Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 50 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, формули, чертежи, графични елементи, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Изходни данни:Литературни данни за съществуващи типове конструкции 2 1.1. Сравнителен микроскоп “Busch” 2 1.2. Портативен сравнителен микроскоп ПСМ-1 4 1.3. Методи за количествена оценка на грапавостта на повърхнините в избраното сечение 6 1.3.1. Двоен микроскоп МИС-11 7 1.3.2. Профилометър ПЧ-3 13 1.4. Surftest 3A, 3A и 4: 18 1.4.1. Детектор елеватор 19 1.4.2. Измервателна глава Surftest 3 и Surftest 3А 19 1.4.3. Възможни приспособления 19 1.4.4. Ръчен уред № 178153 19 1.4.5. Детектор за малки отвори № 178305 19 1.4.6. Записващо устройство 19 1.5. Surftest 4 19 1.5.1. Свойства на Surftest 4 20 1.5.2. Повдигач на детектора 20 1.5.3. Стандартен детектор 21 1.5.4. За записване на по-дълга дължина 21 1.5.5. Селектор на параметрите 21 1.5.6. Опционални аксесоари на SURFTEST 4 21 1.5.7. Сменяеми накрайници 22 2. Съдържание на обяснителната записка 23 2.1 Литературен преглед върху съществуващите методи и уреди за измерване на грапавост 23 2.2 Проектиране на уреда по избрана типова схема 31 2.2.1 Фоточувствителни прибори.Видове 33 2.2.2 Методика на експеримента 39 2.2.3 Анализ на резултатите 40 2.3 Калиброване и поднастройване на уреда 41 2.3.1. Калиброване 41 2.3.2. Поднастройване 42 2.4 Работна инструкция 42 3. Изводи 45 Литература 47 1. Изходни данни:Литературни данни за съществуващи типове конструкции 1.1. Сравнителен микроскоп “Busch” Фиг. 1.1 На фиг.1.1. е показан сравнителен микроскоп “Busch”. Тялото на уреда, в което са поместени осветителната и оптичната система, е закрепено на статива, който може да се отделя от него. Това се използува при оценка на грапавостта на детайла върху машината или на големи детайли. Еталоните се поставят под обектива на масичката, която може да се движи възвратно-постъпателно във вертикално направление с помощта на маховик. Детайлът се разполага под обектива в призма, която може да се премества в същото направление. Тези движения се използуват за габаритно установяване на детайла и еталоните. Фокусирането се осъществява чрез придвижване на обективите със съответните маховици. Уредът има собствена осветителна система, която се захранва от електрическата мрежа с напрежение ~220V. В окуляра се наблюдава изображението на двете повърхнини при положение 2 на превключвателя или само на повърхнината под обектива при положение 1. Фиг. 1.2 На фиг.1.2 е показано зрителното поле, в което еталонната 1 и контролираната 2 повърхнина са отделени с разделителна линия 3. Грапавостта се оценява на стъпките и доколкото е възможно, височините на грапавините на двете повърхнини. Чрез последователно сменяне на еталонните повърхнини с различна грапавост се определят грапавостта, стъпките и височините на която най-много се приближават до тези на контролираната повърхнина. Обективите и окулярът на микроскопа са сменяеми и при различните комбинации се променя мащабът на увеличението (табл.1.1) Табл.1.1 Обектив Окуляр 5X 8X 11X 17X 0,10/3X 15 25 35 50 0,16/6X 30 50 70 105 0,25/11X 60 100 140 210 При увеличение 210X могат да се оценяват повърхнини с клас на грапавост до 12 1.2. Портативен сравнителен микроскоп ПСМ-1 Фиг. 1.3 Портативният сравнителен микроскоп ПСМ-1 е предназначен за оценяване грапавостта на повърхнините до 9 клас при постоянно увеличение (около 40X) с точност до един клас. -------------------------------- 3. Изводи Проведеното експериментално изследване доказва работоспособността на уреда. Простотата на принципната схема, ниските разходи за проектиране и внедряване, -лесната експлоатация и поддръжка, малкото необходимо време за калиброване и настройване, бързодействие и възможност за измерване на почти всички видове повърхнини в машиностроителното производство без използването на сложни приспособления, са безспорни предимства . на преносимият уред за измерване на грапавост. Относителната грешка в границите на разглеждания измервателен обхват е в рамките на допустимата за средния клас измервателни средства за измерване на грапавост. Въпреки безспорните си предимства преносимия уред за измерване на грапавост не може да замести напълно досега използваните уреди, но със своето бързодействие и възможността за измерване на различни детайли и различните параметри на грапавостта без допълнително поднастройване ги измества от производствения процес. Тези уреди могат да се използват за калиброване и периодична проверка на показанията на преносим ия уред, за измервания изискващи висока точност на получените резултати и периодичен контрол на качеството. Основните предимства на предлаганата схема пред стационарните уреди за измерване на грапавост е възможността за пълен контрол на качеството, измерване на грапавостта направо в процеса на производство и намаляването на брака. Това от своя страна води до повишаване на качеството на произвежданите детайли при намаляване на себестойността. По-голямата относителна грешка при измерване с приложената схема, се компенсира напълно от ниската цена, простотата и надеждността на уреда. Огромното влияние на грапавостта върху експлоатационните характеристики на детайлите факта, че предписаната в конструкторската документация стойност на параметрите й се постигат на последната операция в технологичния процес, налага използването на пълен контрол на качеството още в процеса на производство. Това изискване напълно се удовлетворява от преносимият уред за измерване на грапавост и оправдава разходите направени за внедряването му в производствения процес. Анализ на резултатите От проведеното експериментално изследване могат да се направят следните по-важни изводи: При първата серия от опити максималната относителна грешка на измерване в обхвата - R, = (0,32 ÷ 20) μm не надхвърля 14% (Табл.1), което е много добро постижение в сравнение с аналогичните уреди от този клас работещи по контактния метод на измерване. При втората серия от опити максималната относителна грешката измерване в обхвата Ra = (0,032 ÷ 0,32) μm до стойност Ra = 0,12 μm не превишава 18%. След тази стойност грешката нараства лавинообразно (Табл.2), което е в съответствие с теоретичните постановки изложени в [4] и свързани с прехода от насочено-дифузно към преобладаващо насочено отражение. Този преходен процес настъпва при грапавини, които са по-малки от една четвърт от дължината на светлинната вълна и опорния лазер [4] ( в конкретния случаи - λ=0,610 μm, λI4 = 0,152 μm). При третата серия от опити максималната относителна грешка на измерване в обхвата - Ra = (0,32 ÷ 20) μm и диаметри на измерваните повърхнини в границите -d= (100 ÷ 2,5)mm не превишава 21,5%л При повърхнини с диаметри - d = 6mm грешката не надхвърля 9%, което е свързано с фокусирането на петното лазерна светлина върху измерваната повърхнина. В конкретния случаи това петно е с диаметър около 5mm. Предвидена е възможност то да се доведе до диаметър -2,5mm, което би отговаряло на базова дължина със същия размер. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Доказана е работоспособността на конструираният уред за измерване на грапавост в реални производствени условия - ПУГ-1. 2. Проведеното експериментално изследване дава основание на уреда ПУГ-1 да се предпишат следните метрологични характеристики: • Обхват на измерваната грапавост - Ra = (0,125 ÷ 20) μm (горната граница е отворена). • Константа- 0,01 μm. • Минимален диаметър на измерваните външни повърхнини - 5mm. • Минимален радиус на кривина на измерваните профилни повърхнини -2,5mm. • Максимална относителна грешка в обхвата на измерване - Ra = (0,125 ÷ 0,32) μm - 20%. • Максимална относителна грешка в обхвата на измерване - Ra = (0,32 ÷ 20) μm -14%. 3. Конструираният уред ПУГ-1 притежава проста и технологична за производство конструкция. При неговото изработване са използувани стандартни, евтини и лесно достъпни елементи, което го прави конкурентноспособен в ценовата ниша на уредите от неговия клас. Това естествено не е за сметка на занижаване на метрологичните му характеристики, което се доказва от настоящото експериментално изследване. 4. Изработеният уред ПУГ-1 в този си вариант притежава един основен недостатък - с него е невъзможно да се измерва грапавостта на вътрешни цилиндрични повърхнини с диаметри по малки от 150mm. Този недостатък е лесно преодолим при използването на оптични влакна, които довеждат и отвеждат опорната лазерна светлина до и от зоната на измерване. Тогава измервателната глава се получава с достатъчно малки размери и биха могли да се измерват повърхнини на отвори с минимален диаметър 10mm. Литература 1 .Григорьевна, И., Е. Мейлихова "Физичесше величини", справочник, Москва, Енергоатомиздат, 1991,. 2.Koebner, Н. "Industrial Applications of Lasers" New York,John Wiley & Sons, 1998 3.Malacara, D. "Optical ShopTesting", New York, John Wiley & Sons, 1994, 4.Ж.П.Йомишен "Приложение на фоточувствителните прибори" "Техника" 1980 г. 5.П.Хоровиц , У.Хилл "Искуство схемотехники Москва "Мир" 1998г. б.Сл.Русева, К.Папазян, Ас. Атанасов "Справочник по конструкторска документация" "Техника" 1988г.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.