Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ – СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ


Дипломна работа, 90 стандартни страници, съдържа бележки под линия, формули, счетоводни записвания, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ПЪРВА ГЛАВА. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА ДДС 1. Същност, основни елементи и нормативна база на ДДС 2. Субекти и обекти на облагане с ДДС 2.1. Данъчни обекти на облагане 2.2. Данъчна основа на облагане 2.3. Начисляване и определяне на данъка 3. Технология на данъчния кредит 4. ДДС сметка 5. Същност и техника на данъчния контрол при действието на ДДС. ВТОРА ГЛАВА. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СВЪРЗАНИ С ДДС. 1. Счетоводно отчитане на начисления ДДС върху продажбите и покупките 2. Счетоводно отчитане на ДДС, подлежащ на внасяне и на данъка за възстановяване 3. Обща схема на счетоводното отчитане на ДДС ТРЕТА ГЛАВА. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДДС ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА „ДДС – СМЕТКА” В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ – ЕАД. 1. Характеристика на БТК – ЕАД 2. Въвеждане на ДДС – сметка за обслужване на разчетите на БТК – ЕАД с данък добавена стойност. Ред за откриване на „ДДС – сметка” 3. Механизъм за получаване на средства в „ДДС - сметка” и счетоводно отчитане на стопански операции, свързани с нея ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ УВОД От 1 април 1994 г. в България се въвежда Данък върху добавената стойност /ДДС/. Това е косвен данък върху потреблението, аналогичен на прилаганите в много западноевропейски страни. Принципът на нетно облагане не е напълно нов. Той е развит от Карл Фр.фои Сименс през 1919 г. под наименованието "облагороден данък върху оборота". В последните години съществува тенденция за въвеждането на единни данъчни размери, но не всички страни прилагат нулева тарифа за освобождаване от облагане на определен кръг от стоки. Данъкът върху добавената стойност се характеризира с неутралност и еднократност. В същото време той създава равностойни условия при данъчното облагане на всички участници в стопанският живот. Характерна особеност при прилагането на ДДС е разделянето на данъчно задълженото лице от действителният платец на данъка. Тази особеност го определя като косвен данък и е причина за особеностите в счетоводното му отчитане. Правилата за счетоводна отчетност, свързани с прилагането на ЗДДС са от съществено значение, поради това че са в основата на определянето на дължимите суми, които регистрираните лица внасят в държавният бюджет или да им бъде възстановен данъчен кредит. Важно място в системата за прилагане на данъчното облагане има и данъчният контрол. Неговата важност се определя и поради възможността чрез привилегиите, които предлага ЗДДС, да бъдат усвоени значителни суми, без да е на лице основание за това. Във връзка със споменатите особености на системата за облагане с ДДС е разработена настоящата дипломна работа. С нея се цели да бъдат определени същността и особеностите на ДДС, да бъдат определени субектите на облагането и метода за определянето на данъчната основа за целите на ДДС. Внимание ще бъде обърнато и на последните промени на закона свързани с откриването и ползването на “ДДС-сметка”. Цел на настоящата разработка е да бъде очертана и ролята на данъчният контрол при прилагането на ДДС в България. Също така ще бъде показана системата за счетоводното отчитане на разчетите, които възникват във връзка с начисляването, плащането или приспадането на този вид данък. В практичната част на дипломната работа са отбелязани основните моменти, свързани с разкриването на “ДДС-сметка” и спецификата на счетоводните отчетност, свързана с нея. Ще бъдат показани и основните механизми за получаване и разходване на средствата, които постъпват с нея. ПЪРВА ГЛАВА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА ДДС 1. Същност, основни елементи и нормативна база на ДДС По своята същност данъкът е плащане, което физическите и юридическите лица правят в полза на държавата. Той има безвъзмезден, задължителен и непротиворечив характер. Целта на данъка е да осигури функционирането на различните държавни дейности и създава определени възможности за икономическа и социална намеса1. Освен финансиране на държавните разходи, друга цел на данъка е да осигури справедливо разпределение на благата, създадени в обществото и поради това се приема и като инструмент за преразпределение на доходите. Принципите, съгласно които се регламентира данъчното облагане представляват съвкупност от правила, които са в основата на теоретическата постановка на данъка и неговото адаптиране в практиката с цел оптимално съчетаване на интересите на всички икономически субекти. Икономическата класификацията на данъка може да се извърши на базата на различни критерии. Най-общо от теоретична гледна точка данъците се поделят на:  Преки – определят се на предварително договорена база, най-често веднъж годишно. Целта им е да обхванат доходи от трудови правоотношения, от собствеността, от извършваната дейност. Такива са и имотите данъци. Те могат да бъдат персонализирани и като цяло засягат ситуации с постоянен характер – притежаването на блага, които създават доход или упражняването на трудова дейност;  Косвени – това са данъците, които се налагат върху потреблението и обръщението. В това число влизат данък върху оборота, мита, такси и др. Те обхващат движението на собствеността или употребата й. В групата на косвените данъци централно място заема данъкът върху оборота и неговата съвременна модификация – данъкът върху добавената стойност. Към глобално облагане на оборотите първи пристъпват германците през 1861 г. с въвеждането на общия данък върху стоковите продажби и трансформирането му през 1918 г. в общ данък върху всички сделки и услуги. След Първата световна война към този тип косвено облагане пристъпват Франция, Италия, Белгия, а по-късно през 1929 г. и повечето американски щати. През Втората световна война, данъкът се въвежда във Великобритания, Швеция и Швейцария, за да се разпространи по-късно в целия свят. Неговото развитие и утвърждаване в практиката обаче е процес на непрекъснато усъвършенстване на организацията му, докато се достигне до идеята за данък върху добавената стойност. През 1936 г. във Франция се въвежда на мястото на данъка върху оборота – данък върху производството, с който оборотите се облагат само веднъж – на стадия на производството. С него за пръв път се премахва каскадния начин на натрупване на данък върху данък, характерен за старите косвени данъци. През 1954 г. този данък се заменя с данък върху добавената стойност върху производството и услугите. Общият модел на теорията на ДДС и механизма на преодоляване на кумулативните ефекти на косвеното облагане е дело на френския икономист Морис Лоре. Към глобално облагане с ДДС на всички стоки и услуги отново първи пристъпват французите през 1958г. ------------------------ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Принципите които регламентират данъчното облагане са съвкупност от правила, които са в основата на теоретическата постановка на данъка и неговото адаптиране в практиката с цел оптимално съчетаване на интересите на всички икономически субекти. По своята същност данъка върху добавената стойност се определя като косвен данък имащ широко приложение от гледна точка на субектите, които обхваща и данъчната основа за начисляване. В системата на държавните приходи той заема съществено място, поради това че акумулира значителен размер парични средства. Освен източник на приходи, обаче този данък придоби характер на средство за ощетяване на държавата и източване на бюджета й, което е причина данъчният контрол, свързан със закона за ДДС да придобие особена важност. Основно средство за упражняване на правата и задълженията, свързани със ЗДДС и определяне на размера на разчетите за ДДС е счетоводната отчетност. Чрез нея се изпълняват всички дейности имащи отношение към начисляването на данъците върху покупките и продажбите, извършени от стопанските субекти, и определянето на дължимият данък за внасяне или данъкът, подлежащ на възстановяване от страна на държавата. Тези са основните насоки в настоящата разработка. Основните изводи, които могат да се направят са свързани със положителните страни на създаването и използването на въведената от ЗДДС “ДДС-сметка”. Основните функции на сметката са насочени към регламентирането на действията, свързани със задълженията по ДДС и опростяване на процедурата за признаване на правото на данъчен кредит. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1. Закон за данък върху добавената стойност 2. Данъчен процесуален кодекс 3. Правилник за прилагане на Законна за данък върху добавена стойност 4. Закон за счетоводството, ДВ, бр. 98/16.11.2001. 5. Национални счетоводни стандарти и национален сметкоплан, ИК “Форком”, София, 2002. 6. Радонов, Д., “Актуални проблеми ДДС”, ИК “Нова звезда”, София, 2002. 7. Славков, Б. "Данъчна система и данъчен контрол в Република България", изд. Тракия-М, С., 2001 г. 8. Ръководство по прилагане на процедурите - функция "Данъчен контрол" 9. Колчев, Ал. И Ангелов, Пл. "Косвени данъци и мита", С., Пакс - 99, 2001 г. 10. Томов, Й. "Финансов и данъчен контрол", ИК "Люрен", С., 1998 г. 11. Стоянов, В. "Основи на финансите" т. І, ГАЛИК, С., 1997 г. 12. в-к “Делова седмица”, бр. 29 и 30/2002

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2227 посетителя и 77 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.