формират ценни двигателни навици и др. Особено съществени в този процес са формирането на правилно телодържане и правилни телесни пропорции, които подобряват здравето и допринасят за физическата и естетическата хармония на човека. Както стана вече дума, в процеса на физическото възпитание се повишава и човешката работоспособност в най-широк смисъл на тази дума. Разбира се, основното във физическото възпитание е поддържането на добро здравословно състояние. Доброто здраве е основа, върху която човек проявява своите качества, възможности и способности във всяко отношение. В този именно смисъл макар и условно може да се приеме, че физическото възпитание има водещо, основно значение в общото възпитание на личността на ученика. В процеса на физическото възпитание се използват най-разнообразни средства за въздействие върху организма, психиката и личността на ученика, каквито са разнообразните физически упражнения, различните игри с активни физически и психически усилия, туризмът в неговите разнообразни форми, закаляването и т.н. В процеса на физическото възпитание личността се обогатява и със система от ценно жизнено необходими знания от санитарно-хигиенен и здравен характер, анатомо-физиологични знания от областта на биомеханиката на двигателната дейност, както и с редица нравствено-естетичнн, културни, поведенчески, дисциплинарни и др. познания, ценности и ценностни ориентации. Така, че физическото възпитание е педагогически процес с богато учебно съдържание, с помощта на което се осигурява многостранно и разнообразно, и полезно, изпреварващо, развиващо и формиращо въздействие върху човека. Следователно, в условията на нарастващата хиподинамия в наше време, предизвикана от високотехнологичния бум в началото на XXI век, от урбанизацията и от редица други социални причини и фактори, в решаване на проблема за развитието на двигателните способности и възможности на човека като интегрална функция, обслужваща много биологични и социални потребности на човека, свързани с бита, труда, общуването и пълноценната личностна и професионална реализация на човека, на преден план в учебно-възпитателния процес по физическо възпитание съвсем заслужено излезе работата за развитие на двигателните качества (физическата дееспособност). По същество те са определящото съдържание в диалектическото единство на двигателните функции. Особено подходящо за тази цел в начална и средна училищна възраст, предвид възрастовите особености на учениците, е широкото прилагане на игрите и игровите методи, форми и средства, както твърди В. Алабин (№1). "Известно е, пише М. Севев (№22), че при човека игровата дейност заема близо една четвърт от неговия живот, време през което той узрява за самостоятелна дейност. По-късно тя не престава да служи на възрастния като спомагателно средство за решаване на редица задачи в неговия живот и особено като средство за активен отдих". В тази връзка днес в светлината на търсенията на нови пътища, средства, методи и форми на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание на едно от първите места стои въпросът за приспособяване на учебното съдържание към възрастовите особености на учениците, за оптималното му разнообразие и емоционално насищане. Така освен интензификацията на учебно-възпитателния процес се решава и еднa друга много голяма и важна задача. Разнообразяването на работата, обогатяване на уроците по физическо възпитание заменя формализма и дидактизма им с една оптимална емоционална атмосфера. В резултат на това творческата активност и мотивацията на учениците се повишават, което в още по-голяма степен интензифицира учебно-възпитателния процес по физическо възпитание и оптимизира рекреативните му функции Св. Димитрова, (№5). А според руският психолог и педагог Д. Елконин "играта е школа за морал, но не за морал в представи, а за морал в действие" (№8). ----------------------------- ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ Поставените цел и задачи на изследването и резултатите от тях, ни дават основание да направим следните изводи и препоръки: 1. В резултат на педагогическото наблюдение в процеса на обучение по футбол в урока по физическо възпитание се установи повишена двигателна активност на учениците от IV и V клас, намаляване броя на отсъстващите; желание за увеличаване продължителността на урока; подобрена дисциплина и други; 2. Момчетата от IV и V клас показват подчертан интерес към занимания по футбол в училище и извън него. Това показва ,че е изграден траен и съзнателен мотив за повишена двигателна активност в уроците по физическо възпитание със съдържание от футболната игра; 3. В резултат на проведеният педагогически експеримент се установиха достоверни изменения във величините на постиженията по тестовеге за бързина (-7,00%), бързина на реакцията (-19,62%), дрибъл (-8,38%), жонглиране (57,76%), т.е. подобрени са резултатите, разкриващи двигателните способности и техническите умения на учениците от IV и V клас; 4. Разработената от нас експериментална методика на урочни занимания по физическо възпитание със съдържание от футбол показва положително комплексно въздействие върху овладяване на основните технико-тактически умения и навици, и развитие на специфичните двигателни качества, характерни за футболната игра при ученици от IV и V клас; 5. Проведеният педагогически експеримент и получените от него резултати разкрива големи възможности на футболната игра за повишаване интереса към урочната работа по физическо възпитание, за по-комплексно развиващо въздействие както върху двигателните способности на учениците, така и върху общата им двигателна култура; 6. Включването на футболната игра в учебната програма по физическо възпитание е напълно педагогически целесъобразно и се приема от учениците с повишен интерес; 7. Всичко това ни дава основание, да приемем, че игровата дейност, в нашият случай футболната, като средство, форма и метод на обучение, възпитание и развитие има голямо значение за оптимизиране на учебно-възпитателния процес в училище и специално за развитието на двигателните способности на учениците. Това налага по-широкото й застъпване в учебната програма за учениците от I до VIII клас, което може да се постигне и чрез игровата форма на провеждане на уроците с гимнастически и лекоатлетически характер. Това ще стане за сметка на стила и точността на изпълнение на двигателните навици, но в полза на приложимостта им; 8. И още: играта наред с ученето продължава да е основна дейност за учениците от начална и прогимназиална възраст, защото запазва голямото си влияние върху потребностно-мотивационната им сфера; 9. Предлагаме още в тази насока да бъде приравнен броя на уроците (часовете) по футбол с уроците (часовете) на останалите спортни игри, залегнали в учебната програма по физическо възпитание на ОУ; 10. Позволяваме си да препоръчаме учителите по физическо възпитание, преподаващи в IV и V клас, да заделят минимум по 30 часа от общото количество часове за урочни занимания с преимуществено съдържание и средства от футболната игра. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1. Алабин, В.Г., "Начальная спортивная подготовка юного спортсмена", Москва, 1972 г. 2. Брайнет, Д.К., "Психология в современном спорте" ФиС, Москва, 1978 г. 3. Годик, М.,А., "Физическите качества и резултати в бягането на къси разстояния", сп. "Лека атлетика", София 9/1975 г. 4. Димитров, Л., "Спорт и наука" - научно методическо списание, 5/2001 г. 5. Димитрова, С., "Психолого-педагогични подходи при възрастовото развитие на подрастващите", С., 1991 г. 6. Димитрова, С., "Физическо развитие и хармонично многостранно развитие на подрастващите", научни трудове на ВИФ, кн. ХП/1989 г. 7. Дячков, В. М., "Усъвършенстване техническото майсторство на спортистите", С., 1976 г. 8. Елконин, Д., "Психология на играта", С., 1984 г. 9. Желязков, Цв., "Теория и методика на спортната тренировка", М.Ф.С., 1998 г. 10. Жечев, В., "Футбол. Ръководство по футбол", Благоевград, 1992 г. 11. Зациорский, М., "Физически качества на спортиста", 1966 г. 12. Мутафов, С., "Педагогическа хигиена", Шумен, 1996 г. 13. Немчин, Т., "Состояние нервно-психического напряжения", Л., 1983 г. 14. Николова, Е. И., "Изследване на вариативна методика за подобряване на физическата кондиция на учениците от предучилищна възраст", София, 2001 г. 15. Петров, Ст., "Тренировка на футболиста", С., 1970 г. 16. Попдимитров, Д., "История на футбола", С., 1984 г. 17. Попов, И. "Методи в училищното физическо възпитание", С., 1982 г. 18. Първанов, Б.С., "Психични проблеми на спортните игри", С., 1976 г. 19. Радионов, А.В. "Психодиагностика спортивньгх способностей", Москва, 1973 г. 20. Рачев, К. "Оптимизиране на подготовката на младите спортисти – Методика и физкултура", София, 1983 г. 21. Савов, Н., "Съвременният футбол и неговите проблеми", ЯНД, №12, 1980 г. 22. Севев, М., "Подвижни игри", Учебник за студенти от ВИФ, София, 1974 г. 23. Стоянов, С., "Да играем футбол", София, 1984 г. 24. Стоянов, С., "Методика на волевата подготовка на футболиста", София, 1978 г. 25. Стоянов, С., "Футбол" - учебник за студенти, Благоевград, 1995 г. 26. Тодоров, Ат. "Нарушения и наказания в българския професионален футбол", сп. "Спорт и наука", 9/1995 г. 27. Филин, В.П., "Развиване физическите качества на младите спортисти", М.Ф.С., 1979 г. 28. Цолов, Б., "Организация и методически основи на началния подбор по футбол в България", сп. "Спорт и наука", 5-6/1997 г. 29. Шишков, А. "За високо качество и висока ефективност в развитието на ДЮШ по футбол в РБ" - сп. "В и ФК", 6/1980 г. 30. Шишков, А. "Обучение и тренировка на подрастващите футболисти", София, 1985 г. 31. Шишков, А. "Футбол и интелект", ЯКД, 2/1980 г. 32. Шишков, А. "Футбол", НСА, София, 1992 г. 33. Щерев, П., "ТМФВ", София, 1977 г.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.