Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 89 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици и схеми, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. УВОД.. 6

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ВЪРХУ ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА БОРБА С НЕГО.. 7

2.1. Глобалното затопляне. 7

2.1.1. Определение на глобалното затопляне. 7

2.1.2. Същност на парниковия ефект.. 7

2.1.3. Последствия от парниковия ефект.. 10

2.1.4. Глобалните климатични промени и климатът на България. 15

2.2. Основни парникови газове. 19

2.2.1. Въглероден диоксид (СО2) 19

2.2.2. Метан CH4 23

2.2.3. Диазотен оксид N2O.. 24

2.2.4. Флуоровъглеводороди и перфлуоровъглероди. 25

2.2.5. Серен хексафлуорид - SF6. 28

2.3. ОБЗОР ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.. 30

2.3.1. Международно законодателство. 30

2.3.2. Законодателство на ЕС. 38

2.3.3. Българско законодателство. 43

2.4. ИЗВОДИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР. 55

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА.. 56

4. Изготвяне на необходимите документи за включване на нов оператор в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. 56

4.1. Възможност за включване на нов участник според Националния план за разпределение. 56

4.2. Oписание на новия оператор. 59

4.2.1. Местоположение. 60

4.2.2. Експлоатация. 61

4.2.3. Генерирани отпадъчни газове–количествена и качествена оценка. 65

4.3. Необходими документи за включване на нов оператор в европейската схема за търговия с емисии..........................................................................................................................................69

4.3.1. Заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове. 69

4.3.2. Годишен доклад на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове по чл. 131л, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 78

4.3.3. Верификационен доклад. 83

5. Обобщени изводи, препоръки и заключения. 86

6. Използвана литература.. 87

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1 Парнков ефект. 7

Фигура 2 Парников ефект.. 8

Фигура 3 Състав на вулканично изригване. 9

Фигура 4 Графика на концентрацията на атмосферния CO2 и глобалните температури за последните 1000 години. 10

Фигура 5 Концентрацията на CO2 и температурата през последните 650 000 години.. 11

Фигура 6 Средна температура на повърхността на Земята от 1980 до 2005 година. 11

Фигура 7 Предвидено географско разпределение на затоплянето. 12

Фигура 8 Колебания на температурата на земната повърхност 12

Фигура 9 Увеличаване нивото на световния океан (средно с 0.2см/година) 14

Фигура 10 Основните източници на въглероден диоксид. 20

Фигура 11 Основните източници на въглероден диоксид. 21

Фигура 12 Въглероден цикъл. 23

Фигура 13 Структура на SF6 28

Фигура 14 Схема на пазара на зелени сертификати. 33

Фигура 15 Модел на търговия със зелени сертификати. 34

Фигура 16 Производство на възобновяема енергия. 38

Фигура 17 Схема за търговия с емисии. 39

Фигура 18 Местоположение на площадката и най-близко разположените населени места. 60

Фигура 19 Разположение на основните съоръжения на територията на площадката на инвестиционното предложение 61

Фигура 20 Опростената принципна технологична схема на работата на ГЦКЦ с. Мрамор. 63

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1 Средна месечна и годишна температура на въздуха за периодите 1961-1990 г. (норма) и 1976-2005 г. 16

Таблица 2 Средна месечна и годишна валежна сума за периодите 1961-1990 г. (норма) и 1976-2005 г. 17

Таблица 3 Разпределение на пазара в зависимост от степента на задължение. 36

Таблица 4 Дейност съгласно чл. 131в от ЗООС. 46

Таблица 5 Варианти, приловението им и рисковете от избрания вариант.. 54

Таблица 6 Списък на заявените към момента извстни нови участници, таблицата ще се прераборва. 59

Таблица 7 Основни параметри на ГЦКЦ.. 62

Таблица 8 Характеристики на основните вещества, използвани като горива и смазочни материали, както и неблагоприятните ефекти, който биха предизвикали. 64

Таблица 9 Източници на организирани емисии. 66

Таблица 10 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие върху компонентите на околната среда. 67

Таблица 11 Система за мониторинг по отношение на атмосферния въздух. 68

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ВО- верификационен орган

ГТ - Газова Турбина/Газови Турбини

ГТБ - Газо-Турбинен Блок

ГТГ - Газо-Турбинен Генератор

ГЦКЦ - Газова Централа с Комбиниран Цикъл

ДОВОС - Доклад за Оценка на Въздействието върху Околната Среда

ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЗООС - Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., посл.изм. ДВ. бр. 105/2008 г.)

ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда

КР - Комплексно Разрешително

КУ – Котел-Утилизатор

МИЕТ – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройство

НДНТ - Най-Добри Налични Техники

НПРК - Национален План за Разпределяне на Квоти

НУРОВОС - Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОВОС - Оценка на Въдздействието върху Околната Среда

ПГ – парникови газовеПГЗ - потенциал за глобално затопляне

ПТ - Парна Турбина

ПТБ - Паро-Турбинен Блок

ПСБОВ - Пречиствателна Станция за Битови Отпадъчни Води

РКОНИК - Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата

СИ – Съвместно изпълнение

ФПГ - флуорирани парникови газове

1. УВОД

Замърсяването на атмосферата и изменението на качествения й състав е глобален проблем, предизвикан предимно от повишената концентрация на емисии от човешка дейност във въздуха.Атмосферата се оценява като замърсена, когато в нея присъстват вредни газове, пари, течни или твърди частици, включително и радиоактивни, които влияят неблагоприятно на живите организми и растителността, променят климата на Земята, намаляват видимостта, както и нанасяне на материални щети.

Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам. За периода 1906-2005 е установено повишаване на средната глобална температура в близост до земната повърхност средно с 0,74 ± 0,18°C.Официалното становище на Междуправителствения панел по измененията в климата към ООН (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) е, че „основната част от наблюдаваното от средата на 20 век увеличение на глобалните средни температури много вероятно се дължи на наблюдаваното нарастване на концентрациите на антропогенни парникови газове“.

Парниковият ефект е процес, при който инфрачервеното излъчване на някои газове в атмосферата затопля земната повърхност. При него се наблюдава повишена температура на ниските слоеве на атмосферата в сравнение с топлинното излъчване на планетата. Парниковият ефект се обуславя от различната прозрачност на атмосферата във видимата и инфрачервената област. Парниковият ефект е естествено явление, но човешката дейност може да му повлияе. Затова се говори за естествен и антропогенен парников ефект.

За първи път парниковият ефект е наблюдаван от Жозеф Фурие през 1824 г. и е проучен количествено от Сванте Арениус през 1896 г. Името идва по аналогия с ефекта, който се получава в парниците, използвани в селското стопанство.

Общото название "парникови газове" се отнася до всички газове, под чието влияние се затопля повърхността на Земята и по-ниските слоеве от атмосферата. Въглеродният диоксид (СО2) позволява на слънчевите лъчи да достигнат до повърхността на Земята, но възпрепятства излъчването на топлината обратно. Други газове, които действат по същия начин, са метан (CH4), двуазотен оксид (N2O); флуоровъглеводороди (HFCs), перфлуоровъглеводороди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6).

Парниковите газове са естествени или синтетични газове, които попадат в атмосферата предимно чрез емисии, но и отчасти възникват в нея чрез химични реакции.
При повечето парникови газове става дума за остатъчни газове, което е повече от 1% от целия обем на газа.

През Януари 2005 г. стартира Европейската Схема за Търговия с Емисии (ЕСТЕ), като най-голямото в света международно икономическо начинание за търговия на квоти на парникови газове. Схемата e инициирана на база на Директива 2003/87/EC, която влезе в сила на 25 Октомври 2003 г.

 

----------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

1. Обобщени изводи, препоръки и заключения

· Развитието на човешката цивилизация и техническия процес са напреднали толкова, че ако не се направи нещо по въпроса за ограничаването на огромното количество вредни вещества, емитирани в атмосферата състоянието на нашата планета ще се промени драстично. По тази причина се приема Протокола от Киото – за ограничаване емитирането на парникови газове в атмосферата. В него се отчита възможността, разходите за всяка политика срещу изменението на климата да бъдат намалени чрез печеливши стратегии.

· В международен мащаб са въведени специлани механизми за получаване на кредити от редуцирани емисии – '' Съвместно изпълнение'', ''Чисто развитие'' и ''Международна търговия с емисии'', познати още като ''гъвкави механизми'' по протокола от Киото. Те са икономически ефективни и същевременно не се констатира отрицателно въздействие върху околната среда. Протокола от Киото дава на страните по конвенцията възможности за по – икономически изгодно намляване на емисиите ш други страни.

· Печелившите стратегии постигат икономически и екологичен ефект, независимо от това доколко влияят върху изменението на климата. При това, подобряването на енергийната ефективност води не само до намаление на емисиите на парниковите газове, но и до намаление на разходите за енергия, като този начин спомага за повишаване на конкурентноспособността на индустриалните производства на международните пазари.

· Очакванията към Европейската схема за търговия с емисии са много високи, като презумцията е, че икономическите инструменти би трябвало да са най-ефективни при изпълнение на целите на Протокола от Киото.

· Р България все още няма одобрен национален план за разпределение, което означава че към днешна дата в страната няма действаща търговия.

· На повечето оператори предстои изготвяне на нови планове на мониторинг в съответствие с Методика за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 2008г.

· Операторите трябва да подхождат изключително отговорно при мониторинга и докладването, като за тази цел е необходимо едновременно със смяната на плана за мониторинг да гарантират неговото спазване, както достоверността и съхранението на данните.

 

 

 

2. Използвана литература

1. Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата

2. Протокол от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

3. Закон за опазване на околната среда

4. Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове

5.Методика за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

6. Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

7 Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове

8. проф.д-р инж. Ив.Домбалов, Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предловение “Изграждане и експлоатация на газова централа с комбиниран цикъл за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 125 MWe”, 2009

9.http://www.moew.government.bg/ns/recent_news.php?action=fullnews&showcomments=1&id=313

10. http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/registry/leg.html

11. http://www.dadalos-iizdvv.org/nachhaltigkeit_bg/grundkurs_4/treibhausgase.htm

12. http://zatoplqne.hit.bg/zatoplqne.htm#reshenie

13. http://www.tllmedia.bg/engineering-statii.aspx?br=15&rub=130&id=263

14. http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=223&id=6504

15. http://www.ecoenergy-bg.eu/trade-bg.php

16. http://www.eninbg.com/verification_BG.html


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.